BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM

DYREKTYWA ATEX W ELEKTROWNI 

Dyrektywy ATEX skierowane są zarówno do producentów sprzętu i urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych, jak również pracodawców odpowiedzialnych za zapewnienie warunków bezpieczeostwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem. Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami wynikającymi z dyrektyw ATEX oraz norm zharmonizowanych z dyrektywami, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, ochroną przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

Celem dyrektywy ATEX jest eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, wiążącego się ze stosowaniem produktów w obszarach, w których może występować „atmosfera wybuchowa” – określana jako Ex.

Korzyści wynikające z oceny zgodności z dyrektywą ATEX:
• zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych
• spełnienie norm obowiązującego prawa
• odpowiedni dobór urządzeń do stref zagrożenia wybuchem oraz klasyfikacja właściwości czynników tworzących mieszaniny wybuchowe
• ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii
• wyeliminowanie przestojów w produkcji
• odpowiednie i zgodne z prawem wykonane instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
• poprawna eksploatacja urządzeń technicznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
• potwierdzenie kompetencji przez stronę trzecią, jeśli bierze udział w ocenie zgodności
• zapewnienie wymaganej jakości urządzeń
• koordynacja służb BHP i osób odpowiedzialnych
• odpowiednia klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem

Program szkolenia

1. Zasady bezpieczeństwa pracy w strefach zagrożonych wybuchem.
2. Wprowadzenie do Dyrektywy ATEX 100 i 137 oraz Nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE.
3. Charakterystyki wybuchowości substancji jako niezbędne parametry do przeprowadzenia właściwej i rzeczowej Oceny ryzyka.
4. Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem i konsekwencje niewłaściwego jej przeprowadzania.
5. Wymagania dla urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem.
6. Zasady kategoryzacji urządzeń oraz określenie klas temperaturowych.
7. Obliczenia wytrzymałości ciśnieniowych dla urządzeń jako element podnoszący bezpieczeństwo pracy urządzeń i instalacji.
8. Obowiązki prawne Pracodawcy a rzeczywistość. Przykłady z przeprowadzonych realizacji.
9. Zasady doboru urządzeń zabezpieczających przed skutkami wybuchu (aktywne i pasywne systemy zabezpieczeń).

MGR INŻ. ŁUKASZ ZAWADZKI

mgr inż. Łukasz Zawadzki – Specjalista ds. ATEX, Dyrektor Zarządzający IHAS Sp. z o.o. od ośmiu lat ściśle związany z prewencją przeciwwybuchową, nadzorującą prace ekspertów. Prowadzi szkolenia w zakresie wymagań Dyrektywy ATEX 100/137 oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. Doradza pracodawcom i producentom jak efektywnie zminimalizować lub ograniczyć ryzyka związane z wystąpieniem atmosfer wybuchowych.

mgr inż. Damian Grzegorczyk – Specjalista ds. ATEX członek zespołu eksperckiego IHAS, prowadzi szkolenia w zakresie wymagań Dyrektywy Atex dla Pracowników i Pracodawców, współtworzy dokumentację dot. problematyki prewencji przeciwwybuchową.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”