Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

MIĘDZYNARODOWE UMOWY GOSPODARCZE

ASPEKTY PRAWNE – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

Zamierzeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o tym:
• Jak przygotować transakcję w zagranicznym obrocie towarowym z punktu widzenia skuteczności jej realizacji,
• Jak doprowadzić do zawarcia kontraktu z partnerem zagranicznym, aby był on korzystny dla obu stron,
• Jak dobrać warunki płatności, aby sprzedający mógł otrzymać zapłatę w terminie wyznaczonym bez opóźnień i w ustalonej wysokości, a z kolei kupujący był pewien, że otrzyma towar zgodny z umową (co do terminu, ilości, jakości, kondycji, ceny, itd.)

W związku z powyższym przedmiotem szkolenia będzie:
• analiza warunków kontraktowych, umów handlowych w obrocie zagranicznym,
• poprawność sporządzania dokumentacji transakcyjnej (zapytanie ofertowe, oferta sprzedaży, kontroferta, zamówienie importowe, kontrakt eksportowy lub importowy)
• poprawność wyboru właściwego sposobu i formy płatności (płatność z góry, akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe, płatność w rachunku otwartym),
• prawidłowe przygotowanie wymaganej (m.in. przez sposób zapłaty) dokumentacji handlowej, stwierdzającej wykonanie zobowiązania przez sprzedającego i zarazem umożliwiającej kupującemu dysponowanie towarem (wprowadzenie go na obszar celny kraju importu a następnie do obrotu handlowego),
• właściwy dobór instrumentów zabezpieczających wykonanie zobowiązań kontraktowych a zwłaszcza płatniczych.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 Zapoznanie uczestników z różnorodnością specyfiki umów handlowych zawieranych w obrocie zagranicznym,
 Umiejętność konstrukcji umowy handlowej z partnerem zagranicznym z uwzględnieniem specyfiki jej realizacji:
 eksport pośredni lub bezpośredni,
 import pośredni bądź bezpośredni,
 handel tranzytowy,
 Uzyskanie wiedzy na temat zagrożeń i pułapek związanych z przyszłą umową kupna / sprzedaży towaru bądź usługi,
 Zrozumienie istoty doboru i sposobu sformułowania klauzul kontraktowych, które w sposób skuteczny zapewnią bezpieczeństwo realizacji transakcji oraz korzyści z niej wynikające.

Adresaci szkolenia:
• Małe i średnie przedsiębiorstwa,
• Pracownicy działów obsługi handlowej dużych firm,
• Negocjatorzy i pracownicy działów przygotowywania umów handlowych przedsiębiorstw,
• Radcy prawni,
• Kancelarie adwokackie.

Program szkolenia

A. Zagadnienia z teorii handlu zagranicznego.

1. Pojęcie i źródła międzynarodowego prawa handlowego:
• Konwencja N.Z. o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (1980);
• Prawo prywatne międzynarodowe (Ustawa z 4.02.2011 r.)
2. Pojęcie i zakres transakcji handlowej w obrocie zagranicznym.
3. Podstawowe formy handlu zagranicznego:
• eksport, import, handel tranzytowy;
• wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie;
• sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju.
4. Handel bezpośredni i pośredni (przedstawiciel handlowy, dystrybutor, dealer, komisant, konsygnatariusz, agent handlowy, broker).
5. Przedmiot transakcji w handlu międzynarodowym (towar lub usługa).
6. Formy zawierania umów handlowych w obrocie zagranicznym.
7. Rodzaje umów w handlu zagranicznym.

