JAK BEZPIECZNIE ZATRUDNIAĆ I ZWALNIAĆ PRACOWNIKÓW?

Program szkolenia

I. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

A. BEZPIECZNA SELEKCJA I REKRUTACJA KANDYDATÓW DO PRACY W ŚWIETLE ZASADY RÓWNEGO TRAKTOWANIA I SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
B. SPOSOBY I KRYTERIA DOBORU OPTYMALNYCH FORM ZATRUDNIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTU ZMIAN KODEKSOWEJ REGULACJI TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ
1. Umowy o pracę na czas nieokreślony
2. Umowy terminowe:
– Na okres próbny
– Na czas określony
– Na czas wykonania określonej pracy
3. Umowy terminowe w świetle projektu zmian w regulacji prawnej ich zawierania i zasady przygotowania się do wdrożenia nowych przepisów
4. Bezpieczne zawieranie umów cywilnoprawnych
5. Korzystanie z różnych form leasingu pracowników (w tym m.in. korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej)
C. SPECYFIKA ZATRUDNIANIA KADRY MENEDŻERSKIEJ WYŻSZEGO I ŚREDNIEGO SZCZEBLA
D. KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW UMÓW O PRACĘ A ELASTYCZNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE RODZAJU UMÓWIONEJ PRACY, WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PRACĄ, ORGANIZACJI CZASU PRACY, DŁUGOŚCI OKRESU WYPOWIEDZENIA, ŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH Z USTANIEM ZATRUDNIENIA

II. ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW

E. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY
1. Za wypowiedzeniem
2. Bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika
3. Bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
F. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE:
1. Zasady określania przyczyny rozwiązania umowy o pracę oraz zabezpieczenia stosowanych dowodów na tę okoliczność
2. Zasadność a zgodność z prawem rozwiązania umowy o pracę
3. Przygotowanie niezbędnych dokumentów związanych z rozwiązaniem
4. Prawidłowe dopełnienie obowiązków informacyjno-konsultacyjnych wobec zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika – sposoby reagowania na różne zachowania władz związkowych
5. Wypowiedzenia i rozwiązanie umowy o pracę a szczególne ochrony trwałości stosunku pracy
G. CZYNNOŚCI WYKONAWCZE:
1. Sposoby skutecznego składania oświadczeń woli o rozwiązaniu (wypowiedzeniu) umowy o pracę (w tym również w przypadku nieobecności pracownika w zakładzie pracy)
2. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
3. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – formy udzielania takiego zwolnienia w świetle dotychczasowej praktyki i projektowanych zmian w kodeksie pracy
H. BEZPIECZNE ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ NA ZASADZIE POROZUMIENIA STRON:
1. Okoliczności zawierania oraz forma i treść porozumienia rozwiązującego,
2. Szczegółowe zasady i kryteria uchylenia się od skutków porozumienia rozwiązującego przez pracownika i pracodawcę.
I. ROZWIĄZANIE UMÓW O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA – ZA WYPOWIEDZENIEM I BEZ WYPOWIEDZENIA
J. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW, W TYM RÓWNIEŻ PROBLEMATYKA TZW. PROGRAMÓW DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ

Ekspert - dr hab. Krzysztof Walczak

dr hab. Krzysztof Walczak

Krzysztof WalczakDoktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”