PROWADZENIE ROZMOWY MOTYWUJĄCEJ 

Cele:
• Doskonalenie procesu skutecznego komunikowania się z pracownikami oraz w zespole;
• Rozwój i doskonalenie umiejętności przekazywania trudnych i ważnych informacji;
• Kształcenie umiejętności wykorzystywania różnych technik motywowania w zależności od sytuacji i pracownika

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak rozmawiać z pracownikami w kwestiach dyscyplinujących, oceniających, motywujących, korygujących, poprawiających efektywność?
2. Jak motywować pracownika nie dysponując motywatorami finansowymi?
3. Jak motywować zespół do zaangażowania w wykonywanie zadań?

Program szkolenia

1. Jak rozmawiać z pracownikami? – ogólne zasady
a. poznanie własnego, indywidualnego stylu porozumiewania się
b. podstawowe reguły skutecznego komunikowania się;
c. czynniki ograniczające efektywne porozumiewanie się menedżera z pracownikami

2. Jak postrzegamy pracowników i ich wyniki pracy?
a. psychologiczne prawidłowości postrzegania ludzi
b. społeczne i kulturowe uwarunkowania postrzegania ludzi i ich zachowań
c. ekonomiczne uwarunkowania oceny efektywności pracy

3. Jak wykorzystać rozmowy z pracownikami w procesie motywowania?
a. wartości i potrzeby pracowników
b. umiejętność nagradzania
c. umiejętność karania
d. docenianie i dowartościowanie pracownika – kogo, kiedy i jak
e. tworzenie warunków do rozwoju kreatywności pracowników
f. delegowanie jako technika motywowania

4. Jak motywować pracowników do pracy?
a. rola i znaczenie nagród w procesie motywowania
b. rola i znaczenie kar w procesie motywowania
c. decyzyjny model motywacji pracowników
d. wpływ informacji zwrotnej na wydajność pracy pracowników
e. metody skutecznego oddziaływania motywacyjnego

5. Czynniki systemu motywacyjnego a efektywność pracy w przedsiębiorstwie:
a. wynagrodzenie a wyniki pracy;
b. uznanie przełożonych, kolegów, rodziny, otoczenia (np. klientów);
c. klimat organizacyjny a efektywność pracy;
d. zadania i samodzielność ich realizacji;
e. nagrody niematerialne a skuteczność działania;
f. samorealizacja a zadowolenia pracownika.

6. Jak poprawnie oceniać osiągnięcia pracowników? – rozmowa oceniająca i dyscyplinująca pracownika
a. cele oceniania pracowników a efektywność wykonywania zadań
b. trudności w zastosowaniu procedury oceniania
c. opracowanie kryteriów ocen
d. ocenianie a motywowanie pracowników
e. scenariusz rozmowy oceniającej
f. jak oceniać i nie być posądzony o mobbing?

7. Trening asertywności, czyli jak rozmawiać nie naruszając swojej i innych godności
a. asertywne wyjaśnianie
b. asertywne odmawianie
c. asertywne rozwiązywanie problemów
d. asertywne przekazywanie zadań i poleceń

8. Informacja zwrotna, czyli feedback – modele, zasady, dobre praktyki
a. kiedy, jak i w jakich sytuacjach feedback spełnia swoją rolę?
b. jak informować, motywować i rozwijać pracowników poprzez informację zwrotną?
c. informacja zwrotna – zastosowanie „Komunikatu JA”;
d. jak konstruować informację zwrotną? Struktura feedbacku;
e. feedback konstruktywny – pozytywny i negatywny, czy neutralny?
f. feedback kanapkowy. Kiedy stosować, a kiedy jest nieskuteczny?

Metody realizacji celów szkolenia:

1. Mini wykłady (ok. 10 minut) – wprowadzenie do tematu, lub podsumowanie ćwiczeń.
2. Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zagadnienia – dyskusje grupowe.
3. Warsztaty umiejętności – opracowywanie przykładowych rozwiązań/scenariuszy dla potrzeb konkretnego przypadku.
4. Odgrywanie ról przez uczestników w przygotowanych symulacjach rozmów z pracownikami.
5. Rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników praktycznych problemów.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”