RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE

PRZEPISY RODO W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE

Zapraszamy na szkolenie RODO A ZWIĄZKI ZAWODOWE podczas, którego  Ekspert dr hab. Krzysztof Walczak omówi wpływ RODO na działanie Związków Zawodowych. Ekspert kompleksowo zweryfikuje praktykę przetwarzania i ochrony danych osobowych (w tym danych wrażliwych)  pod kątem zgodności z RODO na poziomie:
– Pracodawca a Związki Zawodowe
– Związki Zawodowe a członkowie związków 

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z  dr  hab. Krzysztofem Walczakiem własnych doświadczeń i problemów.

Korzyści dla Uczestników to zapoznanie się z:
– AKTUALNYMI przepisami i procedurami reklamacyjnymi, – Rękojmią, gwarancją, ogólnymi zasadami odpowiedzialności, – zasadami w procedurach reklamacyjnych pomiędzy Przedsiębiorcą i Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą i Konsumentem, – Korzyściami i stratami dla Konsumentów i Przedsiębiorców wynikającymi z NOWEJ sytuacji prawnej Konsumentów i Przedsiębiorców, Błędami w trakcie rozpatrywania reklamacji, – Dokumentacją reklamacyjną (możliwość skonsultowania własnych dokumentów).

Program szkolenia

I. Podstawy prawne i zakres dostępu zakładowych organizacji związkowych do danych osobowych pracowników będących w posiadaniu pracodawców

II. Problem tzw. Listy związkowej a ochrona wrażliwych danych o przynależności związkowej

III. Udostępnianie danych osobowych pracownika zakładowym organizacjom związkowym w sprawach indywidualnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad przetwarzania tych danych przez pracodawcę: 
1. Katalog spraw, w których dane są udostępniane, a w tym:
– Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony
– Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
– Zawiadomienie o sprzeciwie od nałożonej kary porządkowej
– Wniosek o uzyskanie zgody na rozwiązanie umowy o pracę pracownika objętego szczególną ochroną
2. Specyfika udostępniania danych osobowych, przy udzielaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
3. Zgoda pracownika jako przesłanka udostępniania danych osobowych

IV. Uprawnienia związkowe do kontrolowania przestrzegania prawa pracy a ochrona danych osobowych pracowników

V. Prawo zakładowej organizacji związkowej do żądania informacji niezbędnej do prowadzenia działalności związkowej w zakładzie pracy a ochrona danych osobowych pracowników

VI Specyfika dostępu do danych osobowych pracowników w sporach zbiorowych

VII. Uczestnictwo przedstawicieli związkowych w postępowaniach antymobbingowych a ochrona danych osobowych pracowników

VIII. Współdziałanie pracodawców z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawach zbiorowych a ochrona danych osobowych pracowników

IX. Porozumienia zbiorowe jako potencjale źródło dostępu do danych osobowych pracowników

X. Kwestie monitoringu w środowisku pracy, a przy okazji „okazjonalnego” monitoringu działań związkowych a ochrona danych osobowych

XI. Zakładowa organizacja związkowa jako administrator danych osobowych pracowników

Ekspert - dr hab. Krzysztof Walczak

Krzysztof WalczakDoktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”