KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANIA, ORGANIZOWANIA I MOTYWOWANIA

Cel
Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy psychologicznej i socjologicznej niezbędnej w zrozumieniu stosunków międzyludzkich, poznaniu własnych predyspozycji i umiejętności kierowniczych, wskazanie metod i technik rozwoju już posiadanych zdolności, jak również tych nieujawnionych, a wspierających kierowanie zespołami pracowników.

Słuchacze będą mieli okazję dokonać diagnozy własnych umiejętności kierowania zespołem pracowników, poznać swoje zalety i słabości, zapoznać się z technikami rozwijającymi ich możliwości przewodzenia pracownikom i zespołom oraz ćwiczyć w praktyczny sposób rozwiane umiejętności.

Cele szczegółowe skoncentrowane są na rozwoju następujących umiejętności: komunikowania się z pracownikami w zespole, zarządzania zespołem, delegowania zadań, motywowania i oceniania, zarządzania czasem pracy i radzenia sobie ze stresem.

Program szkolenia

1. Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania pracownikami 
• Sposoby skutecznej komunikacji interpersonalnej: werbalnej i niewerbalnej
• Bariery komunikacyjne pomiędzy pracownikami w zespole i sposoby na ich omijanie
• Aktywne słuchanie – zrozumienie potrzeb innych
• Kto pyta nie błądzi – rola pytań w pracy zespołu
• Parafraza, czyli jak upewnić się, że dobrze zrozumiałem przekaz

2. Kierowanie pracą zespołową i zespołem pracowników
• Zasady skutecznego kierowania pracą zespołową
• Zdolności przywódcze – źródła władzy kierownika zespołu 
• Style kierowania a sytuacje zawodowe w zespole 
• Czynniki wpływające na proces zespołowego rozwiązywania problemów

3. Delegowanie zadań, czyli jak zadbać o realizację zadań
• Poziomy delegowania – jak i kiedy delegować zadania pracownikom
• Przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
• Realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
• Co może blokować delegowanie zadań?
• Techniki skutecznej komunikacji w procesie delegowania zadań: informowanie, wydawanie poleceń, delegowanie uprawnień
• Zasady delegowania zadań – komu delegować? co delegować? kiedy delegować? dlaczego mam delegować?

4. Zarządzanie przez cele
• Procedura zarządzania przez cele (opracowanie celów, realizacja celów, monitorowania i kontrola)
• Ustalanie celów
– cele Firmy
– cele departamentu/wydziału/komórki Firmy
– cele zespołu
– cele indywidualne
• Związek celów strategicznych z celami poszczególnych pionów w Firmie

5. Zarządzanie konfliktami w zespole pracowników 
• Źródła konfliktów w zespołach 
• Metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole pracowników
• Szef, jako negocjator
• Szef, jako mediator
• Szef, jako arbiter

6. Skuteczne motywowanie pracowników w zespole
• Jak stworzyć atmosferę zaangażowania sprzyjającą efektywności i skuteczności pracy zespołu?
• Budowanie zaangażowania pracowników – Jak mogę wzmacniać zaangażowanie w swoim zespole?
• Jak skłonić, zmotywować zespół do realizacji planu, do przekraczania standardów firmy?
• Jak wyzwolić entuzjazm u przeciętnych pracowników i zachęcić do pracy oportunistów?
• Jak stosować motywatory, które pozwolą wydobyć potencjał z każdego pracownika i skutecznie realizować cele zespołu? Co motywuje Twój zespół? Motywatory i demotywatory – zbiór praktycznych technik

7. Kierownik zespołu mistrzem informacji zwrotnej
• Kiedy, jak i w jakich sytuacjach informacja zwrotna spełnia swoją rolę?
• Informacja zwrotna – zastosowanie „Komunikatu JA”
• Jak konstruować informację zwrotną? Struktura informacji zwrotnej.
• Konstruktywna informacja zwrotna a krytyka pracownika
• Feedback kanapkowy. Kiedy stosować i kiedy jest nieskuteczny?
• Korzyści z informacji zwrotnej – dla pracownika, dla zespołu, dla szefa

8. Planowanie zadań i spraw do realizacji – jak o niczym nie zapomnieć?
• Definiowanie celów i zasad
• Identyfikacja zadań: pilność i ważność
• Budowanie wizji końcowych rezultatów
• Generowanie rozwiązań
• Porządkowanie zadań
• Wykorzystywanie narzędzi do planowania zadań i organizowania czasu

9. Zarządzanie stresem
• Analiza specyfiki stresu, jego objawów fizjologicznych, psychicznych oraz intelektualnych oraz analiza jego konsekwencji
• Diagnoza indywidualnego radzenia sobie ze stresem
• Zasady radzenia sobie ze stresem – przegląd metod, narzędzi oraz technik radzenia sobie ze stresem
• Syndrom wypalenia zawodowego i jego konsekwencje

Metody i techniki treningu:
a. mini wykłady wprowadzające
b. studia przypadków – analiza
c. gry zespołowe
d. testy autodiagnozy
e. odgrywanie ról

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”