PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY

Cele szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wsparcia w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących mobbingu, dyskryminacji i innych patologicznych zjawisk w organizacji.

Uzupełniającymi celami szkolenia są:
• przekazanie podstawowej wiedzy psychologicznej uczestnikom z zakresu zjawiska mobbingu i dyskryminacji od strony pracodawcy i pracownika,
• nabycie umiejętności odróżniania konfliktu od mobbingu oraz sposobu radzenia sobie w obu sytuacjach,
• przedstawienie skutecznych sposobów reagowania na zachowania niepożądane, dyskryminację i mobbing,
• zaprezentowanie praktycznych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi,

Program szkolenia

1. Znaczenie mobbingu i innych niepożądanych zjawisk w organizacji
• psychologiczne i socjologiczne definicje mobbingu
• konflikt a mobbing
• patologiczne zjawiska w organizacji: dyskryminacja, molestowanie, molestowanie seksualne, oskarżanie, obrażanie, i inne,
• przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu i dyskryminacji w organizacji.

2. Źródła dyskryminacji i mobbingu
• zachowania organizacyjne pracowników – prawidłowe i patologiczne,
• niewłaściwe komunikowanie jako źródło mobbingu,
• znaczenie konfliktu w zespole pracowników,
• rozwiązywanie konfliktów jako metoda zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi,
• stres organizacyjny a patologiczne zachowania w organizacji,
• przyczyny patologicznych zachowań pracowników
• przyczyny patologii kierowanictwa
• psychologiczne aspekty mobbingu

3. Identyfikowanie i diagnozowanie dyskryminacji i mobbingu w organizacji
• formy dyskryminacji: bezpośrednia, pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, zachęcanie do dyskryminacji, dyskryminacja płacowa, dyskryminacja zadaniowa, działania odwetowe, dyskryminacja zespołowa,
• techniki ochrony przed dyskryminacją w zarządzaniu kadrą: rekrutacja, selekcja i nawiązanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awansowanie, dostęp do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwiązanie stosunku pracy,
• składowe mobbingu: działania lub/i zachowania, stosunek zachowań lub/i działań do pracownika, uporczywość i długotrwałość, nękanie lub zastraszanie, wywołanie skutków lub cel ich wywołania.

4. Obowiązki pracowników i przełożonych a mobbing
• planowanie pracy zespołów i pracowników , aby uniknąć dyskryminacji i mobbingu
• kultura organizacyjna – normy i wartości
• rola świadka, sprawcy i ofiary dyskryminacji i mobbingu,
• kiedy i jak właściwie i skutecznie reagować na dyskryminację i mobbing?
• jak sprzeciwić się wobec nieakceptowanych zachowań?

5. Sytuacje sprzyjające niewłaściwym zachowaniom
• wyznaczanie zadań, rozliczanie z zadań, dyscyplinowanie
• motywowanie pracowników
• spory między pracownikami i zespołami,
• normy i zasady komunikowania sprzyjające patologiom w organizacji

6. Sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
• formalne narzędzia przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
• nieformalne narzędzia przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi
• jak wykorzystywać modele komunikacji, aby przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji?
• jak budować kulturę organizacyjną, aby przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji
• jak tworzyć klimat organizacyjny przeciwdziałąjący patologiom w organizacji

Metody warsztatu
• ćwiczenia praktyczne
• kwestionariusze zachowań
• gry symulacyjne
• dyskusje moderowane,
• odgrywanie scenek
• case study

TRENER - DR ANNA ADAMUS - MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”