Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ ZESPOŁU

RÓŻNICE WIEKU, PŁCI, KULTURY A PRACA ZESPOŁOWA

Cele:

1. Zapoznanie uczestników z zagadnieniem różnic kulturowych istotnych w realizowaniu zadań biznesowych.
2. Poznanie specyfiki potrzeb i oczekiwań różnych pokoleń pracowników.
3. Rozwój umiejętności budowania skutecznego i efektywnego zespołu składającego się z kilku pokoleń pracowników.
4. Kształcenie kompetencji przywódcy w różnorodnym zespole.

Dla kogo:

a. szefów zespołów, w którym spotykają się „młodzi – gniewni” z pokolenia Y i Z oraz „dojrzali – konserwatywni” z pokolenia 50 +;
b. osób kierujących zespołami pracowników o dużym zróżnicowaniu wiekowym;
c. osób pracujących w zespołach międzynarodowych;
d. osób pracujących w zespołach, które charakteryzują się dużym kulturowym zróżnicowaniem (wiek, płeć, narodowość, region).

Program szkolenia

I. Rola i znaczenie wieku w pracy zawodowej

1. Nie ma ludzi starych, są osoby doświadczone i dojrzałe. Cechy typowe dla pracowników z dłuższym stażem i ich znaczenia w pracy zawodowej (pokolenie 50+).
a. wielość i różnorodność doświadczeń
b. cierpliwość i pokora
c. zachowawczość i opór wobec zmian
2. Nie ma ludzi młodych, są osoby otwarte na wyzwania i niespokojne. Cechy typowe dla osób rozpoczynających życie zawodowe (pokolenie Y).
a. pewność siebie i świeża wiedza
b. nastawienie na karierę i dobre wynagrodzenie
c. nieprzystosowanie i arogancja

II. Zarządzanie różnorodnością wiekową

1. Jak szef powinien przygotować się na nadejście pokolenia Y i Z?
a. „komunikowanie głupcze”, czyli dopasowanie formy i treści przekazów do sposobu komunikowania ludzi młodych;
b. wyjaśnianie, tłumaczenie, czyli udzielanie odpowiedzi na pytanie ‘dlaczego’; młodzi wiedzą jak, ale nie wiedzą dlaczego;
c. słuchanie głosu pokolenia Y i Z, czyli rozumienie przesłania i przekazów osób z pokolenia Y i Z;
d. koncentrowanie się na wynikach pracy ludzi młodych, czyli swoboda działania, egzekwowanie rezultatów;
e. udzielanie informacji zwrotnej osobie z pokolenia Y i Z, czyli jak nie pouczać, a zachęcać do realizacji zadań;
f. szkolenie, uzupełnianie wiedzy, wzbogacanie doświadczenia osób z pokolenia Y i Z.

2. Jak szef zespołu powinien dzisiaj zarządzać osobami dojrzałymi?
a. docenianie, dowartościowanie, szacunek i uznanie jako podstawowe formy motywowania pracowników 50+;
b. wskazywanie celów, zamiast tłumaczenia jak coś trzeba zrobić;
c. komunikowanie bezpośrednie jako forma budowania relacji;
d. słuchanie osób dojrzałych i traktowanie ich jako doradców;
e. budowanie autorytetu szefa, jak być mentorem dla osób 50+.

III. Podstawowe reguły zachowań w różnych kulturach
a. zachowania w kulturach protransakcyjnych
b. zachowania w kulturach propartnerskich
c. zachowania w kulturach monochromicznych
d. zachowania w kulturach polichromicznych
e. zachowania w kulturach ceremonialnych
f. zachowania w kulturach nieceremonialnych
g. zachowania w kulturach powściągliwych
h. zachowania w kulturach ekspresyjnych
i. zachowania indywidualistyczne a kolektywistyczne w różnych kulturach

IV. Analiza determinantów relacji w biznesie międzynarodowym (analiza SLEPT)
a. czynniki społeczne (kultura kraju, narodu, styl życia, demografia, ludzie)
b. czynniki prawne (regulacje prawne, jak i etyczne w różnych kulturach)
c. czynniki ekonomiczne (system ekonomiczny, tradycje gospodarcze, sytuacja ekonomiczna)
d. czynniki polityczne (system polityczny, kultura polityczna, historia)
e. czynniki technologiczne (zaawansowanie techniczno-technologiczne, otwartość na rozwój, potencjał technologiczny)

V. Osobowość a różnice kulturowe
a. co wpływa na osobowość jednostki?
b. jak rozwija się i zmienia osobowość jednostki?
c. różnice kulturowe a osobowość jednostki
d. kultura a zachowania jednostki w zespole
e. znaczenie płci w pracy zespołowej
f. znaczenie sprawności fizycznej w pracy zespołowej
g. różnice wartości i norm osób pracujących w zespole

VI. Budowanie kulturowo zróżnicowany zespół pracowników

1. Jak integrować różnorodny zespół?
2. Jak motywować różnorodny zespół?
3. Jak oceniać różnorodny zespół?
4. Jak dzielić zadania i organizować czas w różnorodnym zespole?
5. Jak szkolić różnorodny zespół?

Metody prowadzenia warsztatu:
a. mini wykłady wprowadzające lub podsumowujące ćwiczenia;
b. odgrywanie ról
c. praca grupowa
d. studia przypadków
e. gra menedżerska: „Starzy vs. młodzi na wyspie bezludnej”
f. rozwiązywanie konkretnych problemów zarządzania różnorodnością pokoleniową.

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”