SKUTECZNY I EFEKTYWNY ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM TECHNICZNYM

Cele warsztatu:

a. Zaprezentowanie współczesnych zasad i metod kierowania oraz wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników w pracy.
b. Wspieranie uczestników w rozwoju umiejętności zarządzania zespołem pracowników w celu poprawy jego skuteczności i efektywności.
c. Przekazanie wiedzy dotyczącej doboru odpowiedniego stylu kierowania do sytuacji, zespołu i konkretnego pracownika.
d. Przedstawienie zasad budowania autorytetu w zespole pracowników opartego na zaufaniu, wiedzy i umiejętnościach interpersonalnych.
e. Poznanie technik oceny, monitorowania i kontroli pracy

Uczestnik szkolenia będzie miał okazję do:
a. lepszego poznania własnych zalet oraz słabości w realizacji funkcji szefa zespołu czy projektu,
b. rozwoju umiejętności budowania relacji z pracownikami pozwalających osiągać cele zawodowe w atmosferze wzajemnego szacunku,
c. poznania metod i technik budowania autorytetu służącemu osiąganiu celów osobistych, zawodowych oraz reprezentowanej organizacji,
d. rozwoju własnych umiejętności organizacji zadań bez niepotrzebnego marnowania czasu.

Odbiorcy:
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odczuwających potrzebę własnego rozwoju, które kierują, zarządzają lub pracują w zespołach. Tematyka jest szczególnie ukierunkowana na osoby pełniące funkcje kierownicze, przywódcze, zarządcze.

Program szkolenia

1. Kierowanie pracą zespołową i zespołem pracowników technicznych
a. zasady skutecznego kierowania pracą zespołową
b. zdolności przywódcze (autorytet, charyzma, wiedza i umiejętności) – źródła władzy menedżera
c. style kierowania a sytuacje zawodowe zespołu pracowników
d. wady i zalety różnych stylów kierowania zespołem
e. efektywność i skuteczność zespołu

2. Skuteczne porozumiewanie się w zespole technicznym
a. zasady skutecznego komunikowania się z pracownikami w zespole
b. umiejętność jasnego formułowania własnych myśli, przekazywania poleceń i zadań
c. umiejętność słuchania i udzielania konstruktywnej odpowiedzi na uwagi pracowników
d. umiejętność przekonywania i argumentacji w dyskusji z pracownikami
e. zasady rozmawiania z tak zwanym ‘trudnym pracownikiem’
f. formalne i nieformalne kanały komunikowania się w zespole.

3. Dopasowanie stylu zarządzania do zespołu. Metoda K. Blancharda – przywództwo sytuacyjne. Cztery stany dojrzałości pracownika a formułowanie zadań dla pracowników
a. pracownik nie chce i nie potrafi wypełniać zadań – metoda instrukcji, poleceń
b. pracownik chce, lecz nie potrafi wypełniać zadań – metoda przekazywania wiedzy
c. pracownik potrafi, lecz nie chce wypełniać zadań – metoda partycypacji
d. pracownik potrafi i chce wypełniać zadania – metoda delegowania

4. Delegowanie jako metoda zarządzania zespołem
a. czym jest, a czym nie powinno być delegowanie
b. jakie zdania można delegować?
c. komu można delegować uprawnienia?
d. jakie są przyczyny oporu wobec delegowania?
e. jak przełamywać obór wobec delegowania uprawnień?
f. delegowanie a zaufanie do pracownika
g. delegowanie jako narzędzie motywowania

5. Jak wykorzystywać techniki motywowania w poprawie efektywności i skuteczności pracy zespołu?
a. wynagrodzenie a wyniki pracy
b. uznanie przełożonych, kolegów, rodziny, otoczenia (np. klientów) a skuteczność zespołu
c. klimat organizacyjny a efektywność pracy
d. zadania i samodzielność ich realizacji a wyniki zespołu
e. nagrody niematerialne a skuteczność działania
f. samorealizacja a zadowolenie pracownika

6. Zarządzanie zespołem poprzez właściwą ocenę pracowników i efektów ich pracy
a. Cel oceny i kryteria oceny wykonywanych zadań pracowników
• funkcje oceny: informacyjne, motywacyjne, decyzyjne, ewaluacyjne, rozwojowe
• kryteria oceny: kompetencje, osiągane wyniki, motywacja, zaangażowanie pracownika, praca zespołowa

b. Metody oceny pracy – jak je wykorzystywać w kierowaniu zespołem
• karty oceny
• wywiady oceniające
• ośrodki oceny i rozwoju (assessment centre)
• 360o
• krytyczne przypadki
• skale ocen
• porównania (rankingi)

c. Umiejętność przekazywania i przyjmowania krytycznych opinii
• asertywność menedżera i asertywność pracownika
• inteligencja emocjonalna a ocenianie pracownika

d. Prognozowanie przyszłego potencjału pracowników
• ścieżki kariery
• korzyści z tworzenia planów rozwoju pracowników
• zasady projektowania ścieżki kariery pracowników
• „job shadowing” i „job mirroring” – techniki rozwoju pracowników

7. Efektywność i skuteczność zespołu pracowników
a. co wpływa na efektywność i skuteczność zespołu?
b. bariery efektywności zespołu
c. metody stymulowania efektywności zespołu
d. rola i zadania pracownika a jego efektywność

8. Organizacja pracy zespołu
a. techniki planowania i organizowania pracy zespołowej
b. zasady efektywnego wykorzystanie czasu pracy zespołu
c. jak szef powinien zarządzać własnym czasem – ile czasu dla siebie a ile dla zespołu?
d. techniki zarządzania czasem
e. źródła podstawowych zakłóceń w organizacji pracy zespołu

Metody realizacji celów:
1. Krótkie wykłady wprowadzające lub podsumowujące zagadnienie (10 minut);
2. Analiza – zespołowa i indywidulana – konkretnych sytuacji i przypadków;
3. Odgrywanie ról, symulacje zachowań i rozmów – ćwiczenia praktyczne;
4. Gry – rozwiązywanie konkretnych zadań występujących w praktyce zespołu pracowników realizujących zadania.

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”