SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

JAK PROFESJONALNIE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

ASPEKTY PRAWNE I TECHNICZNE

 

Cel szkolenia
– Aktualizacja i omówienie przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy oraz prawa pracy w tym bieżących zmian
– Prawidłowa ocena przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
– Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Program szkolenia

I. Prawna ochrona pracy
1. Podstawy prawne działania Społecznej Inspekcji Pracy
2. Organizacja Społecznej Inspekcji Pracy
3. Wybór i odwołanie społecznych inspektorów pracy
4. Uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy
5. Formy i zakres współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz z innymi organami kontrolnymi i nadzorczymi
6. Status pracowniczy społecznego inspektora pracy:
• szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
• uprawnienia związane z czasem pracy
• uprawnienia do zwolnień okolicznościowych oraz tryb i zasady ich udzielania,
• wykonywanie czynności po godzinach pracy a czas pracy.
7. Tryb i zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przez społecznego inspektora pracy naruszenia przepisów i zasad bhp
8. Przepisy prawa pracy podlegające najczęstszej kontroli:
• sposoby wykorzystywania umów terminowych w świetle zmiany przepisów obowiązującej od 22.02. 2016 r.
• uprawnienia opiekunów dzieci w świetle zmiany przepisów obowiązującej od 2.01. 2016 r.
• organizacja czasu pracy i zapewnienie pracownikom prawa do wypoczynku
• prawidłowość uregulowań autonomicznych źródeł prawa pracy

II.  Wybrane zagadnienia z technicznego bezpieczeństwa pracy
1. Aktualizacja wymagań prawnych z zakresu prawa pracy i bhp
– Zmiany przepisów w zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
– Zmiany przepisów branżowych na 2014 dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Prace szczególnie niebezpieczne – wymagania prawne, dokumentacja, procedury postępowania
3. Udział SIP w konsultacjach w zakresie zmian bhp w zakładzie
4. Udział SIP w postępowaniu powypadkowym, obowiązki i uprawnienia
5. Szczegółowe omówienie definicji wypadku przy pracy
– przykłady, wyroki sądów, Nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, uraz, związek z pracą
6. Wybrane metody badania wypadków przy pracy
7. Dokumentacja powypadkowa – wymagania oraz najczęściej popełniane błędy w dokumentacji przez pryzmat przepisów prawa
8. Wskaźniki wypadkowości, Obowiązki i uprawnienia inspektora pracy
9. Omówienie i analiza przykładowych wypadków przy pracy
10. Badanie i ustalanie przyczyn wypadków przy pracy – Ćwiczenia

III. Wybrane zagadnienia z technicznego bezpieczeństwa pracy cz. II
1. Metodyka pracy społecznego inspektora pracy
2. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – Ergonomia stanowisk pracy 
3. Wymagani dot. Stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych
4. Wymagania dot. Pomieszczeń, stanowisk pracy, magazynów itd.
5. Tryb zgłaszania choroby zawodowej
6. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami po nowelizacji zapisów Kodeksu Pracy i Ogólnych przepisów BHP

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”