ASERTYWNE ZARZĄDZANIE – ASERTYWNA KOMUNIKACJA SZEFA

Czego nauczy się uczestnik warsztatu:

 • Asertywnego reagowania na trudne sytuacje w pracy zawodowej;
 • Rozpoznawania własnych postaw, zachowań i nawyków oraz poziomu własnej asertywności;
 • Proaktywnego reagowania na niewłaściwe zachowania innych ludzi;
 • Metod i technik asertywnego zachowywania, które pozwalają obniżyć ilość i jakoś stresu zawodowego;
 • Asertywnego komunikowania się, co pomaga zminimalizować stresy zawodowe i nie tylko.

 

Warsztat obejmuje:

 • Praktykę asertywnych zachowań w konkretnych sytuacjach zawodowych;
 • Ćwiczenia dawania informacji zwrotnej (feedbacku) i odbierania informacji zwrotnej;
 • Ćwiczenia rozwiązywania problemów związanych z asertywnym zachowaniem się;
 • Test autodiagnozy zachowań asertywnych.

  Cele szczegółowe warsztatu:

 • kształcenie umiejętności asertywnych zachowań w pracy: kiedy warto, a kiedy nie warto być asertywnym,
 • poznanie technik skutecznego argumentowania w sytuacjach kontrowersyjnych,
 • rozwój umiejętności odpierania zarzutów w sposób asertywny, czyli nie zrażający innych.

Metody:

Warsztat składa się z 8 półtoragodzinnych sesji treningowych, podczas których stosowane będą metody:

 1. Analiza przypadków (case study);
 2. Odgrywanie ról w konkretnych sytuacjach zawodowych;
 3. Testy autodiagnozy (2);
 4. Rozwiązywanie zadań praktycznych;
 5. Symulacje zachowań.

Program szkolenia

1. Asertywność – prawa wyrażania siebie i swoich poglądów
a. Co to znaczy być osobą asertywną?
b. Prawa i obowiązki osoby asertywnej;
c. Asertywne myślenie;
d. Jeśli nie asertywność to, co? Alternatywy dla asertywności – uległość, agresja, manipulowanie;
e. Korzyści z bycia asertywnym szefem;
f. Korzyści z kierowania asertywnym zespołem pracowników;
g. Kiedy można, a kiedy nie powinno się zachowywać asertywnie;
h. Zagrożenia wynikające z asertywnego zachowania się.
Metody:
– Test autodiagnozy
– Analiza przypadków zachowań alternatywnych dla asertywności – poznanie różnic pomiędzy zachowaniami agresywnymi, biernymi i manipulacyjnymi

2. Techniki asertywności
a. umiejętność proszenia, przepraszania i dziękowania;
b. umiejętność odmawiania, mówienia „nie”;
c. umiejętność krytykowania innych;
d. umiejętność przekazywania informacji zwrotnej;
e. umiejętność odbierania informacji zwrotnej;
f. umiejętność odpowiadania na krytykę;
g. umiejętność reagowania, gdy ktoś przekracza granice i narusza moje prawa.
Metody:
– indywidualne ćwiczenia – każdy uczestnik musi asertywnie zareagować w konkretnej sytuacji – indywidualne ćwiczenie każdej z technik
– ćwiczenie w parach dawania informacji zwrotnej i krytykowania

3. Radzenie sobie z trudnymi pracownikami i trudnymi sytuacjami w sposób asertywny:
a. pracownik „pieniacz”
b. pracownik malkontent
c. pracownik niezadowolony
d. pracownik „krytyk”
e. pracownik niesolidny
f. pracownik cynik i złośliwiec
g. pracownik lękliwy, zagubiony
h. inne, trudne sytuacje zawodowe
Metody:
– symulacje rozmów z pracownikami – omówienie każdej sytuacji

4. Temperament a umiejętność zachowań asertywnych:
a. Co to jest temperament?
b. Funkcje temperamentu;
c. Typy temperamentów a zachowania ludzi;
d. Temperament a sytuacje stresujące;
e. Temperament a sytuacje konfliktowe.
Metody:
– test autodiagnozy
– analiza poszczególnych temperamentów w oparciu o konkretne przypadki

5. Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia – asertywne komunikowanie pozawerbalne
a. Nastawienie emocjonalne, wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych;
b. Komunikowanie niewerbalne – znaczenie symboli wizualnych;
c. Aktywne słuchanie;
d. Rola głosu w komunikowaniu z pracownikami.
Metody:
– ćwiczenie aktywnego słuchania
– ćwiczenie ujawniania emocji poprzez komunikowanie niewerbalne

6. Budowanie dobrych stosunków i szukanie porozumienia – asertywne komunikowanie werbalne
a. Jak zadawać precyzyjne i właściwe pytania?
b. Jak udzielać właściwych odpowiedzi na pytania?
c. Jak parafrazować wypowiedzi?
d. Asertywne i nieasertywne słowa;
e. Rola gramatyki w asertywnym zachowaniu;
f. Rola kolokwializmów i terminów wieloznacznych.
Metody:
– symulacje rozmów typowych dla relacji w zespole realizującym wspólne zadania

7. Wykorzystanie asertywności w negocjacjach zawodowych
a. Socjotechnika, manipulacja a wywieranie wpływu – różnice;
b. Sztuka przekonywania do własnego stanowiska;
c. Asertywne techniki negocjacyjne;
d. Sztuka argumentacji w kierowaniu zespołem pracowników;
e. Inne techniki wywierania wpływu.
Metody:
– gra „autobus” – przekonywanie do konkretnych zachowań
– gra negocjacyjna – kształcenie umiejętności asertywnego negocjowania

8. Asertywność w praktyce szefa projektu, zespołu, działu
a. Asertywność szefa w realizacji zadań zawodowych;
b. Jak zapanować nad niechęcią pracowników wobec zmian, projektów, zadań
c. Zmiana w firmie. Jak radzić sobie z plotkami, niepewnością pracowników, napięciem w zespole utrudniającym realizację zadań?
d. Kryzys i konflikty w zespole. Jak zamienić kryzys w sytuację korzystną dla zespołu? Jak radzić sobie z konfliktami w realizacji zadań?

9. Zmiana w firmie i jej otoczeniu a reakcje szefa i zachowania pracowników
a. Przyczyny oporu pracowników wobec zmian. Jak zapanować nad niechęcią pracowników wobec zmian?
b. Niepokój pracowników. Jak szef może temu zaradzić?
c. Zmiana w firmie. Jak radzić sobie z plotkami, niepewnością pracowników, napięciem w zespole utrudniającym realizację zadań?
d. Kryzys i konflikty w firmie. Jak zamienić kryzys w sytuację korzystną dla zespołu?

Ekspert - DR ANNA ADAMUS – MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”