KOMUNIKOWANIE I ASERTYWNOŚĆ W PRACY ZESPOŁU

Wprowadzenie
Wiele osób z trudem wyraża swoje opinie, myśli, czy sądy, nawet w sytuacjach, gdy ma pewność, iż jego zdanie jest ważne. Taka sytuacja jest często sygnałem niskiej asertywności w relacjach międzyludzkich.
Asertywne zachowanie to prawdopodobnie jedna z najbardziej uniwersalnych umiejętności wymaganych dzisiaj w zespole realizującym projekty i zadania. We współczesnej kulturze musimy ciągle dawać informacje zwrotne, oceniać ludzi i ich działania, inicjować interakcje pomiędzy ludźmi, odmawiać ich nieuzasadnionych próśb czy żądań, czyli potrafić reagować w sposób asertywny. Barierą w umiejętności asertywnego zachowania się, oprócz osobistych obaw, są normy kulturowe, która nakładają tak na kobiety, jak i na mężczyzn określone role i związane z nimi oczekiwania. Dlatego tak ważne jest dziś rozumienie i umiejętne stosowanie w praktyce asertywnych zachowań. Jak nauczyć się asertywności i jak ją stosować w praktyce pokaże proponowany warsztat.

Czego nauczy się uczestniczka/uczestnik warsztatu:
 asertywnego reagowania na trudne sytuacje w pracy zawodowej;
 rozpoznawania własnych postaw, zachowań i nawyków oraz poziomu własnej asertywności;
 proaktywnego reagowania na niewłaściwe zachowania innych ludzi;
 technik asertywnego zachowywania, które pozwalają obniżyć ilość i jakoś stresu zawodowego;
 asertywnego komunikowania się, które pomaga zminimalizować stresy zawodowe, i nie tylko.

Warsztat obejmuje:
 Praktykę asertywnych zachowań;
 Ćwiczenia dawania informacji zwrotnej (feedbacku) i odbierania informacji zwrotnej;
 Ćwiczenia rozwiązywania problemów związanych z brakiem umiejętności asertywnego zachowania się kobiet w życiu zawodowym;
 Test autodiagnozy zachowań asertywnych.

Cele szczegółowe warsztatu:
– kształcenie umiejętności asertywnych zachowań w pracy: kiedy warto, a kiedy nie warto być asertywnym?
– poznanie technik skutecznego argumentowania w sytuacjach kontrowersyjnych,
– rozwój umiejętności odpierania zarzutów w sposób asertywny, czyli nie zrażający innych.

Metody:
Warsztat składa się z sesji treningowych, podczas których stosowane będą metody:
1. Analiza przypadków (case study);
2. Odgrywanie ról w konkretnych sytuacjach zawodowych;
3. Testy autodiagnozy (2);
4. Rozwiązywanie zadań praktycznych;
5. Symulacje zachowań.

Szkolenie – asertywność w pracy – metodyka

Inwestowanie w szkolenia z komunikacji w zespole i asertywności przynoszą liczne korzyści zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym. Opisywany warsztat został stworzony w taki sposób, aby uczestnicy szkoleń mogli zapoznać się z szeregiem zagadnień natury merytorycznej, a następnie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w formie praktycznej, czyli podczas sesji treningowych. Taka metodyka działań daje doskonałe rezultaty i pozwala kompleksowo przyswoić wiedzę z zakresu komunikacji w zespole.

Nie ulega wątpliwości, że asertywność przyczynia się do bardziej efektywnej współpracy z innymi i znacząco wpływa na osiąganie wspólnych celów. Dlatego też podczas szkolenia z asertywności nie mogło zabraknąć ćwiczeń zespołowych (tj. np. odgrywanie ról), które pozwalają na zastosowanie zdobytych umiejętności w praktyce.

Dlaczego warto zapisać się na szkolenia? – asertywność

Istnieje wiele powodów, dla których warto rozważyć szkolenia z asertywności. Pozwalają one zdobyć umiejętność efektywnego komunikowania się oraz wyrażania swoich myśli, potrzeb i uczuć w sposób bezkonfliktowy. Każdy z tych aspektów wpływa na poprawę relacji z kolegami z pracy, przełożonymi, kontrahentami oraz klientami. Dodatkowo, asertywność umożliwia zarządzanie konfliktami w sposób konstruktywny i skuteczny. Poprawia też pewność siebie pracowników, co wpływa na ich zdolność do podejmowania decyzji i wyrażania swojego stanowiska.

