SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN

DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE

W trakcie szkolenia proponujemy naszym klientom serie konsultacji oraz warsztatów z naszym ekspertem, na których będzie można dowiedzieć się:

– Jak dostosować Państwa park maszynowy do minimalnych wymagań bezpieczeństwa?
– Jak przeprowadzać analizy list kontrolnych, zdjęć i dokumentacji maszyn wymagających dostosowania?
– Jak rozwiązać sytuacje trudne i sporne?

Po odbytym szkoleniu będziecie Państwo znali odpowiedzi między innymi na pytania:
• Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona Deklaracja zgodności i kto ją wystawia?
• Czy producent maszyny lub urządzenia dopełnił wszystkich obowiązków na nim spoczywających?
• Jaką dokumentację techniczną ma obowiązek dostarczyć użytkownikowi producent bądź podmiot wprowadzający wyrób na rynek, aby zapewnić prawidłową i zgodną z obowiązującymi przepisami eksploatację maszyny lub urządzenia?
• Czy użytkownik ma prawo przeprowadzić remont, modernizację lub modyfikację (przeróbkę) maszyny lub urządzenia nie tracąc ważności Deklaracji zgodności. Czy ewentualnie musi wystawić nowe dokumenty?
• Co zrobić w przypadku gdy zakupiona została maszyna bez instrukcji obsługi lub instrukcja obsługi jest niekompletna albo nieprzetłumaczona na język polski?

Program szkolenia

Dzień I

CZĘŚĆ I: SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI – PRZEPISY I DYREKTYWY

1. Struktura przepisów krajowych i unijnych odnośnie wprowadzenia do obrotu oraz użytku maszyn
i urządzeń technicznych:
• obowiązki kraju członkowskiego Unii Europejskiej wynikające z podpisanych traktatów
• wprowadzenie dyrektyw Unii Europejskiej do prawa krajowego
• dyrektywy starego i nowego podejścia
• podział na tzw. maszyny nowe i stare
• ekonomiczne wymagania zasadnicze a społeczne wymagania minimalne
• rola jednostek nadzoru rynku w systemie oceny zgodności
• normy zharmonizowane – Ustawa o normalizacji, dobrowolność stosowania norm
• najważniejsze przepisy regulujące system:
– Ustawa o odpowiedzialności za produkty wadliwe
– Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
– Ustawa o systemie oceny zgodności z 2002 roku
– Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

CZĘŚĆ II: WPROWADZONE ZMIANY PRZEPISÓW OCENY ZGODNOŚCI W 2016 ROKU – NOWE RAMY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ (NLF)

1. Nowe definicje i obowiązki podmiotów wprowadzających dany produkt do obrotu lub użytku:
• producent (pracodawca jako producent)
• upoważniony przedstawiciel
• importer
• dystrybutor
• instalator

2. Nowy system kar administracyjnych wprowadzanych przez Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 2016 roku
• kary administracyjne a kary grzywny
• termin obowiązywania w praktyce nowych kar
• określenie podmiotu do którego kierowane są kary

3. Analiza zmian w Dyrektywach Nowego Podejścia wprowadzanych w 2016 roku jako aktów wykonawczych do nowej ustawy
• dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
• dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
• dyrektywa proste zbiorniki ciśnieniowe SPVD 2014/29/UE
• dyrektywa ciśnieniowa PED 2014/68/UE

CZĘŚĆ III: ANALIZA RYZYKA JAKO CZYNNIK ŁĄCZĄCY ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA I UŻYTKOWNIKA
• rola instrukcji obsługi w systemie oceny zgodności
• pozostałe elementy bezpieczeństwa kompleksowego
• analiza technicznego ryzyka resztkowego przeprowadzana przez producenta – metoda 3 kroków wynikająca z normy 12100:2010
– dobór grup, zagrożeń podczas szacowania ryzyka:
– grupy i zagrożenia z normy 12100:2010
– grupy z innej normy zharmonizowanej typu C
– szacowanie ryzyka w trzech krokach – przykłady zastosowanych norm typu A, B i C
• wybór metody szacowania ryzyka resztkowego zgodnego z normami zharmonizowanymi
• szacowanie ryzyka zawodowego przez użytkownika – metody, przykładowe karty oceny

