BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

AKADEMIA LIDERA

Cele warsztatu:
W różnych etapach warsztatu uczestnicy będą rozwijać następujące umiejętności:
a. aktywne i twórcze wykorzystywanie skutecznych narzędzi pozwalających budować pozycję lidera w zespole;
b. rozwój umiejętności przekonywania pracowników poprzez rozwój osobowości i budowanie autorytetu przywódcy
c. budowanie relacji w zespole pracowników

Metody:
a. Testy autopercepcji – omówienie wyników i ich konsekwencji
b. Wykład uczestniczący – interaktywny – dialog z uczestnikami
c. Grupowe dyskusja zorganizowane – burze mózgów, kreatywne rozwiązywanie problemów
d. Ćwiczenia w grupach
e. Symulacje sytuacji menedżerskich

Program szkolenia

I. ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

1. KIEROWANIE PRACĄ ZESPOŁOWĄ I ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
• zasady skutecznego kierowania pracą zespołową
• zdolności przywódcze – źródła władzy lidera
• style kierowania a sytuacje zawodowe
• delegowanie uprawnień narzędziem motywowania i rozwoju pracowników
• czynniki wpływające na proces zespołowego rozwiązywania problemów

2. SKUTECZNE POROZUMIEWANIE SIĘ W ZESPOLE
• zasady skutecznego komunikowania się
• umiejętność jasnego formułowania własnych myśli, przekazywania poleceń i zadań
• umiejętność słuchania i udzielania konstruktywnej odpowiedzi
• umiejętność przekonywania i argumentacji w dyskusji
• zasady rozmawiania z trudnym pracownikiem
• formalne i nieformalne kanały komunikowania się w zespole

3. BUDOWANIE ZESPOŁU – PROCES, ZASADY, DOBRE PRAKTYKI
• zasady budowania zespołu – role grupowe, dynamika grupowa, myślenie grupowe
• integracja i współdziałanie w zespole
• współpraca w zespole i przezwyciężanie trudności
• jednostka w zespole – etapy rozwoju członka zespołu a styl przywództwa
• metody stymulowania efektywności zespołu

4. WYKORZYSTYWANIE ZACHOWAŃ ASERTYWNYCH W RELACJACH PODWŁADNI – PRZEŁOŻENI
• obrona własnych praw w sytuacjach społecznych
• reagowanie na krytykę i atak
• wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
• wyrażanie własnych opinii i przekonań

II. EFEKTYWNE I TWÓRCZE TECHNIKI KIEROWANIA ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW

5. SZEF AUTORYTETEM – JAK BUDOWAĆ AUTORYTET I NIE BYĆ AUTORYTARNYM SZEFEM?
• wiedza podstawowym – źródłem autorytetu przełożonego
• umiejętność komunikowania – niezbędną cechą budującą autorytet lidera zespołu
• pozytywne nastawianie do zadań i ludzi – fundamentem autorytetu lidera
• etyczność postępowania – obowiązkiem szefa – autorytetu dla pracowników
• dlaczego warto być autorytetem dla pracowników?

6. BUDOWANIE RELACJI CHARYZMATYCZNY LIDER – SKUTECZNI PRACOWNICY
• jak wspierać pracowników, a nie egzekwować zadań?
• jak zwracać uwagę, oceniać i krytykować pracowników, aby nie zrazić do siebie i wykonywanych zadań?
• jak formułować wizje, cele i zadania by zachęcać, a nie zniechęcać do pracy?
• jak być autentycznym w relacjach z podwładnymi?

7. ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA SZEFA – PRZEKAZYWANIE UWAG I POLECEŃ
• informacja zwrotna – podstawowa forma rozmowy lidera z pracownikiem
• rozmowa oceniająca pracownika – zasady
• rozmowa wspierająca pracownika – zasady
• kontrakt z pracownikiem
• wyznaczanie granic pracownikowi

8. KONFLIKTY W ZESPOLE – METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI
• przyczyny konfliktów w zespole
• dynamika konfliktu w zespole pracowników
• radzenie sobie z zachowaniami destrukcyjnymi w zespole
• metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole
• menedżer – arbitrem, mediatorem, sędzią

9. METODY ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERA
menedżer jako coach lub trener
menedżer jako mentor
menedżer jako partner pracowników
techniki coachingu w praktyce menedżera
techniki mentoring w prkatyce menedżera

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”