BHP W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

BEZPIECZEŃSTWO PRACY ORAZ WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Zapraszamy Państwa na szkolenie bhp w transporcie wewnątrzzakładowym podczas, którego omawiane będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy i eksploatacji wózków oraz wytycznych magazynowych na terenie zakładu pracy.  Szkolenie prowadzone jest przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. 

W PLANOWANIU

ONLINE

745,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

W PLANOWANIU​ – ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer z głośnikami, laptop z głośnikami lub smartfon) z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia słuchawek z mikrofonem (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 745,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– udział w całodziennym szkoleniu (szacowany czas trwania zajęć 6h, w zależności od interakcji Uczestników) z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Inspektora podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 8:30-15.00/ +-30 min
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:00 – 8:30

Program szkolenia

1. Drogi i przejścia, ruch pieszych i pojazdów

– Definicje i wymagania wynikające z Polskiej Normy
– Drogi wewnątrzzakładowe i ewakuacyjne, miejsca niebezpieczne w zakładzie, wykorzystanie barw bezpieczeństwa, znaki i sygnały bezpieczeństwa, wymagania Polskich Norm
– Instrukcja transportu wewnątrzzakładowego, wytyczne wynikające z Prawa o ruchu drogowym
– Wymagania p.poż i wynikające z prawa budowlanego, przykłady nieprawidłowości i dobrej praktyki

2. BHP przy eksploatacji wózków jezdniowych
– Przepisy ogólne i dokumentacja techniczna
 Typy stosowanych wózków jezdniowych
 Budowa wózków jezdniowych
 Obsługa i konserwacja wózków oraz okresowe przeglądy i naprawy
– Wymagania dla osób obsługujących wózki jezdniowe
– Uprawnienia operatora wózków jezdniowych
– Obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków i w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac transportowych (kontrola stanu technicznego wózka przed, w trakcie i po zakończeniu pracy)
– Czynności niedozwolone w trakcie pracy kierowcy wózka jezdniowego
– Wiadomości o dozorze technicznym, decyzje UDT, rejestry bieżących kontroli i przeglądów wózka
– Przepisy BHP i ppoż. w pracy operatora wózka jezdniowego. Zasady bezpiecznej wymiany butli gazowych i ich przechowywania
– Wymagania zasadnicze dla wózków jezdniowych – znakowanie i informacje, tabliczka znamionowa, tablica udźwigu, itp.
– Wypadki przy pracy związane z eksploatacją wózków jezdniowych, dobra praktyka – systemy poprawiające bezpieczeństwo pracy operatora
– Bezpieczeństwo pracowników biorących udział w procesach transportowych na terenie zakładu

3. Ręczne prace transportowe
– Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów
– Organizacja ręcznych prac transportowych. Dopuszczalne normy dźwigania ciężarów w tym dla wybranych grup zawodowych (kobiety i młodociani)
– Czynności niedozwolone w trakcie wykonywania ręcznych prac transportowych
– Normy ręcznego przemieszczania przedmiotów przez jednego pracownika oraz przy zespołowym przemieszczaniu przedmiotów
– Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych
– Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek
– Ergonomia i technika prowadzenia ręcznych prac transportowych, wydatek energetyczny urządzenia pomocnicze (prawidłowa pozycja, urazy kręgosłupa i układu kostnego)
– Ocena ryzyka zawodowego przy ręcznych pracach transportowych i organizacja stanowisk pracy

4. Urządzenia pomocnicze przy ręcznych pracach transportowych – bezpieczeństwo eksploatacji
– Znakowanie drabin, wytyczne, bezpieczeństwo użytkowania
– Bezpieczeństwo eksploatacji przenośników (podział, konserwacje, przeglądy, osłony, wyłączniki bezpieczeństwa itp.)
– Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych dźwignic
– Nieprawidłowości i wypadki przy eksploatacji drabin i przenośników

5. Składowanie i magazynowanie
– Instrukcja bhp składowania i magazynowania
– Dobór miejsc do składowania materiałów
– Urządzenia pomocnicze do składowania towarów: stojaki, wieszaki, regały, podkłady – bezpieczeństwo eksploatacji i wymagania Polskich Norm
– Transport i składowanie materiałów niebezpiecznych
– Karty charakterystyki
– Dobór środki ochrony indywidualnej
– Wypadki i nieprawidłowości związane z użytkowania urządzeń do składowania

6. Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w zakresie zasad transportu wewnętrznego i składowania
– Zagrożenia w transporcie wewnętrznym i składowaniu
– Szkolenia, badania lekarskie oraz ocena ryzyka zawodowego
– Środki ochrony indywidualnej wymagane przy pracach transportowych; hełmy ochronne, obuwie ochronne, rękawice, itp.
– Obowiązki kadry kierowniczej oraz specjalisty ds. bhp w obszarze bezpieczeństwa przestrzeni pracy (centra logistyczne, magazyny, hale produkcyjne) – odpowiedzialność i konsekwencje uchybień
– Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Podstawy prawne udzielania kar osobom odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów. Wysokość udzielanych kar za nieprzestrzeganie przepisów bhp w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy magazynowaniu i składowaniu materiałów
– Sankcje i najczęściej stwierdzane przez PIP uchybienia

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o szkoleniu.

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie prowadzone jest systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.
Metody wyszczególnione: interaktywny wykład / warsztat połączony z prezentacją PP, analiza przykładów, dyskusja,  konsultacje indywidualne z wykładowcą.

Ekspert - Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy

Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
Absolwent ochrony środowiska na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacje: chemia i biologia środowiska). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością, technik analityki medycznej, uprawnienia pracownika służby bhp. W strukturach PIP od 2004r. Obecnie starszy inspektor pracy – z ukończoną specjalizacją w zakresie gospodarki komunalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp na AGH oraz Politechnice KrakowskiejByły inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz inspektor Działu Higieny Pracy – Koordynator zespołu ds. wprowadzania systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”