CZĘŚĆ IV: PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI DLA MASZYN
1. Wytyczne dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz przewodnika Komisji Europejskiej dla producentów:
• obowiązki jednostek wprowadzających nowe maszyny na rynek wspólnotowy
• klasyfikacja produktu
– maszyna
– maszyna nieukończona
– wyposażenie wymienne
– łańcuchy, liny i pasy
– osprzęt do podnoszenia
– odłączalne urządzenie do przenoszenia napędu
– element bezpieczeństwa
– maszyna z załącznika IV
• wyłączenia dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
• określenie ograniczeń przestrzennych, konstrukcyjnych i czasowych maszyny
• wybór ścieżki oceny zgodności w zależności od typu maszyny (maszyny z załącznika IV)
• określenie celów i wymagań dyrektywy niezbędnych do przeprowadzenia procedury oceny zgodności
• wykaz zastosowanych norm – zastosowanie zasady domniemania zgodności
• analiza i ocena ryzyka stwarzanego przez maszynę – szacowanie technicznego ryzyka resztkowego zgodnie z wytycznymi normy PN-EN-ISO 12100:2010
• kompletowanie dokumentacji technicznej, zdefiniowanie wyliczeń konstrukcyjnych
• instrukcja obsługi maszyny – wymagane komponenty i tłumaczenia
• zaangażowanie jednostki notyfikowanej – badanie typu WE lub pełne zapewnienie jakości
• wewnętrzna kontrola produkcji
• deklaracja zgodności WE lub deklaracja włączenia
• naniesienie znaku CE na produkt – tabliczka znamionowa
• powtarzalność produkcji seryjnej – kontrola jakości
• wymagany okres przechowywania oraz forma przechowywania i tłumaczenia dokumentacji technicznej przez producenta
• odpowiedzialność producenta w przypadku wprowadzenia na rynek wspólnotowy maszyny niezgodnej z wymaganiami zasadniczymi
– Ustawa o systemie oceny zgodności
– Ustawa o odpowiedzialności za produkty wadliwe
– Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów
– Ustawa Kodeks Karny
– Ustawa Kodeks Cywilny

Dzień II

CZĘŚĆ I: NAJWAŻNIEJSZE WYMAGANIA ODNOŚNIE DOKUMENTACJI MASZYN STAWIANE UŻYTKOWNIKOM – DYREKTYWA NARZĘDZIOWA 2009/104/WE
• weryfikacja dokumentacji producenckiej dla nowej maszyny ze znakiem CE:
– instrukcja obsługi i jej tłumaczenie;
– deklaracja zgodności WE lub deklaracja włączenia i jej tłumaczenie
– oznakowanie maszyny znakiem CE – tabliczka znamionowa
– prawidłowa procedura odbiorcza maszyny – kontrola wstępna przeprowadzana przez pracodawcę
– wymagane pomiary elektryczne przy odbiorach
– pozostałe kontrole maszyn – kontrola okresowa i specjalna
– stworzenie instrukcji użytkowania sprzętu roboczego
– stworzenie instrukcji stanowiskowych BHP
– przeprowadzenie procedury oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

CZĘŚĆ II: PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI ORAZ OCENY RYZYKA RESZTKOWEGO PRZYKŁADY
• przykładowe instrukcje obsługi oraz ich tłumaczenia
• przykładowe deklaracje zgodności WE oraz deklaracje włączenia – najczęstsze niezgodności
• przykładowa procedura oceny zgodności wraz z oceną ryzyka resztkowego – analiza kompletnych dokumentacji technicznych

CZĘŚĆ III: MODERNIZACJA I ZESPALANIE MASZYN
• maszyn – przykłady
• zdefiniowanie poziomu istotnej zmiany prowadzącej do głębokiej modernizacji maszyny
• modernizacja prowadząca do zmiany kapitałowej, remonty średnie, bieżące i kapitalne 
• a modernizacja maszyny na poziomie jej bezpieczeństwa
• oficjalne interpretacje poziomu modernizacji – wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy
• ocena ryzyka przed i po modernizacji

CZĘŚĆ IV : ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNO-KARNA PRODUCENTA I UŻYTKOWNIKA
• przykładowy wypadek śmiertelny w miejscu pracy – obszar odpowiedzialności pracodawcy z KP, KK i KC
• przykładowy wypadek ciężki przy maszynie – obszar odpowiedzialności producenta z KK i KC

CZĘŚĆ V: KONTROLE MASZYN PRZEZ JEDNOSTKI NADZORU RYNKU
• niespełnienie wymagań zasadniczych
• niespełnienie wymagań minimalnych
• nakazy i kary

CZĘŚĆ VI: ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
• przykłady z praktyki wykładowcy
• pytania i odpowiedzi

Ekspert

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dr nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki, specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, stypendysta programu Erasmus-Socrates we Włoszech na Politechnice Mediolańskiej, uczestnik stażu naukowego na Ukrainie w Przyazowskim Uniwersytecie Technicznym w Mariupolu.

Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn.

Autor licznych szkoleń i publikacji z zakresu dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz narzędziowa 2009/104/WE) oraz tworzenia dokumentacji technicznej.

Właściciel firmy zajmującej się odtwarzaniem dokumentacji technicznej i dostosowywaniem maszyn do wymagań dyrektywy 2006/42/WE i 2009/104/WE.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”