AUTORYTET, CHARYZMA, KIEROWANIE PRACĄ ZESPOŁOWĄ

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE 

Cel ogólny:

Zaprezentowanie podstawowych zasad i metod kierowania oraz wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy. Wspieracie uczestników szkolenia w rozwoju umiejętności zarządzania zespołem pracowników w celu poprawy jego skuteczności i efektywności.

Cele szczegółowe:
– poznanie technik zwiększania efektywności zespołu
– poznanie reguł skutecznej organizacji pracy zespołu
– poznanie reguł skutecznego kierowania zespołem
– poznanie zasad rozwiązywania problemów i konfliktów w pracy zespołu

Program szkolenia

1. Kierowanie pracą zespołową i zespołem pracowników
a. zasady skutecznego kierowania pracą zespołową
b. zdolności przywódcze – źródła władzy menedżera
c. style kierowania a sytuacje zawodowe zespołu pracowników
d. czynniki wpływające na proces zespołowego rozwiązywania problemów.

2. Szef autorytetem – jak budować autorytet i nie być autorytarnym szefem zespołu?
a. wiedza specjalistyczna podstawowym źródłem autorytetu szefa
b. pozytywne nastawianie do zadań i ludzi – fundamentem autorytetu szefa
c. etyczność postępowania – obowiązkiem szefa – autorytetu dla pracowników
d. dlaczego warto być autorytetem dla pracowników?
e. jak budować autorytet – praktyczne porady i techniki

3. Budowanie relacji charyzmatyczny szef – skuteczni pracownicy
a. kiedy pracownicy są zadowoleni z własnej pracy?
b. jak wspierać pracowników, a nie egzekwować zadań?
c. jak zwracać uwagę, oceniać i krytykować pracowników, aby nie zrazić do siebie i wykonywanych zadań?
d. jak formułować wizje, cele i zadania by zachęcać, a nie zniechęcać do pracy?
e. jak być autentycznym w relacjach z podwładnymi?

4. Efektywność i skuteczność zespołu pracowników
a. co wpływa na efektywność i skuteczność zespołu?
b. bariery efektywności zespołu
c. metody stymulowania efektywności zespołu
d. rola i zadania pracownika a jego efektywność

5. Metody i techniki zwiększania efektywności pracy zespołu
a. diagnoza potrzeb jednostki – członka zespołu
b. diagnoza właściwości grupowych (klimat zespołu, struktura, zespołu, struktura przywództwa)
c. zespół a organizacja – rola celów i zadań
d. dzielenie się wiedzą jako metoda poprawy efektywności pracy zespołu – metody i techniki wymiany wiedzy i doświadczenia
e. zespołowe podejmowanie decyzji

6. Rozwiązywanie problemów – proces i narzędzia
a. prosty system rozwiązywania problemów
b. gromadzenie, szeregowanie, analizowanie pomysłów członków zespołu
c. narzędzia organizacyjne: diagram Gantta, analiza pola sił, drzewko strategii, diagram sieciowy
d. zarządzanie czasem zespołu (technika pomidora, technika 80/20, analiza ABC i inne)

7. Konflikty w zespole pracowników
a. przyczyny konfliktów w zespole
b. dynamika konfliktu w zespole pracowników
c. radzenie sobie z zachowaniami destrukcyjnymi w zespole
d. metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole
e. menedżer – arbitrem, mediatorem, sędzią

8. Organizacja pracy zespołu
a. techniki planowania i organizowania pracy zespołowej
b. zasady efektywnego wykorzystanie czasu pracy zespołu
c. jak szef powinien zarządzać własnym czasem? Ile czasu dla siebie a ile dal zespołu?
d. techniki zarządzania czasem (ABC, pomidor, GTD i in.)
e. źródła podstawowych zakłóceń w organizacji pracy zespołu

Metody realizacji celów szkolenia:
1. Krótkie wykłady wprowadzające lub podsumowujące zagadnienie (10 minut);
2. Analiza – zespołowa i indywidulana – konkretnych sytuacji i przypadków;
3. Odgrywanie ról, symulacje zachowań i rozmów – ćwiczenia praktyczne.
4. Gry – rozwiązywanie konkretnych zadań występujących w praktyce zespołu pracowników realizujących zadania.

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”