KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH I POMIĘDZY ZESPOŁAMI Z WYKORZYSTANIEM KONCEPCJI MODELU DISC

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW

Koncepcja DISC pozwala identyfikować  styl komunikacji, sposób radzenia sobie w trudnych i kryzysowych sytuacjach, a także postawę, jaką pracownicy przyjmują wobec obowiązujących standardów i procedur. Pozwala identyfikować przyczyny budowania się koalicji w zespołach czy też silosów w organizacji. Daje odpowiedź na to, jakie czynniki motywują ludzi w organizacji, w jaki sposób postrzegają zmiany oraz jak szybko są w stanie się do nich dostosować.

Zaletą modelu w pracy z zespołami  jest to, że łatwo się go nauczyć i zapamiętać, a dzięki temu łatwo z niego korzystać w codziennym współdziałaniu zespołu.

Po przejściu przez Indywidualną Analizę Extended DISC, każda z osób otrzymuje pięć raportów:

 1. „Mój potencjał i talenty”,
 2. „Mój styl zarządzania”,
 3. ”Lider/Liderka nowej ery”
 4. „Ja i stres”,
 5. „Raport zespołowy”.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie własnych preferencji w stylu komunikowania się i współpracy z innymi, poznanie jego słabych i mocnych stron każdego ze stylów
 • Zrozumienie znaczenie wpływu stylu funkcjonowania społecznego menedżera/menedżerów na modelowanie kultury organizacyjnej oraz wpływu na styl zarządzania
 • Zwiększenie otwartości na zrozumienie różnorodności zachowań i potrzeb pracowników w budowaniu relacji i współpracy
 • Poznanie zasad eliminowania silosów oraz ich wpływu na funkcjonowanie zespołów oraz całej organizacji
 • Uświadomienie sobie towarzyszących ludziom niemal każdego dnia blokad komunikacyjnych ograniczających kooperację i komunikację
 • Rozpoznanie dysfunkcji zespołowych i zastanowienie się co zrobić, by je eliminować
 •  Zdobycie wiedzy na temat sposobu podejścia do konfliktów i wykorzystywania ich z korzyścią dla stron konfliktów
 • Refleksja nas sposobami tworzenia klimatu wzmacniającego efekt pracy zespołowej w całej organizacji w podejściu systemowym.

Korzyści dla zespołów pracujących z wykorzystaniem koncepcji wywodzącej się z modelu  DISC :

 • Wiedzą i rozumieją w jaki sposób odczytywać i rozumieć zachowania innych osób w zespole, by wspierało to współpracę, komunikację i budowanie relacji w zespole
 • Członkowie zespołów są świadomi swoich talentów i potencjału, co przekłada się na efektywniejsze działania z mniejszym wysiłkiem i mniejszym nakładem energii
 • Odkrywają swoje i swoje nawzajem, najmniej komfortowe i najbardziej komfortowe zachowania szczególnie w obszarach związanych z komunikacją i współpracą, co otwiera przestrzeń do uczenia się od siebie nawzajem
 • Łatwiej budują zaufanie w zespole dzięki szczegółowej analizie zachowań, co staje się kanwą na której bazuje proces budowania zespołu
 • Identyfikują i wykorzystają w procesach biznesowych role zespołowe  – ich mocne strony i zalety, dzięki czemu podział zadań w zespole staje się zrozumiały i jasny dla wszystkich
 • Spory i konflikty zespołowe stają się konstruktywne, ponieważ bazują na celach i zasobach, a nie na destrukcyjnych rozgrywkach interpersonalnych, wynikających z braku wiedzy na temat naturalnych zachowań
 • Mają wiedzę na temat tego, które zachowania są najbardziej charakterystyczne dla zespołu a które wymagają zwiększonej energii i dodatkowej uwagi, dlatego potrafią wykorzystywać przewagi i eliminować słabości zespołu.