B. Kontrakt w handlu zagranicznym, jego struktura i obowiązki stron.

1. Pojęcie kontraktu i głównych obowiązków stron umowy.
2. Elementy formalno – prawne kontraktu:
• prawo właściwe dla umowy i problem jego wyboru;
• budowa i rodzaje norm kolizyjnych oraz zakres normy kolizyjnej;
• tytuł umowy oraz miejsce i data jej zawarcia;
• określenie stron umowy (siedziby statutowe i handlowe) oraz zakresu uprawnień przedstawicieli;
• preambuła (deklaracja intencji stron, charakter umowy, definicje podstawowych pojęć).
3. Główne elementy umowy w handlu międzynarodowym:
• Przedmiot umowy (ilość, jakość, kondycja, pochodzenie, sposób opakowania i oznakowania, itp.);
• Warunki dostawy (określone według reguł handlowych Incoterms®2010);
• Cena jednostkowa i wartość ogólna umowy (rabaty, skonta, bonifikaty);
• Termin dostawy;
• Warunki płatności (wybór terminu, miejsca, sposobu i formy zapłaty – płatności dokumentowe: akredytywa i inkaso).
4. Elementy dodatkowe kontraktu.
• klauzule zawieszająco – uchylające;
• klauzule warunkująco – uzależniające (np. wejścia kontraktu w życie);
• klauzule zastrzegająco – zakazujące (klauzule dotyczące tajemnicy handlowej, poufności, antykonkurencyjne, praw własności intelektualnej, itp.);
• klauzule zabezpieczające (rękojmie, gwarancje rzeczowe, jakościowe, procedury reklamacyjne, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, kary umowne);
• klauzule wygasająco – rozwiązujące (rozwiązanie umowy, wygaśnięcie i ich skutki);
• klauzule formalizujące tryb wejścia w życie, realizacji i rozwiązania umowy;
• klauzule o prawie rządzącym kontraktem i sposobie rozstrzygania sporów;
• pozostałe klauzule niezbędne dla prawidłowej i obopólnie skutecznej realizacji kontraktu.

C. Procedury postępowania stron w ramach realizacji cyklu transakcyjnego.

• Przygotowanie transakcji (wymiana i analiza dokumentów transakcyjnych: list intencyjny, zapytanie ofertowe, oferta sprzedaży ogólna i szczegółowa, kontroferta, zamówienie czyli oferta kupna);
• Zawarcie umowy (w drodze negocjacji pośrednich lub bezpośrednich);
• Realizacja umowy (wysyłka towaru, dokumentacja handlowa, organizacja transportu, ubezpieczenia, czynności kontrolnych, procedur celno-podatkowych);
• Wykonanie i rozliczenie kontraktu (w sposób i formie oraz terminie ustalonym w umowie).

D. Analiza przypadków studialnych dotyczących umów w międzynarodowym obrocie handlowym.

1. Najczęstsze błędy popełniane przez strony w umowie handlowej przy konstruowaniu jej warunków (niewłaściwy dobór formuły handlowej, błędnie przeprowadzone kalkulacje cenowe – ćwiczenia praktyczne).
2. Praktyczne sposoby zabezpieczenia płatności w transakcjach międzynarodowych (ćwiczenia praktyczne dotyczące właściwego wyboru i zastosowania formy płatności).
3. Analiza skutków odpowiedzialności kontraktowej (typowe przypadki naruszenia umowy przez eksportera lub importera).
4. Jurysdykcja i wykonalność wyroków (klauzule arbitrażowe ICC).

Ekspert - dr Andrzej Blajer

dr Andrzej Blajer

Ekspert w dziedzinie handlu międzynarodowego, wykładowcą w wielu uczelniach wyższych, m.in. z zakresu problematyki zarządzania i marketingu międzynarodowego, finansów i rozliczeń międzynarodowych, zagadnień celno – podatkowych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, wspólnej polityki handlowej UE, itp. 
Od 1995 r. przeprowadził sto kilkadziesiąt specjalistycznych szkoleń z zagadnień dotyczących sposobów zawierania i realizacji kontraktów w handlu międzynarodowym i rozliczeń w obrocie zagranicznym zwłaszcza za pośrednictwem akredytyw dokumentowych, Incoterms, 
prawidłowości sporządzania dokumentacji transakcyjnej i handlowej, finansowania transakcji, spedycji i transportu.

Jest autorem m. in., takich publikacji jak: 
 „Międzynarodowe reguły handlowe – zasady i praktyka stosowania” (INCOTERMS 2000, COMBITERMS 2000, RAFTD, itd.), Gdańsk 2000; 
 „Informator eksportera/importera,” tom I i II , Warszawa 1997 r.; 
 Tom I. Płatności dokumentowe: akredytywa i inkaso. 
 Tom II. Przegląd rozliczeń międzynarodowych dla 140 krajów świata.

 „Documentary credits in international trade transactions under new ICC rules (UCP 600)”, Bydgoszcz – Łódź, 2009;

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”