ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.
W trakcie szkolenia będą :
– omawiane aktualnie obowiązujące rozwiązania oraz najnowsze zmiany w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
– przedstawione zostaną zasady weryfikacji legalności pobytu cudzoziemców podczas ich rekrutacji w Polsce, procedury uzyskiwania przez podmiot zatrudniający dokumentów pozwalających mu na legalne zatrudnienie cudzoziemca, a także procedury uzyskiwania przez cudzoziemców dokumentów pozwalających im na legalny pobyt.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

Program szkolenia

1. Czy jest możliwość odzyskania składek ZUS cudzoziemców – na czym polega model tzw. „Cudzoziemiec bez ZUS”?
a) Jakie stanowiska zajmują sądy i ZUS odnośnie możliwości pracy bez składek na ZUS?
b) Czy dopuszczalne jest niepłacenie składek na ZUS z uwagi na fakt, że cudzoziemiec nie będzie korzystał ze świadczeń w Polsce?
c) Czy w każdym przypadku można zastosować model, który pozwala wykonywać pracę bez ZUS?
2. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
a) Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
b) Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
c) Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
d) Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
e) „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
f) Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
g) Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
h) Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
3. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
a) Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?
b) Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
c) Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
d) Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
e) Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
4. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy
a) Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się
wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
b) Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
c) Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
d) Posiadacze Karty Polaka
e) Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
f) Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?
5. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
a) Jak formułować ofertę pracy?
b) Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
6. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata
7. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
8. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.
a) Jak reagować na bezczynność organu administracji i przewlekłość postępowania?
b) Kiedy możemy wnieść ponaglenie na działanie organu, kto je rozpatruje i w jakim terminie?
9. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
a) Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
b) Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
c) Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
d) Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
11. Omówienie formularzy urzędowych, case study
12. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Ekspert - Michał Nocuń

Michał Nocuń

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Stały współpracownik kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego. Specjalizuje się w kwestiach związanych
z doradztwem w sprawach obejmujących indywidualne prawo pracy, delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz zatrudnianiem cudzoziemców. Współautor publikacji książkowej pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, a także „Komentarza do wybranych zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych”. Doradza w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”