ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI AgileM

EFEKTYWNY PROCES REALIZACJI PROJEKTU W OPARCIU O SKUTECZNE TECHNIKI, NARZĘDZIA I REKOMENDOWANE ROZWIĄZANIA

DOSKONALENIE DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH REALIZACJĘ PROJEKTU

 

 

Żyjemy w świecie VUCA , który charakteryzuje się zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością. W takiej sytuacji tradycyjne sposoby podejścia do projektów zawodzą. Duża liczba zmian powoduje konieczność innego sposobu prowadzenia projektów. Metoda AgileM®, w oparciu o którą prowadzone jest szkolenie, pozwala zespołom projektowym na ciągłe adaptowanie się do dużego poziomu zmienności w projektach, i dzięki elastyczności uzyskiwać maksymalne korzyści biznesowe w zakresie zarządzania projektem.
Szkolenie dedykowane jest praktykom, zarówno Kierownikom Projektów jak i członkom zespołów projektowych, chcących rozwijać swoje umiejętności skutecznego realizowania projektów w czasach dynamicznie zmieniających się realiów (pozrywane łańcuchy dostaw z jakimi borykamy się od 2020r.).
W ramach szkolenia prowadzona jest symulacją realizacja projektu. Uczestnicy podzieleni na zespoły projektowe pracują nad projektem od początku do końca. Podczas zajęć Uczestnicy będą stosować, omawiane przez Prowadzącego, techniki, narzędzia i rekomendowane rozwiązania wspomagające efektywne przygotowanie i realizację projektu.

Uczestnik warsztatu AgileM® – adaptacyjne zarządzanie projektem nabędzie praktyczne umiejętności:
– Skutecznego stosowania technik i narzędzi zarządzania projektami (przede wszystkim: WBS, RAC, metoda ścieżki krytycznej, Rejestr Ryzyka).
– Skutecznego zastosowania metodyki AgileM® w projektach firmowych.
– Efektywnego definiowania projektu – jak skutecznie rozpocząć projekt ?
– Przyrostowo-adaptacyjnego sposobu planowania i realizacji projektu, którym będzie można zarządzać (odbierać produkty cząstkowe projektu, kontrolować postęp prac, wprowadzać zmiany w projekcie).
– Kontrolowania harmonogramu i budżetu w trakcie realizacji projektu.
– Wprowadzania zmian do projektu.
– Identyfikowania, analizowania ryzyk w projekcie oraz wdrażania planów przeciwdziałania.
– Przyspieszania realizacji zadań projektowych.
– Zamknięcia projektu w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje zostaną wykorzystane do przygotowania i realizacji kolejnych projektów.
– Skutecznego stosowania technik psychologiczno-behawioralnych  wpływających na poprawę własnej i zespołowej efektywności 

Program szkolenia

1. ZWINNE/ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
a. Kluczowe zasady
b. Korzyści stosowania podejścia
c. Radzenie sobie z eliminowaniem odchyleń od planu projektu

2. DEFINIOWANE PROJEKTU
a. Ustalanie wymagań do projektu
– zdefiniowanie wymagań do projektu na przykładzie metody MoSCoW (ćwiczenie praktyczne)
b. Karta projektu – Ustalenie założeń do projektu (ćwiczenie praktyczne)
– cel
– KPI – mierniki
– etapy realizacji i kamienie milowe
– planowanie budżetu do projektu
– strategiczne ryzyka ryzyka
c. Kick-off meeting
– jak przeprowadzić idealne spotkanie startowe (dobre praktyki)
– najczęściej popełniane błędy

