UPRAWNIENIA MENEDŻERÓW W STOSUNKU DO PRACOWNIKÓW ORAZ ZAKRES ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI

Program szkolenia

1. Podstawy prawne zatrudniania menedżerów i wynikające z nich zakresy odpowiedzialności
– umowa o pracę
– umowa cywilnoprawna

2. Uprawnienia menedżerów w zakresie organizacji czasu pracy
– ustalanie grafików i harmonogramów w poszczególnych systemach czasu pracy
– dopuszczalność polecania pracy w godzinach nadliczbowych

3. Uprawnienia menedżerów w zakresie zapewnienia pracownikom prawa do wypoczynku
– sposoby udzielania urlopów wypoczynkowych
– sposoby udzielania urlopów na żądanie
– sposoby udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych

4. Zasady egzekwowania odpowiedzialności materialnej pracowników za straty spowodowane pracodawcy
– w przypadku braku dodatkowych umów
– w przypadku zawarcia z pracownikiem umowy o powierzenie mienia

5. Zasady egzekwowania przestrzegania przez pracowników organizacji i porządku w procesie pracy
– rodzaje kar porządkowych
– procedura udzielania kar porządkowych

6. Uprawnienia menedżerów w zakresie kontroli pracowników w szczególności
– ewidencjonowanie czasu pracy
– monitoring pracowników
– kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich

7. Podstawowe obowiązki menedżerów w stosunku do pracowników w zakresie
– zapewnienia ochrony dóbr osobistych
– stosowania zasady niedyskryminacji
– przeciwdziałania mobbingowi w pracy

8. Odpowiedzialność menedżerów w przypadku naruszenia przez nich przepisów prawa pracy
– na podstawie Kodeksu pracy
– na podstawie Kodeksu karnego
– na podstawie innych przepisów szczegółowych

Ekspert - dr hab. Krzysztof Walczak

dr hab. Krzysztof Walczak

Krzysztof WalczakDoktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”