CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE W ŚRODOWISKU PRACY

OBOWIĄZKI PRACODAWCY

IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Urazy ciała lub nawet śmierć pracownika, choroba zawodowa czy obniżenie sprawności organizmu powstają pod wpływem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Decydujący jest tutaj kontakt pracownika z tymi czynnikami, przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń tych czynników, a także czas narażenia. Nazywamy to narażeniem zawodowym. Podjęcie przez pracodawcę działań mających na celu ograniczenie narażenia zawodowego obniży prawdopodobieństwo lub częstość występowania niekorzystnych zmian, czyli obniży powstawanie ryzyka zawodowego.

Zapraszamy wszystkich pracodawców, osoby nadzorujące, służby BHP, SIP na szkolenie gdzie dowiedzą się Państwo jak zapewnić pracownikom właściwą organizację pracy w środowisku narażonym na czynniki szkodliwe i uciążliwe. W trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość konsultacji z prowadzonym Ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy. 

Program szkolenia

I. CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIĄŻLIWE I NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA
1. Badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy
2. Analiza i ocena zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi (dopuszczalne normy, wartości NDS / NDN, pomiary)
3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem występującym w procesie pracy
4. Zagrożenia czynnikami występującymi przy pracach (uwzględnienie organizacji pracy i stanowisk pracy, zmian technologicznych, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej)

II. ANALIZA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z ASPEKTAMI PROFILAKTYKI 
1. Wypadek przy pracy – informacje ogólne
2. Okoliczności przykładowych wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
3. Przyczyny wypadków
4. Choroby zawodowe – definicja, przyczyny, profilaktyka

III. ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY – PODZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

1.1. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
1.2. Działalność organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy (PIP, PIS, PSP, UDT, Nadzór Budowlany) oraz działalność komisji bhp, społecznej inspekcji pracy
1.3. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej
a) zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, okularów korygujących wzrok, a także środków czystości według obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zakładowych normatywów i zasad

2. Zagrożenia związane z obecnością czynników chemicznych
2.1. Przegląd aktów prawnych dotyczących czynników chemicznych w miejscu pracy (klasyfikacja substancji oraz mieszanin, przepisy bhp, transport, dozór techniczny, przepisy przeciwpożarowe, ochrona środowiska)
2.2. Obowiązki pracodawcy w związku z obecnością czynników chemicznych na stanowisku pracy w zakresie:
a) oznakowania
b) magazynowania i składowania
c) monitorowania stężeń na stanowiskach pracy
d) dokumentacji
e) dodatkowych wymagań odnośnie czynników mutagennych, teratogennych oraz rakotwórczych, a także prac szczególnie niebezpiecznych;
2.3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznymi – ujęcie teoretyczne (identyfikacja, ocena ryzyka, eliminowanie bądź ograniczanie ryzyka), studium przypadku;
2.4. Szczegółowe wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej (odzież ochronna, ochrona oczu, twarzy, dróg oddechowych, rąk) – znakowanie, zasady doboru, praktyka użytkowania;
2.5. Tryb postępowania w sytuacjach awaryjnych

3. Zagrożenia związane z obecnością czynników fizycznych.
4. Zagrożenia związane z obecnością czynników biologicznych.
5. Zagrożenia związane z obecnością czynników psychofizycznych.

Ekspert

Starszy Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
Absolwent ochrony środowiska na wydziale chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacje: chemia i biologia środowiska). Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością, technik analityki medycznej, uprawnienia pracownika służby bhp. W strukturach PIP od 2004r. Obecnie starszy inspektor pracy – z ukończoną specjalizacją w zakresie gospodarki komunalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie bhp na AGH oraz Politechnice KrakowskiejByły inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz inspektor Działu Higieny Pracy – Koordynator zespołu ds. wprowadzania systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”