PRAWO PRACY W KAZUSACH

WYBRANE KAZUSY Z PRAWA PRACY DLA PRACODAWCÓW, WŁAŚCICIELI FIRM, MENEDŻERÓW, DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR

Prawo pracy w Kazusach_szkolenie Krzysztof WalczakZapraszamy na szkolenie z zakresu wybranych kazusów z Prawa Pracy. Szkolenie porusza zagadnienia dotyczące prawnych aspektów zatrudnienia, rozwiązywania umów pracowniczych, urlopów, czasu i organizacji pracy pracowników oraz innych zagadnień wynikających z praw i obowiązków Pracodawcy i Pracownika. Zajęcia prowadzone są przez dr hab. Krzysztofa Walczaka.

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z dr hab. Krzysztofem Walczakiem własnych doświadczeń i problemów.

Program szkolenia

I. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY
1. Czy można odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu polecenie udania się do lekarza?
2. Czy i kiedy firma jest zobowiązana utworzyć palarnię?
3. Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
4. Czy można wprowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
5. Czy można przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
6. Czy można wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
7. Czy zapewnienie odzieży reprezentacyjnej (mundur, garnitur) spełnia wymóg zapewnienia odzieży roboczej?
8. Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
9. Czy można wprowadzić zakaz ujawniania przez pracowników wysokości własnego wynagrodzenia za pracę?
10. Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność bądź spóźnienie w pracy mogą być warunki atmosferyczne?

II. ORGANIZACJA CZASU PRACY
1. Czy można wprowadzić rozkład czasu pracy, zgodnie z którym pracownik będzie pracował 5 godzin przez 6 dni w każdym tygodniu?
2. Czy można polecić pracownikowi pracującemu 8 godzin na dobę pracę w godzinach nadliczbowych w wymiarze 6 godzin jeżeli dostanie z tego powodu wynagrodzenie w wysokości 200% podstawy?
3. Czy można wyrazić zgodę aby pracownik na swój wniosek pracował tylko w piątki, soboty, niedziele i święta nawet jeżeli cała firma jest w tym czasie zamknięta?
4. Czy można przyjąć na wniosek pracownika, pracującego od poniedziałku do piątku, prośbę o pracę we wszystkie soboty i z tego powodu uzyskać dodatkowe wynagrodzenie?
5. Jak należy wyliczyć wynagrodzenie pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych jeżeli wystąpił on z wnioskiem o zrekompensowanie tej pracy czasem wolnym w kolejnym miesiącu?
6. W jaki sposób można kontrolować czas pracy pracownika mobilnego, którego praca polega na odwiedzaniu klientów?
7. W stosunku do jakich pracowników można stosować „nienormowany” czas pracy?
8. Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy w celu zakupu posiłku?
9. Czy można wprowadzić przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?
10. Czy przerwa „na dymka” może zostać odliczona od czasu pracy?
11. Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy „ekranowej” pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
12. Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?

III. URLOPY PRACOWNICZE
1. Czy w zamian za przysługujący pracownikowi urlop można na  wniosek pracownika wypłacić ekwiwalent?
2. Czy można odmówić pracownikowi wypłaty ekwiwalentu za urlop a tym samym zmusić pracownika do wybrania urlopu?
3. Czy w przypadku braków kadrowych można odmówić udzielenia urlopu pracownikowi po czym bez jego zgody wypłacić z tego tytułu ekwiwalent?
4. Czy okres prowadzenia przez kandydata do pracy samodzielnej działalności gospodarczej wlicza się w wymiar urlopu wypoczynkowego?
5. Czy można odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie i jakie mogą być tego konsekwencje?
6. Co się stanie jeżeli pracownikowi nie zostanie udzielony urlop do końca września roku następnego? Czy urlop ten przepada?
7. Czy można odmówić udzielenia urlopu pracownikowi, który wystąpi o urlop po zakończeniu urlopu ojcowskiego?
8. Czy w przypadku niewykorzystania urlopu przez pracownika, kończącego umowę na czas określony, można bez zgody pracownika zapłacić mu ekwiwalent za ten urlop w momencie  jeżeli od następnego dnia pracownik będzie  zatrudniony na podstawie umowa o pracę na czas nieokreślony?
9. Czy śmierć członka rodziny pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
10. W jakich przypadkach można wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody?
11. Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
12. Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?

IV. REKRUTACJA PO WEJŚCIU W ŻYCIE RODO
1. Czy podczas procedury rekrutacyjnej można domagać się referencji od poprzedniego / obecnego Pracodawcy bez wiedzy osoby, która jest rekrutowana?
2. Czy podczas rekrutacji można pytać się o wiek kandydata oraz o jego stan rodzinny?
3. Czy podczas procedury rekrutacyjnej można przeprowadzać teksty psychologiczne?
4. Jakie grożą sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?
5. Co  należy zrobić aby zminimalizować ryzyko zarzutu o dyskryminację w rekrutacji?
6. Co należy zrobić jeżeli kandydat podał w cv informacje o które nie można zgodnie z prawem pytać?

V. FORMY ZATRUDNIENIA
1. Na jakie stanowiska można zatrudnić „na stałe” osoby na umowy zlecenie i dzieło?
2. Czy inspektor PIP może orzec, że umowa zlecenia jest umową o pracę i co z tego będzie wynikało dla pracodawcy (odpowiedzialność finansowa, karna)?
3. Czy można po 3-miesięcznej umowie o pracę na okres próbny  zawrzeć z pracownikiem  kolejną umowę na okres próbny na inne stanowisko?

VI. ROZWIĄZANIE UMÓW O PRACĘ 
1. Jakie są konsekwencje odmowy pracownikowi propozycji  rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron?
2. Czy można odmówić pracownikowi przyjęcia pisma informującego o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem? Jakie są konsekwencje odmowy?
3. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę kobiecie w 2 miesiącu ciąży jeżeli nie realizuje ona w sposób zadowalający poleconych jej zadań?
4. Czy w przypadku likwidacji stanowiska pracy można wypowiedzieć umowę o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym wypłacając mu z tego tytułu odprawę?
5. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi podczas urlopu wypoczynkowego jeżeli wyrazi na to zgodę związek zawodowy?
6. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim?
7. Co zrobić jeżeli pracownik, któremu wręczono wypowiedzenie z pracy odmawia przyjęcia tego dokumentu i opuszcza miejsce pracy?
8. Czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego wziął ślub?
9. Co się stanie jeżeli pracownik nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracy?
10. Jak przygotować się w miarę optymalny sposób do rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem, który nie spełnia oczekiwań pracodawcy?

Ekspert - DR HAB. KRZYSZTOF WALCZAK

dr hab. Krzysztof Walczak

Krzysztof WalczakDoktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”