CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁU HR

CZYLI CO KAŻDY PRZEŁOŻONY O CZASIE PRACY I DYSPOZYCYJNOŚCI PRACOWNIKÓW WIEDZIEĆ POWINIEN?

Adresaci szkolenia:Kadra kierownicza średniego i niższego szczebla

Cele szkolenia:
1) Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat ustalania rozkładów czasu pracy w systemach jedno- i wielozmianowych
2) Rozwinięcie praktycznych umiejętności stosowania podstawowych norm i parametrów czasu pracy
3) Zapoznanie uczestników z podstawowymi ryzykami kadry kierowniczej związanymi z stosowaniem przepisów o czasie pracy oraz zasadami odpowiedzialności za naruszenie przepisów o czasie pracy
4) Udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników szkolenia

Program szkolenia

A. JAK MIERZYĆ CZAS PRACY
1) Czas pracy – definicja
2) Czas pracy a:
– czas obecności w pracy
– czas wykonywania pracy,
– czas delegacji służbowej,
– czas szkolenia
– czas przestoju
– czas dyżuru (w tym również „domowego, pod telefonem”)
– czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy
– czas uczestnictwa w strajku
– czas innych okresów ograniczonej dyspozycyjności pracowników

B. NORMY I PARAMETRY CZASU PRACY:
1) Normy (limity) dobowe i przeciętne normy tygodniowe – jak je liczyć
2) Przerwy w pracy
3) Limity nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego – w tym również sposoby rekompensowania ich naruszenia
4) Pora nocna
5) Dni wolne od pracy: niedziele i święta oraz zasady rekompensowania pracy w te dni (wyznaczanie dni zamiennych wolnych od pracy)
6) Dni wolne zgodnie z rozkładem w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
7) Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym oraz jego obniżanie w związku z usprawiedliwionymi nieobecnościami w pracy (urlopy, zwolnienia)
8) Specyfika zwolnień od pracy w celach prywatnych

C. JAK DOSTOSOWAĆ ORGANIZACJĘ CZASU PRACY DO POTRZEB PRACODAWCY BEZ NARUSZANIA PRZEPISÓW OCHRONNYCH O CZASIE PRACY:
1) Dobór optymalnego systemu czasu pracy:
– opartego o podstawową 8-godzinną normę
– opartego na wydłużonym wymiarze dobowym
– nieopartego na z góry ustalonym rozkładzie
2) „Odejście” od sztywnej doby pracowniczej
3) Elastyczne planowanie odpoczynku tygodniowego
4) Zoptymalizowanie długości okresu rozliczeniowego. Szanse i zagrożenia wynikające ze stosowania wydłużonych okresów rozliczeniowych.

D. USTALANIE ROZKŁADU (HARMONOGRAMU) CZASU PRACY JEDNO- I WIELOZMIANOWEJ – KROK PO KROKU – W POSZCZEGÓLNYCH DOBACH, TYGODNIACH I W OKRESACH ROZLICZENIOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PARAMETRÓW:
1) Jak planować godziny rozpoczęcia i kończenia pracy oraz przerwy w pracy w poszczególnych dobach
2) Jak planować okresy odpoczynku tygodniowego – po każdych sześciu dniach pracy czy po dziesięciu?
3) Czy i jak zmieniać rozkład czasu pracy w przypadku powstania nieprzewidzianych w chwili planowania okoliczności

E. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH:
1) Co to jest praca w godzinach nadliczbowych (definicja) w poszczególnych systemach czasu pracy. Przekraczanie norm dobowych i średnio tygodniowych
2) Czas odpracowywania zwolnień od pracy w celach prywatnych a praca w godzinach nadliczbowych
3) Praca w godzinach nadliczbowych a czas pozostawania w zakładzie po godzinach pracy
4) Kiedy można zarządzać pracę nadliczbową i kto to może zrobić
5) Zlecanie pracy nadliczbowej – najczęściej popełniane błędy
6) Samowolne wykonywanie pracy nadliczbowej przez pracownika
7) Zlecanie pracy w dni wolne od pracy zgodnie z rozkładem w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy i zasady jej rekompensowania
8) Rekompensowanie pracy nadliczbowej – dodatek do wynagrodzenia albo czas wolny lub dni wolne od pracy – kiedy forma rekompensaty zależy od pracownika a kiedy od pracodawcy
9) Jakie wynagrodzenie należy płacić w miesiącu, w którym występuje praca nadliczbowa, a jakie w miesiącu, w którym udzielany jest pracownikowi czas wolny (dzień wolny)
10) Ograniczenia i zakazy w dziedzinie pracy nadliczbowej oraz odpowiedzialność za ich naruszenie
11) Praca nadliczbowa kadry kierowniczej – specyfika w stosunku do pracowników wykonawczych

F. ROZLICZANIE CZASU PRACY PO ZAKOŃCZENIU MIESIĄCA I OKRESU ROZLICZENIOWEGO

G. PRAWIDŁOWE EWIDENCJONOWANIE CZASU PRACY: ZAKRES, SPOSÓB I FORMA PROWADZENIA EWIDENCJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ NIEPROWADZENIE
1) Jakie dane powinna zawierać karta ewidencji
2) Kto może mieć do niej dostęp
3) Kto prowadzi kartę ewidencji
4) Zaewidencjonowany w karcie czas pracy a „elektroniczne” ślady aktywności pracownika po godzinach pracy – doświadczenia sądowe

H. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KARCIE EWIDENCJI CZASU PRACY

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY: SŁUŻBOWA, PORZĄDKOWA, WYROCZENIOWA, KARNA

J. JAK UDZIELAĆ URLOPÓW ABY NIE POWODOWAĆ ZAKŁÓCEŃ W FUNKCJONOWANIU ZAKŁADU I NIE GENEROWAĆ GODZIN NADLICZBOWYCH

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”