Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

PRACA PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH, EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIA

W dniu 25.09.2019 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które należy wdrożyć do 26 marca 2020 roku: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001830, nowe zapisy budzą wiele wątpliwości, m.in.
• Co nowego czeka przedsiębiorców po zmianach rozporządzania?
• Jak dostosować instrukcje eksploatacji do nowych wymagań?
• Co się zmieni w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce?
• Jak dostosować zakład do nowych wymagań?

Szkolenie prowadzone będzie przez dwóch przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy.

W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość skonsultowania z Inspektorem PIP własnych doświadczeń i problemów. 

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:
– zebrać informacje i uwagi w zakresie praktycznego stosowania nowych i obowiązujących przepisów dotyczących prac przy urządzeniach energetycznych,
– uzyskać praktyczne wskazówki w zakresie tworzenia instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w świetle wymogów nowego rozporządzenia,
– zapoznać się z szeregiem przyczyn i okoliczności ostatnich wypadków w energetyce,
– zapoznać się z rozwiązaniem istotnych problemów z działaniem podmiotów zewnętrznych na terenie zakładu w odniesieniu do kwestii odpowiedzialności,
– zapoznać się z procedurami kontrolnymi PIP oraz obszarami działań kontrolnych,
– zapoznać się z zasadami ustalania odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa osób związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

Program szkolenia

1. ORGANIZACJA PRAC PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH w świetle nowych przepisów:
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII (opublikowane 25 września 2019r.), z  dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001830)
– szczegółowe omówienie zmian w nowym przepisie w odniesieniu do zapisów rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
– zasady wykonywania prac przez podmioty zewnętrzne na urządzeniach energetycznych będących w majątku pracodawcy,
– umowa na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu z podaniem przykładów,
– przykłady praktyczne w zakresie opracowania „instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”,
– omówienie zasad wydawania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych – przykłady,

2. EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach, wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska odnośnie stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII (opublikowane 25 września 2019r.), z  dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001830)
– omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie nowych przepisów,
– podstawy prawne eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach przemysłowych różnych branż oraz warunki techniczne eksploatacji:
– prawo energetyczne
– prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (dz. u. nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (dz. u. nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (dz. u. nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (dz.u. nr 56, poz. 461 z 2009 r.),
– rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( dz. u. nr 89 poz. 828 z 2003r.),
– INSTRUKCJE ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY, propozycje formułowania dokumentu – wskazówki praktyczne w zakresie opracowania instrukcji eksploatacji w odniesieniu: stacji rozdzielczych sn/nn, transformatorów, kotłownie

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynującego za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych –zasady ponoszenia odpowiedzialności. Odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa

4. REALIZACJA OBOWIĄZKU POWOŁANIA KOORDYNATORA ZGODNIE Z ART.208 KODEKSU PRACY. Zasady wyznaczania, Kto może zostać koordynatorem, jakie są prawa i obowiązki koordynatora. Dobre praktyki

5. PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE WYKONYWANE NA WYSOKOŚCI ORAZ W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH– omówienie wymagań w zakresie organizacji i nadzoru prac na podstawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

6. WYPADKI PRZY PRACY związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Case study.

7. PROCEDURY KONTROLNE PIP – zakres kontroli, najczęstsze uchybienia stwierdzone podczas kontroli, przykładowe rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy

Eksperci

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy realizujący zadania w wielu branżach. W strukturach państwowej inspekcji pracy odpowiedzialny jest za kontrole w ramach badania wypadków przy pracyAutor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

lub 

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
Specjalista z bogatą praktyką i wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1994 zatrudniony w strukturach Państwowej Inspekcji Pracy ze specjalnością energetyka cieplna, prowadzi kontrole w tematach dotyczących średnich i niskich napięć w energetyce zawodowej i zakładach produkcyjnych różnych branż. Wykładowca akademicki na Politechnice Krakowskiej zajęć z energetyki. Prowadzi cykliczne szkolenia z energetyki, w tym na temat obowiązujących przepisów oraz na studium podyplomowym dla służby bhp organizowanym przez AGH.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”