3. PRZEGLĄD TECHNIK I NARZĘDZI WSPIERAJĄCYCH PLANOWANIE i REALIZACJĘ PROJEKTU 
I. Narzędzia wspierające planowanie i realizację projektu:
a. WBS (Work Breakdown Structure) – narzędzie pomocne w tworzeniu struktury zakresu prac w projekcie (ćwiczenie praktyczne dot. zdefiniowania zakresu zadań do wykonania -WBS)
b. RAC – narzędzie do zaplanowania osób zaangażowanych w realizację działań (ćwiczenie praktyczne polegające na ustaleniu osób zaangażowanych w realizacje działań)
c. Tworzenie harmonogramów
– Planning Poker – szacowanie czasu trwania działań projektowych (ćwiczenie praktyczne)
– schemat sieciowy projektu (ćwiczenie praktyczne polegające na tworzeniu harmonogramu)
– wyznaczanie ścieżki krytycznej
– wizualizacja harmonogramu za pomocą Wykresu Gantta
– efektywne wykorzystanie Tablicy Kanban
(doskonalenie tablicy; wykorzystanie jej przez Kierownika Projektu i zespół projektowy; proste aplikacje z tablicami Kanban)
d. Budżetowanie projektu
– wykorzystanie reguły Pareto w kontroli kosztów realizacji projektu
e. Analiza ryzyka (ćwiczenie praktyczne – tworzenie Rejestru Ryzyk projektu)
– zarządzanie i kontrolowanie ryzyk w projekcie
– źródła ryzyk
– metody redukcji ryzyka w projekcie
f. Kontrola przebiegu i realizacji projektu
– Monitorowanie postępu prac
– narzędzia IT
g. Zarządzanie zmianą w projekcie
– Podejmowanie decyzji o zmianie
– Metody kompensowania zmian

II. Psychologiczno-behawioralne techniki wspierające planowanie i realizację projektu
a. Prokrastynacja, czyli odkładanie zadań na później = wróg efektywności
– Jak radzić sobie z odwlekaniem działań i brakiem postępów ?
b. Jak wykorzystać prawo Parkinsona do efektywniejszego zarządzania czasem swoim i członków zespołu
c. Wielozadaniowość
– Neurobiologiczne skutki wielozadaniowości
– wpływ wielozadaniowości na samopoczucie i produktywność
– jak sobie radzić z wielozadaniwością
e. Komunikacja w projekcie
– jak skutecznie uświadamiać członków zespołów projektowych o ich współodpowiedzialności za projekt
f. Budowanie podejścia NASZ PROJEKT – Jak zaangażować zespół w projekt ?

4. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU
a. Podsumowanie projektu
b. zebranie wniosków z doświadczeń
– jak przeprowadzić lessons learned (dobre praktyki)
c. Celebrowanie sukcesu

5. PODSUMOWANIE SZKOLENIA
a. Indywidualny Plan Działania Uczestnika szkolenia – jakie działania, techniki i narzędzia chcę wprowadzić do mojej pracy w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami o szkoleniu „Zraządzanie projektami”.

Metody prowadzenia szkolenia

1. Krótkie wykłady wprowadzające (10 minut)
2, Symulacja projektu – uczestnicy warsztatu pracują nad projektem szkoleniowym w zespołach projektowych

Szkolenie będzie miało charakter praktycznego warsztatu angażującego wszystkich uczestników.

Ekspert - Mariusz Kardaś, MBA

Trener i konsultant zarządzania projektami z ponad 20-to letnim doświadczeniem. Twórca autorskiego podejścia do zarządzania projektami AgileM® – połączenie filozofii i metod zwinnych (Agile) z Metodą Łańcucha Krytycznego oraz narzędziami tradycyjnymi. Kierownik i wykładowca na Podyplomowych Studiach Zarządzania Projektami, realizowanych w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca na studiach menedżerskich Executive MBA (GFKM): w Gdańsku, w Warszawie dla Business Centre Club oraz na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Jako konsultant i wdrożeniowiec usprawnia Systemy Zarządzania Projektami w firmach. Współpracował z ponad 120-ma przedsiębiorstwami w Polsce. Prowadzi praktyczne warsztaty zarządzania projektami oraz zarządza programami wzrostu kompetencji kierowników projektów. Szkolenia prowadzi zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Stypendysta The Danish Agency of Industry and Trade (absolwent programu „Marketing & Logistics for Managers from Baltic Sea Region”, Kopenhaga). Absolwent studiów podyplomowych MBA (dyplom University of Strathclyde, Glasgow). Członek zarządu FRIM (Fundacja Rozwoju Interim Managementu).

Uczestnicy warsztatów Mariusza podkreślają profesjonalne przygotowanie i prowadzenie szkoleń. Słuchacze doceniają jego wieloletnie doświadczenie jako trenera oraz praktyczne przykłady z życia.
„Mariusz skupia się na praktycznym aspekcie warsztatów oraz pracy zespołowej”. 
„Mariusz ma świetne pomysły z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi w realizacji projektów, także w sposób niekonwencjonalny.”

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”