BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO PRACY ORAZ WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Zapraszamy Państwa na szkolenie bhp w transporcie wewnątrzzakładowym podczas, którego omawiane będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy i eksploatacji wózków oraz wytycznych magazynowych na terenie zakładu pracy.  Szkolenie prowadzone jest przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. 

Program szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:
1.1. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
1.2. Działalność organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS, PSP, UDT) oraz działalność komisji bhp, społecznej inspekcji pracy
1.3. Analiza i ocena zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi
1.4. Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami występującymi w procesie pracy (uwzględniająca organizację pracy i stanowiska pracy, wymagania technologiczne oraz dobór i stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej)

2. Drogi i przejścia, ruch pieszych i pojazdów
2.1. Definicje i wymagania wynikające z Polskiej Normy
2.2. Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm
2.3. Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające z Prawa o ruchu drogowym
2.4. Wymagania p.poż i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki

3. BHP przy eksploatacji wózków jezdniowych
3.1. Przepisy ogólne i dokumentacja techniczna
3.2. Typy stosowanych wózków jezdniowych
3.3. Budowa wózków jezdniowych
3.4. Obsługa i konserwacja wózków oraz okresowe przeglądy i naprawy
3.5. Wymagania dla osób obsługujących wózki jezdniowe
3.6. Uprawnienia operatora wózków jezdniowych
3.7. Obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków i w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych (kontrola stanu technicznego wózka przed, w trakcie i po zakończeniu pracy)
3.8. Czynności niedozwolone w trakcie pracy kierowcy wózka jezdniowego
3.9. Wiadomości o dozorze technicznym, decyzje UDT, rejestry bieżących kontroli i przeglądów wózka
3.10. Przepisy BHP i ppoż. w pracy operatora wózka jezdniowego. Zasady bezpiecznej wymiany butli gazowych i ich przechowywania
3.11. Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu, itp.
3.12. Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków jezdniowych, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo pracy operatora
3.13. Bezpieczeństwo pracowników biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu

4. Ręczne prace transportowe
4.1. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów
4.2. Organizacja ręcznych prac transportowych. Dopuszczalne normy dźwigania ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiety i młodociani)
4.3. Czynności niedozwolone w trakcie wykonywania ręcznych prac transportowych
4.4. Normy ręcznego przemieszczania przedmiotów przez jednego pracownika oraz przy zespołowym przemieszczaniu przedmiotów
4.5. Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych
4.6. Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek
4.7. Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego)
4.8. Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy

5. Urządzenia pomocnicze przy ręcznych pracach transportowych – bezpieczeństwo eksploatacji
5.1. Znakowanie drabin, wytyczne, bezpieczeństwo użytkowania
5.2. Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników (podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki bezpieczeństwa itp.)
5.3. Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic
5.4. Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i przenośników

6. Składowanie i magazynowanie
6.1. Instrukcja bhp składowania i magazynowania
6.2. Dobór miejsc do składowania materiałów
6.3. Urządzenia pomocnicze do składowania towarów: stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i wymagania Polskich Norm
6.4. Transport i składowanie materiałów niebezpiecznych
6.5. Karty charakterystyki
6.6. Dobór środki ochrony indywidualnej
6.7. Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania

7. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w zakresie zasad transportu wewnętrznego i składowania
7.1. Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu
7.2. Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego
7.3. Środki ochrony indywidualnej wymagane przy pracach transportowych; hełmy ochronne, obuwie ochronne, rękawice, itp.
7.4. Obowiązki kadry kierowniczej oraz specjalisty ds. bhp w obszarze bezpieczeństwa przestrzeni pracy (centra logistyczne, magazyny, hale produkcyjne) – odpowiedzialność i konsekwencje uchybień
7.5. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Podstawy prawne udzielania kar osobom odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów. Wysokość udzielanych kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów
7.6. Sankcje i najczęściej stwierdzane przez PIP uchybienia

Ekspert

Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
Absolwent ochrony środowiska na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacje: chemia i biologia środowiska). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością, technik analityki medycznej, uprawnienia pracownika służby bhp. W strukturach PIP od 2004r. Obecnie starszy inspektor pracy – z ukończoną specjalizacją w zakresie gospodarki komunalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp na AGH oraz Politechnice KrakowskiejByły inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz inspektor Działu Higieny Pracy – Koordynator zespołu ds. wprowadzania systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”