KONWENCJA CMR

W PRAKTYCE MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

Szkolenie adresowane jest do: 
• Podmioty gospodarcze realizujące transakcje handlowe z wykorzystaniem transportu drogowego w obrocie towarowym wewnątrz – i pozaunijnym.
• Firmy świadczące usługi przewozowe w obrocie międzynarodowym.
• Przedsiębiorstwa spedycyjne i spedycyjno – transportowe.
• Przedsiębiorstwa logistyczne odpowiedzialne za transport i łańcuchy dostaw w transporcie międzynarodowym.

CEL SZKOLENIA:
• Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy niezbędnej do prawidłowego zawierania i realizacji umów o przewóz i spedycję towarów w międzynarodowym transporcie drogowym (Konwencja CMR) oraz multimodalnym.
• Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami procedury reklamacyjnej w międzynarodowym przewozie towarów (Konwencja CMR).
• Zaprezentowanie uczestnikom szkolenia najbardziej charakterystycznych przykładów dotyczących: nieprawidłowości w sporządzaniu listu przewozowego CMR, uszkodzenia lub utraty towaru, dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia cargo oraz odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
• Uzyskanie wiedzy o zasadach i praktyce zawierania umów o przewóz towarów w międzynarodowym transporcie drogowym (Konwencja CMR).
• Umiejętność prawidłowego postępowania w procedurze reklamacyjnej i dochodzenia roszczeń.
• Znajomość różnorodnych aspektów w zakresie praktycznej interpretacji: postanowień Konwencji CMR, reguł Incoterms®2020 dotyczących transportu drogowego i multimodalnego, warunków ubezpieczenia cargo oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, aby móc skutecznie skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej.

Program szkolenia

I. Cel, istota i charakter Konwencji CMR.
II. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) – postanowienia z komentarzem:
1. Zakres stosowania Konwencji CMR;
2. Osoby, za które odpowiada przewoźnik;
3. Zawarcie i wykonanie umowy przewozu (list przewozowy CMR);
4. Odpowiedzialność przewoźnika;
5. Reklamacje i roszczenia;
6. Postanowienia dotyczące przewozu wykonywanego przez kolejnych przewoźników;
7. Nieważność klauzul sprzecznych z Konwencją;
8. Postanowienia końcowe.

III. Analiza przypadków studialnych z zakresu problemów związanych z procedurą reklamacyjną i dochodzenia roszczeń w międzynarodowym transporcie drogowym towarów:
A. Problemy natury ogólnej:
1. Umowa przewozu a umowa spedycji – podstawowe różnice.
2. Ogólne warunki świadczenia usług przewozowych w obrocie towarowym.
3. Ogólne warunki ubezpieczenia cargo.
4. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w transporcie krajowym i międzynarodowym.
5. Treść międzynarodowego listu przewozowego w transporcie drogowym CMR.
6. Procedury reklamacyjne w międzynarodowym przewozie drogowym towarów.
7. Kary umowne w transporcie drogowym.
8. Odszkodowanie w transporcie drogowym.

B. Wybrane przypadki studialne odzwierciedlające specyfikę Konwencji CMR:
1. Najczęstsze błędy popełniane przy wystawieniu listu przewozowego CMR.
2. List przewozowy CMR a możliwość jego zastosowania w przewozach krajowych.
3. Problemy związane z podważaniem treści listu przewozowego CMR.
4. Brak listu przewozowego CMR a wymagalność zapłaty za wykonanie przewozu.
5. Granice odpowiedzialności przewoźnika drogowego w Konwencji CMR.
6. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w przewozach krajowych i międzynarodowych (Konwencja CMR).
7. Problemy związane z wykonywaniem przewozów kabotażowych w państwach członkowskich UE.
8. Czynności związane z właściwym zabezpieczeniem ładunku przyjętego do przewozu na zasadach Konwencji CMR.
9. Odpowiedzialność podwykonawców przewoźnika za realizację przewozu.
10. Skuteczność reklamacji wysyłanej e-mailem.
11. Odpowiedzialność przewoźnika za szkodę w towarze w razie opóźnienia dostawy.
12. Zakończenie przewozu w razie odmowy odbioru ładunku.
13. Niedopuszczalność naliczania podwójnych kar umownych.
14. Nieważność kar umownych za opóźnienie w razie sprzeczności z Konwencją CMR.
15. Przedawnienie roszczeń w międzynarodowym transporcie drogowym według Konwencji CMR.
16. Wypłata odszkodowania w sytuacji, gdy przewoźnik nie wykaże pokrycia szkody.
17. Klauzule antykonkurencyjne w międzynarodowym przewozie drogowym.
18. Problem ważności kar umownych za naruszenie zakazu konkurencji w zleceniach transportowych.

IV. Incoterms®2020 a odniesienia do międzynarodowego transportu drogowego i multimodalnego zgodnie z Konwencją CMR
• Reguły Incoterms®2020 dostosowane do transportu drogowego i multimodalnego.
• Przypadki praktyczne dotyczące wykorzystania konkretnych reguł zgodnie z Konwencją CMR.
• Nowe zasady ubezpieczenia cargo określone w regule CIP, Incoterms®2020.

V. Najczęstsze pytania pojawiające się w kontekście treści postanowień Konwencji CMR (pytania – odpowiedzi uczestników szkolenia).

VI. Podsumowanie wiedzy uczestników szkolenia w formie pytań i odpowiedzi.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  konsultacje z wykładowcą. 

Ekspert - dr Andrzej Blajer

dr Andrzej Blajer

jest ekspertem w dziedzinie handlu międzynarodowego, wykładowcą w wielu uczelniach wyższych, m.in. z zakresu problematyki zarządzania i marketingu
międzynarodowego, finansów i rozliczeń międzynarodowych, zagadnień celno – podatkowych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, wspólnej polityki handlowej UE, itp.
Od 1995 r. przeprowadził sto kilkadziesiąt specjalistycznych szkoleń z zagadnień dotyczących sposobów zawierania i realizacji kontraktów w handlu międzynarodowym i rozliczeń w obrocie zagranicznym zwłaszcza za pośrednictwem akredytyw dokumentowych, Incoterms, prawidłowości sporządzania dokumentacji transakcyjnej i handlowej, finansowania transakcji, spedycji i transportu.
Jest autorem m. in., takich publikacji jak:
– „Międzynarodowe reguły handlowe – zasady i praktyka stosowania” (INCOTERMS
2000, COMBITERMS 2000, RAFTD, itd.), Gdańsk 2000;
– „Informator eksportera/importera,” tom I i II , Warszawa 1997 r.;
– Tom I. Płatności dokumentowe: akredytywa i inkaso.
– Tom II. Przegląd rozliczeń międzynarodowych dla 140 krajów świata.
– „Documentary credits in international trade transactions under new ICC rules (UCP 600)”, Bydgoszcz – Łódź, 2009;

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”