CZAS PRACY KIEROWCÓW 

CELE SZKOLENIA

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję:
– zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców,
– zdobyć umiejętności w zakresie prawidłowego rozliczania czasu pracy kierowców oraz sporządzania ewidencji czasu pracy kierowców,
– pogłębić wiedzę, która pozwoli uniknąć popełniania błędów przy planowaniu czasu pracy kierowców,
– zminimalizować ryzyko związane z odpowiedzialnością karną i administracyjną przedsiębiorców i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia

1. PRZEPISY KRAJOWE I UMOWY MIĘDZYNARODOWE REGULUJĄCE NORMY CZASU PRACY KIEROWCÓW
A) USTAWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 O CZASIE PRACY KIEROWCÓW
B) KODEKS PRACY
C) ROZPORZĄDZENIE (WE)  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 15 MARCA 2006
D) UMOWA EUROPEJSKA AETR
E) DYRE

2. USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM ORAZ USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW – ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY
A) NOWE PRZEPISY REGULUJĄCE CZAS PRACY KIEROWCÓW BĘDĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEDSIĘBIORCAMI
B) NOWE PRZEPISY REGULUJĄCE CZAS PRACY KIEROWCÓW NIE BĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI PRZEDSIĘBIORCY LECZ
WYKONUJĄCY OSOBIŚCIE PRZEWOZY DROGOWE NA JEGO RZECZ
C) CZYNNOŚCI WLICZANE DO CZASU PRACY KIEROWCÓW
D) WYMIAR TYGODNIOWEGO CZASY PRACY
– PRZECIĘTNY TYGODNIOWY CZAS PRACY W OKRESIE ROZLICZENIOWYM
– MAKSYMALNY TYGODNIOWY CZAS PRACY
E) WYMIAR CZASU PRACY DLA KILKU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY DROGOWE
F) OBOWIĄZEK PROWADZENIA EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW NIE ZATRUDNIONYCH

3. NORMY PROWADZENIA POJAZDU, PRZERW I ODPOCZYNKÓW KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWOZY NA LINIACH REGULARNYCH DO 50 KM

4. FORMY INFORMOWANIA KIEROWCÓW ZATRUDNIONYCH I NIE ZATRUDNIONYCH O NORMACH CZASU PRACY

5. POJĘCIE CZASU PRACY KIEROWCY

6. RÓŻNICE POMIĘDZY NORMAMI CZASU PRACY KIEROWCY A NORMAMI CZASU PROWADZENIA POJAZDU

7. RÓŻNICE W STOSOWANIU PRZEPISÓW USTAWY O CZASIE PRACY KIEROWCÓW A PRZEPISÓW ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIU (WE)  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY  – WYŁĄCZENIA – PRZYKŁADY

8. ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCY
A) FORMY PROWADZENIA EWIDENCJI
B) POTWIERDZANIE NIEOBECNOŚCI W PRACY
– PRZYKŁADY EWIDENCJI

9. ŚWIADECTWO DZIAŁALNOŚCI – FORMA I PODSTAWA PRAWNA WYSTAWIANIA
A) SPOSÓB WYPEŁNIANIA
B) POŁĄCZENIE ŚWIADECTWA DZIAŁALNOŚCI Z ZAPISAMI Z TACHOGRAFU

10. NORMA CZASU PRACY A WYMIAR CZASU PRACY
A) HARMONOGRAM CZASU PRACY – OBOWIĄZKI TWORZENIA
B) ODPOCZYNEK DOBOWY
C) ODPOCZYNEK TYGODNIOWY
D) DOBA PRACOWNICZA
E) TYDZIEŃ PRACY KIEROWCY
F) PIĘCIODNIOWY TYDZIEŃ PRACY
G) DNI WOLNE OD PRACY

11. NADGODZINY
A) POJĘCIE NADGODZIN I ICH RODZAJE
B) PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH
C) REKOMPENSATA ZA NADGODZINY
– CZAS WOLNY
– DODATKOWE WYNAGRODZENIE
D) LIMITY PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH
– DOBOWY LIMIT
– ROCZNY LIMIT
– ŚREDNIOTYGODNIOWY

12. PORA NOCNA
A) SPOSÓB OKREŚLANIA
B) WYMIAR CZASU PRACY W PORZE NOCNEJ
C) DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

13. SYSTEMY CZASU PRACY KIEROWCÓW
A) PODSTAWOWY
B) RÓWNOWAŻNY
C) PRZERYWANY
D) ZADANIOWY
E) MIESZANY

14. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PODMIOTU WYKONUJĄCEGO PRZEWOZY DROGOWE

15. PODROŻ SŁUŻBOWA KIEROWCY

Ekspert

Zastępca wojewódzkiego inspektora transportu drogowego z wieloletnim doświadczeniem. Ekspert w zakresie prawa pracy w szczególności czasu pracy kierowcy, prawa przewozowego i przepisów związanych prawem transportowym, inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy, doradca do spraw przewozów towarów niebezpiecznych.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”