NOWA DYREKTYWA ATEX 2014/34

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM

Dyrektywy ATEX skierowane są zarówno do producentów sprzętu i urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferach wybuchowych, jak również pracodawców odpowiedzialnych za zapewnienie warunków bezpieczeostwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem. Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami wynikającymi z dyrektyw ATEX oraz norm zharmonizowanych z dyrektywami, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, ochroną przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

Celem dyrektywy ATEX jest eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, wiążącego się ze stosowaniem produktów w obszarach, w których może występować „atmosfera wybuchowa” – określana jako Ex.

Korzyści wynikające z oceny zgodności z dyrektywą ATEX:
• zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych
• spełnienie norm obowiązującego prawa
• odpowiedni dobór urządzeń do stref zagrożenia wybuchem oraz klasyfikacja właściwości czynników tworzących mieszaniny wybuchowe
• ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii
• wyeliminowanie przestojów w produkcji
• odpowiednie i zgodne z prawem wykonane instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
• poprawna eksploatacja urządzeń technicznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
• potwierdzenie kompetencji przez stronę trzecią, jeśli bierze udział w ocenie zgodności
• zapewnienie wymaganej jakości urządzeń
• koordynacja służb BHP i osób odpowiedzialnych
• odpowiednia klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem

Program szkolenia

1. Pożarowo–techniczne charakterystyki substancji mające wpływ na prawidłową Ocenę Ryzyka Wybuchu.
(Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami wraz z pokazaniem ich późniejszego wpływu na przeprowadzanie Oceny Ryzyka Wybuchu w praktyce z przykładami.)
2. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE i 1999/92/WE w teorii i praktyce.
(Przepisy prawne. Pokazanie różnic pomiędzy Dyrektywami ATEX. Najważniejsze zmiany wprowadzenia „nowej” Dyrektywy ATEX 2014/34/UE. Procedury oceny zgodności wraz z elementami deklaracji zgodności.) 
3. Zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem. Wymagania prawne oraz przykłady z praktyki.
(Rodzaje stref zagrożenia wybuchem wraz metodyką ich wyznaczania w odniesieniu do norm i obowiązujących przepisów prawnych. Klasyfikacja i ustanawianie obszarów niebezpiecznych. Metody zapobiegania powstawaniu atmosfery wybuchowej. Przykłady z przeprowadzonych realizacji.)
4. Wymagania dla urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem pyłów, gazów i par cieczy.
(Przepisy prawne. Podstawy bezpieczeństwa wybuchowego. Rodzaje ochrony urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych. Prawidłowe oznakowanie wraz z przykładami doboru urządzeń. Wymagana dokumentacja.)
5. Wymagania prawne pracodawcy w odniesieniu do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Praktyczne wdrażanie 931 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010.
(Omówienie 931 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 wraz z omówieniem poszczególnych dokumentów, które pracodawca musi sporządzić tj. Ocena Ryzyka oraz Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem. Wymogi prawne przy realizacji nowych projektów. Przykłady z przeprowadzonych realizacji.)
6. Urządzenia ochronne aktywne i pasywne według wymagań Dyrektywy 2014/34/UE.
(Rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych wraz z omówieniem zasad działania. Zasady doboru ochrony przeciwwybuchowej. Czynniki, które należy uwzględnić przy doborze producenta ochronny przeciwwybuchowej. Przykłady z przeprowadzonych realizacji.) 

mgr inż. Łukasz Zawadzki

mgr inż. Łukasz Zawadzki – Specjalista ds. ATEX, Dyrektor Zarządzający IHAS Sp. z o.o. od ośmiu lat ściśle związany z prewencją przeciwwybuchową, nadzorującą prace ekspertów. Prowadzi szkolenia w zakresie wymagań Dyrektywy ATEX 100/137 oraz wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. Doradza pracodawcom i producentom jak efektywnie zminimalizować lub ograniczyć ryzyka związane z wystąpieniem atmosfer wybuchowych.

mgr inż. Damian Grzegorczyk – Specjalista ds. ATEX członek zespołu eksperckiego IHAS, prowadzi szkolenia w zakresie wymagań Dyrektywy Atex dla Pracowników i Pracodawców, współtworzy dokumentację dot. problematyki prewencji przeciwwybuchową.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”