Program szkolenia

Czas trwania warsztatu:  1 dzień szkoleniowy

Ramowy program warsztatu:

 1. Wprowadzenie do warsztatu
 • Określenie zasad wspólnej pracy, zaprezentowanie metod pracy z wykorzystaniem koncepcji DISC , przedstawienie celów warsztatu oraz indywidualnych potrzeb Uczestników szkolenia.
 1. Omówienie koncepcji DISC
 • style komunikacyjne – kluczowa wiedza potrzebna do zrozumienia istoty różnic w zachowaniach i sposobach komunikacji ludzi
 • autodiagnoza stylu komunikacji – poznanie mocnych stron i potencjalnych słabości każdego ze stylów
 • jak porozumiewać się z różnorodnymi stylami komunikacji – karty kolorów
 • Jaki jest preferowany styl zachowania każdego z pracowników i co z tego wynika dla współpracy i komunikacji w zespole oraz w całej organizacji
 1. Budowanie przez pracowników kultury współpracy i sprawnej komunikacji w całej organizacji
 • Komunikacja i współpraca w zespołach o dużej różnorodności stylów – – praca na przykładowych (demo), raportach zespołowych
 • Komunikacja i współpraca w zespołach o stylach jednorodnych – j.w.
 • Eliminowanie silosów w organizacji -czyli jak zacząć współpracować pomiędzy zespołami
 • Kaskadowanie strategii jako okazja do burzenia silosów w organizacji
 • Eliminowanie dysfunkcji pracy zespołowej wynikające z blokad i barier komunikacyjnych
 • Budowanie zaufania w zespole oraz relacji opartych na zrozumiałej komunikacji, współpracy i zaufaniu.
 1. Usprawnienie komunikacji na poziomach interpersonalnych i organizacyjnych:
 • Percepcja w komunikacji – co dzieje się poza naszą świadomością, a ma kluczowy wpływ na przepływ informacji i współpracę
 • Pięć reguł komunikacji wg Grice’a – techniki zwiększające rzeczowość komunikacji – nadrzędna reguła komunikacji to współpraca;
 • Model komunikacyjny „Trzy światy” – komunikacja „wewnętrzna”, czyli o tym, co myślimy, zanim zaczniemy komunikować i działać;
 • Bariery i zakłócenia w komunikacji – 12 barier komunikacji wg Thomasa Gordona;
 • Koło konfliktu C. Moor’a – co wpływa na eskalację zachowań konfliktowych, a jak panowanie nad emocjami prowadzi do konstruktywnych rozwiązań;
 • Techniki i style rozwiązywania konfliktów;
 • Konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów;
 1. Podsumowanie i zakończenie warsztatu
 • Różnice pokoleniowe w preferowanych stylach komunikowania się i współpracy – wyniki badań przeprowadzonych na polskiej populacji .

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącej szkolenie.

Ekspert - BOŻENA JANOWSKA, MBA

Praktyk biznesu, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami.

Przez niemal 20 lat pracy zawodowej jako trener i konsultant, zrealizowała ponad 4 000 dni szkoleniowych oraz ponad 15 000 godzin analiz strategicznych, doradztwa i coachingu menedżerskiego. W ramach pracy z Klientami wykorzystuje innowacyjne narzędzia zgodne z zasadą „learning by doing” co istotnie wpływa na maksymalizowanie efektów projektów rozwojowych.

Jako trener specjalizuje się w obszarach związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem i przywództwem,  psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR) w ramach strategii biznesowych, oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym. Ponadto wspiera firmy w kreowaniu kultury organizacyjnej otwartej na innowacje, zarządzanie zmianą, budowanie zaufania i nieustający rozwój jako organizacji uczącej się.

Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych. Od lat, poza współpracą z biznesem,  współpracuje również z administracją samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych. Współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie prowadzi zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Absolwentka doktoranckich studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Master of Business Administration (MBA), Politechnika Lubelska. Certyfikowany Konsultant Kryzysowy™.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”. Prowadzi sesje AC/DC jako asesor wiodący, opracowuje scenariusze do AC/DC oraz szkoli z AC/DC.

Konsultant Competence Game (Master Level), pierwszych na rynku wirtualnych assessmentów  on-line w formie gier strategicznych.

Certyfikowany facylitator Management 3.0. oraz facylitator Job Craftingu. Konsultant Extended DISC® oraz Reiss Motivation Profile®.

Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego. Konsultant Delight Index™ narzędzia, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym oraz Competence Navigator™ narzędzia do oceny 360 na bazie kompetencji.

Licencjonowany trener metody „Spadochron” Richarda Bollesa. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Ponadto posiada certyfikaty APMG International z zakresu Facilitation Foundation®, AgilePM® oraz  Change Management®

W swojej pracy posługuje się nowoczesnymi, hybrydowymi narzędziami rozwojowymi, w których stosowane jest połączenie interakcji na żywo z wykorzystaniem internetowego interfejsu oraz narzędziami opartymi na rozwiązaniach online.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”