Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

NEGOCJACJE I WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI PO NOWELIZACJI USTAWY

ASPEKTY PRAWNE NEGOCJACJI I WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI, NOWE ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY Z DNIA 7 CZERWCA 2018r. 

Zapraszamy Państwa na szkolenie na którym zostaną omówione ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH z dnia 7 czerwca 2018r. prowadzone przez prawnika dr hab. Krzysztofa Walczaka. Podczas szkolenia poznacie Państwo przepisy regulujące zasady negocjacji ze związkami zawodowymi, zapoznacie się z najczęstszymi błędami Pracodawców i Związków Zawodowych oraz orzecznictwem sądowym.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję skonsultować z dr Krzysztofem Walczakiem wszystkie wątpliwości i poruszyć własne problemy i doświadczenia ze ZZ.

Program szkolenia

W trakcie szkolenia uzyskacie Państwo odpowiedź m.in na następujące pytania:

1. Kto może obecnie tworzyć a kto wstępować do związków zawodowych? 
– rozszerzenie prawa zrzeszania się na osoby świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych,
– rozszerzenie prawa wstępowania do związków zawodowych na inne grupy osób wykonujących pracę na rzecz pracodawcy (w tym również nieodpłatnie)

2. Jakie są zasady przekazywania pracodawcy przez związki zawodowe informacji o liczbie członków? 
– zmiana częstotliwości przekazywania informacji,
– zmiana zawartości informacji,
– konsekwencje nieprzedstawienia informacji w terminie,
– wprowadzenie sądowej kontroli wiarygodności przedstawionej informacji, 
– konsekwencje uznania przez sąd nieprawdziwości przedstawionej informacji

3. Jakie warunki musi spełnić związek zawodowy aby pracodawca miał obowiązek z nim współpracować? 
– pojęcie zakładowej organizacji związkowej,

4. Kto reprezentuje pracowników w przypadku gdy na terenie zakładu pracy działa wiele zakładowych organizacji związkowych? 
– wspólna reprezentacja wszystkich związków zawodowych w przypadku jednolitego stanowiska strony społecznej,
– konieczność wskazania organizacji reprezentatywnych w przypadku rozbieżności stanowisk strony związkowej, 
– pojęcie organizacji reprezentatywnej i sposoby sądowej weryfikacji jej liczebności

5. Jakie są zasady negocjowania i zawierania prawa zakładowego w przypadku istnienia jednej lub wielu zakładowych organizacji związkowych? 
– negocjowanie układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, 
– uzgadnianie regulaminów: wynagradzania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

6. W jakich sposób pracodawca musi współpracować ze związkami zawodowymi w sprawach reprezentowanych przez nich pracowników?
– rozwiązywanie umowy o pracę, 
– wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę,
– kary porządkowe,
– inne

7. W jaki sposób zmieniły się zasady zatrudniania i zwalniania działaczy związkowych?
– ustalanie liczby osób szczególnie chronionych,
– sposoby korzystania ze zwolnień od pracy, 
– wprowadzenie terminów dla związku zawodowego na wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę lub zmianę warunków zatrudnienia działaczy związkowych, 
– konsekwencje milczenia związku zawodowego w przypadku zapytania pracodawcy o możliwość rozwiązania umowy o pracę lub zmianę warunków zatrudnienia działaczy związkowych, 
– zasady ochrony działaczy związkowych niebędących pracownikami

8. Jakie informacje musi przekazać pracodawca zakładowej organizacji związkowej?
– wprowadzenie kategorii informacji, które pracodawca musi przekazać zakładowej organizacji związkowej,
– konieczność doprecyzowania szczegółowego katalogu informacji na poziomie zakładowym,
– informacje których pracodawca nie może przekazać związkom zawodowym

9. Jakie są nowe zasady odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych?
– odpowiedzialność przedstawicieli Pracodawcy,
– odpowiedzialność działaczy związkowych

Ekspert - dr hab. Krzysztof Walczak

Ekspert – dr hab. Krzysztof Walczak

Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej pracownik  w MPiPS, Wydawnictwie C.H. Beck oraz HayGroup.
Praktykant w Komisji Europejskiej w Brukseli, Radzie Europy w Strasbourgu oraz Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie.

Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w stosowaniu polskiego oraz europejskiego prawa pracy w praktyce biznesowej, w tym zwłaszcza w zakresie wynagradzania, rekrutacji, restrukturyzacji zatrudnienia oraz współpracy ze związkami zawodowymi.

Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy. W latach 2003-2007 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie członek Rady Programowej PSZK.

Autor ponad 100 publikacji z zakresu praktycznych aspektów zatrudnienia w tym redaktor pierwszego aktualizowanego Komentarza do Kodeksu pracy wydawanego w formie on-line. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”