SKUTECZNE METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA SIEBIE I PODWŁADNYCH

WARSZTAT DLA ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPOŁAMI 

Cele:

1. Przekazanie najnowszej wiedzy dotyczącej motywowania.
2. Rozwój umiejętności motywowania siebie samego do zadań.
3. Rozwój umiejętności motywowania podwładnych.
4. Kształcenie umiejętności analizy procesu motywowania oraz doboru metod i technik motywowania w zależności od pracownika.

Korzyści:

• zapoznanie się z różnorodnymi praktycznymi podejściami do motywowania pracowników,
• nabycie i rozwój umiejętności zarządzania zespołem pracowników w celu osiągania jak najlepszych wyników jego działania,
• przygotowanie do przejścia od dyrektywnego kierowania do zarządzania zgodnego z zasadami human relations nakierowanego na optymalną motywację pracowników i wykorzystanie potencjału ludzkiego,
• poznanie różnorodnych systemów, form, technik motywowania pracownikami bez naruszania ich godności i systemów wartości.

Program szkolenia

1. Jak rozwinąć efektywność zespołu?
• czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej;
• bariery efektywności zespołu;
• metody stymulowania efektywności zespołu.

2. Jak postrzegamy pracowników i ich wyniki pracy?
• psychologiczne prawidłowości postrzegania ludzi;
• społeczne i kulturowe uwarunkowania postrzegania ludzi i ich zachowań;
• ekonomiczne uwarunkowania oceny efektywności pracy.

3. Jak poprawnie oceniać osiągnięcia pracowników?
• cele oceniania pracowników;
• trudności w zastosowaniu procedury oceniania;
• opracowanie kryteriów ocen;
• ocenianie a motywowanie pracowników

4. Jak motywować pracowników do pracy?
• rola i znaczenie nagród w procesie motywowania;
• rola i znaczenie kar w procesie motywowania;
• decyzyjny model motywacji pracowników;
• wpływ informacji zwrotnej na wydajność pracy;
• metody skutecznego oddziaływania motywacyjnego.

5. Jak motywować bez dodatkowych środków finansowych? Teorie a praktyka motywowania
Teoria potrzeb A. Maslowa – dlaczego musimy zaspokajać nasze potrzeby?
Teoria potrzeb wyuczonych D. Mc Clellanda – dlaczego poddajemy się wpływowi innych?
Teoria oczekiwań V. Grooma – dlaczego ludzie preferują pewne zachowania od innych?
Teoria wzmocnień B. Skinnera – dlaczego ludzie potrzebują nagród i kar?
Teoria motywacyjnego DNA T. Lowe – dlaczego ludzie kierują się wewnętrzną siłą, potrzebami i nagrodami w swoim życiu?

6. Jak korzystać z wiedzy w procesie motywowania pracowników zespołu?
• potrzeby pracownika, a metody i techniki ich zaspokojenia;
• motywowanie zadaniowe;
• wartości a motywowanie pracowników;
• motywowanie systemowe.

7. Jak wykorzystywać motywowanie w poprawie efektywności pracy zespołu?
• wynagrodzenie a wyniki pracy;
• uznanie przełożonych, kolegów, rodziny, otoczenia (np. klientów) a skuteczność zespołu;
• klimat organizacyjny a efektywność pracy;
• zadania i samodzielność ich realizacji a wyniki zespołu;
• nagrody niematerialne a skuteczność działania;
• samorealizacja a zadowolenie pracownika.

8. Jak motywować poprzez właściwe komunikowanie? Umiejętność przekazywania i przyjmowania krytycznych opinii
• asertywna ocena
• asertywna krytyka;
• asertywne odbieranie krytyki;
• asertywne udzielanie informacji zwrotnej.

9. Jak motywować pracowników poprzez właściwe delegowanie uprawnień?
a. zlecanie zadań
b. dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
c. zakres powierzonej odpowiedzialności a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
d. znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień
e. rola informacji zwrotnej
f. bariery w delegowaniu uprawnień
• rodzaje barier w delegowaniu uprawnień i zadań
• stereotypy dotyczące delegowania uprawnień i zadań
• obawy, niepokój pracowników przed delegowaniem
• obawy, niepokój menedżera przed delegowaniem

10. Jak motywować pracowników poprzez ocenę ich osiągnięć?
a. cele oceny pracowników
b. trudności w zastosowaniu procedury oceniania
c. ocenianie a rozwój potencjału pracowników
d. ocenianie a władza szefa

Metody:
1. Wprowadzające do poszczególnych tematów mini wykłady (10 min.)
2. Analiza ‘case study’ – dyskusje grupowe.
3. Symulacje konkretnych sytuacji zawodowych.
4. Grupowe rozwiązywanie problemów.
5. Gry zespołowe, odgrywanie ról

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”