Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

JAK PROFESJONALNIE PEŁNIĆ FUNKCJĘ ZAKŁADOWEGO SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

ASPEKTY PRAWNE I TECHNICZNE

 

Cel szkolenia
– Aktualizacja i omówienie przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy oraz prawa pracy w tym bieżących zmian
– Prawidłowa ocena przyczyn wystąpienia wypadku i prowadzenia dochodzenia powypadkowego
– Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

Program szkolenia

I. Prawna ochrona pracy
1. Podstawy prawne działania Społecznej Inspekcji Pracy
2. Organizacja Społecznej Inspekcji Pracy
3. Wybór i odwołanie społecznych inspektorów pracy
4. Uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy
5. Formy i zakres współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz z innymi organami kontrolnymi i nadzorczymi
6. Status pracowniczy społecznego inspektora pracy:
• szczególna ochrona trwałości stosunku pracy
• uprawnienia związane z czasem pracy
• uprawnienia do zwolnień okolicznościowych oraz tryb i zasady ich udzielania,
• wykonywanie czynności po godzinach pracy a czas pracy.
7. Tryb i zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przez społecznego inspektora pracy naruszenia przepisów i zasad bhp
8. Przepisy prawa pracy podlegające najczęstszej kontroli:
• sposoby wykorzystywania umów terminowych w świetle zmiany przepisów obowiązującej od 22.02. 2016 r.
• uprawnienia opiekunów dzieci w świetle zmiany przepisów obowiązującej od 2.01. 2016 r.
• organizacja czasu pracy i zapewnienie pracownikom prawa do wypoczynku
• prawidłowość uregulowań autonomicznych źródeł prawa pracy

II.  Wybrane zagadnienia z technicznego bezpieczeństwa pracy
1. Aktualizacja wymagań prawnych z zakresu prawa pracy i bhp
– Zmiany przepisów w zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy
– Zmiany przepisów branżowych na 2014 dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
2. Prace szczególnie niebezpieczne – wymagania prawne, dokumentacja, procedury postępowania
3. Udział SIP w konsultacjach w zakresie zmian bhp w zakładzie
4. Udział SIP w postępowaniu powypadkowym, obowiązki i uprawnienia
5. Szczegółowe omówienie definicji wypadku przy pracy
– przykłady, wyroki sądów, Nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, uraz, związek z pracą
6. Wybrane metody badania wypadków przy pracy
7. Dokumentacja powypadkowa – wymagania oraz najczęściej popełniane błędy w dokumentacji przez pryzmat przepisów prawa
8. Wskaźniki wypadkowości, Obowiązki i uprawnienia inspektora pracy
9. Omówienie i analiza przykładowych wypadków przy pracy
10. Badanie i ustalanie przyczyn wypadków przy pracy – Ćwiczenia

III. Wybrane zagadnienia z technicznego bezpieczeństwa pracy cz. II
1. Metodyka pracy społecznego inspektora pracy
2. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – Ergonomia stanowisk pracy 
3. Wymagani dot. Stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych
4. Wymagania dot. Pomieszczeń, stanowisk pracy, magazynów itd.
5. Tryb zgłaszania choroby zawodowej
6. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami po nowelizacji zapisów Kodeksu Pracy i Ogólnych przepisów BHP

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”