Szkolenia z asertywności przyczyniają się do efektywniejszej pracy zespołowej, co ma ogromne znaczenie w kontekście osiągania celów organizacyjnych. Warto również podkreślić, że asertywność to niezwykle istotna umiejętność rozwoju osobistego, która może przyczynić się do sukcesu zawodowego i awansu pracowników, ale również do pozytywnych zmian w obszarach pozazawodowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do opisywanej oferty szkoleń z komunikacji w zespole i asertywności, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Poniżej znajduje się także szczegółowy program szkolenia.

Program szkolenia

1. Asertywność – prawa wyrażania siebie i swoich poglądów
a. Co to znaczy być osobą asertywną? Co to znaczy być asertywną kobietą?
b. Prawa i obowiązki osoby asertywnej;
c. Asertywne myślenie, a inne alternatywne sposoby myślenia;
d. Jeśli nie asertywność to, co? Alternatywy dla asertywności – uległość, agresja, manipulowanie;
e. Korzyści z kierowania asertywnym zespołem pracowników;
f. Kiedy można, a kiedy nie powinno się zachowywać asertywnie;
g. Zagrożenia wynikające z asertywnego zachowania się.

Metody:
– Test autodiagnozy
– Analiza przypadków zachowań alternatywnych dla asertywności – poznanie różnic pomiędzy zachowaniami agresywnymi, biernymi i manipulacyjnymi

2. Techniki asertywności – praktyka asertywnych zachowań
a. umiejętność proszenia, przepraszania i dziękowania;
b. umiejętność odmawiania, mówienia „nie”;
c. umiejętność krytykowania innych;
d. umiejętność przekazywania informacji zwrotnej;
e. umiejętność odbierania informacji zwrotnej;
f. umiejętność odpowiadania na krytykę;
g. umiejętność reagowania, gdy ktoś przekracza granice i narusza moje prawa.

Metody:
– indywidualne ćwiczenia – każda/każdy uczestnik musi asertywnie zareagować w konkretnej sytuacji – indywidualne ćwiczenie każdej z technik
– ćwiczenie w parach dawania informacji zwrotnej i krytykowania

3. Radzenie sobie z trudnymi pracownikami i trudnymi sytuacjami w sposób asertywny:
a. pracownik „pieniacz”
b. pracownik malkontent
c. pracownik niezadowolony
d. pracownik „krytyk”
e. pracownik niesolidny
f. pracownik cynik i złośliwiec
g. pracownik lękliwy, zagubiony
h. nieuprzejmy kolega/koleżanka
i. inne, trudne sytuacje zawodowe

Metody:
– symulacje rozmów z pracownikami/kolegami – omówienie każdej sytuacji

4. Budowanie poprawnych stosunków i szukanie porozumienia – asertywne komunikowanie pozawerbalne
a. Nastawienie emocjonalne, wyrażanie emocji pozytywnych i negatywnych;
b. Komunikowanie niewerbalne – znaczenie symboli wizualnych;
c. Aktywne słuchanie;
d. Rola głosu w komunikowaniu z pracownikami;
e. Mowa niewerbalna kobiet.

Metody:
– ćwiczenie aktywnego słuchania
– ćwiczenie ujawniania emocji poprzez komunikowanie niewerbalne

5. Budowanie poprawnych stosunków i szukanie porozumienia – asertywne komunikowanie werbalne
a. Jak zadawać precyzyjne i właściwe pytania?
b. Jak udzielać właściwych odpowiedzi na pytania?
c. Jak parafrazować wypowiedzi?
d. Asertywne i nieasertywne słowa;
e. Rola gramatyki w asertywnym zachowaniu;
f. Rola kolokwializmów i terminów wieloznacznych.

Metody:
– udzielnie pisemnej wypowiedzi jako reakcji na konkretne zachowania – analiza napisanego tekstu w aspekcie wykorzystania asertywnych zwrotów i słów
– test FOG (mglistości wypowiedzi)

6. Proces podejmowania decyzji w pracy zawodowej
a. Strategie podejmowania decyzji
b. Wybór strategii decyzyjnej i style decyzyjne
c. Czynniki wpływające na sposób podejmowania decyzji
d. Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych

Metody:
– studia przypadków
– praca zespołowa – decyzja kierownika zespołu – symulacja

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”