WYMAGANIA STAWIANE MASZYNOM I URZĄDZENIOM TECHNICZNYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

DYREKTYWY MASZYNOWA I NARZĘDZIOWA W PRAKTYCE

SZKOLENIE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG)

ZMIANY W OBSZARZE UCZENIA MASZYNOWEGO, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI), INTERNETU RZECZY (IOT) I ROBOTYKI

Koniec dyrektywy maszynowej – nowe rozporządzenie maszynowe opublikowane!

29 czerwca 2023r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało NOWE ROZPORZĄDZENIE O MASZYNACH (Nowe rozporządzenie 2023/1230/UE w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG ). Nowe przepisy aktualizują dyrektywę maszynową 2006/42/WE i przekształcają ją w rozporządzenie UE ws. maszyn, które obejmuje harmonizację zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, promuje swobodny przepływ maszyn, a pracownikom i obywatelom zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Rozporządzenie maszynowe 2023/1230 (skrót ang. MR = Machinery Regulation) zastąpi obecnie stosowaną dyrektywę maszynową 2006/42/WE oraz krajowe przepisy Państw Członkowskich UE i EFTA, wdrażające dyrektywę maszynową.

Od kiedy nowe przepisy muszą być stosowane?

W rozporządzeniu nie przewiduje się okresu przejściowego – brak możliwości równoległego stosowania wymagań zasadniczych dyrektywy maszynowej i rozporządzenia maszynowego. Dlatego, do 19 stycznia 2027r. należy przestrzegać wymagań wynikających z dyrektywy 2006/42/WE. Jednak maszyny wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku od 20 stycznia 2027 r. będą musiały spełniać wymagania nowego rozporządzenia maszynowego. Oznacza to, że producenci mają około 3,5 roku na zapoznanie się ze zmianami, opracowanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązań, zaktualizowanie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi wszystkich produktów objętych rozporządzeniem, które zamierzają wprowadzić do obrotu lub oddać do użytku od 20 stycznia 2027r.

„Czasookres wprowadzania zmian jest następujący:
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia  20 stycznia 2027 r., następujące artykuły stosuje się jednak od następujących dat:
a) art. 26–42 od dnia  20 stycznia 2024r. ;
b) art. 50 ust. 1 od dnia  20 października 2026r. ;
c) art. 6 ust. 7 oraz art. 48 i 52 od dnia  19 lipca 2023 r. ;
d) art. 6 ust. 2–6, 8 i 11 oraz art. 47 i art. 53 ust. 3 od dnia   20 lipca 2024 r. „

Atutem szkolenia jest przybliżenie planowanych zmian W OBSZARZE UCZENIA MASZYNOWEGO, SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI), INTERNETU RZECZY (IOT) I ROBOTYKI. 

Zapraszamy na szkolenie DYREKTYWY MASZYNOWE I NARZĘDZIOWE W PRAKTYCE, na którym uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak:
– Zmiany w Dyrektywach Nowego Podejścia obowiązujące od 2016 roku– Nowe maszyny i urządzenia zgodnie z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE
– Dostosowanie „starszych” maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą narzędziową (socjalną)2009/104/WE
– Normy zharmonizowane – definicja i wykaz aktualnych norm
– Zalecenia pokontrolne i powypadkowe Inspektorów UDT oraz PIP– Tworzenie i odtwarzanie dokumentacji technicznej dla urządzeń
– OMÓWIENIE KONSEKWENCJI BREXIT I POWSTANIE systemu oceny zgodności UKCA (UK Conformity Assessment – nowe oznakowanie produktów w Zjednoczonym Królestwie, które będzie wymagane dla niektórych produktów wprowadzanych do obrotu w Wielkiej Brytanii – Anglii, Walii i Szkocji; Obejmuje ono większość produktów, które wcześniej wymagały znaku CE)
– OMÓWIENIE ROZPORZĄDZENIA Z 29 CZERWCA 2023R. (2023/1230/UE w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE)  AKTUALIZUJĄCEGO DYREKTYWĘ MASZYNOWĄ 2006/42/WE

30 września - 1 października 2024r.

Uniejów

2 285,00 zł + 23% VAT / osoba

Informacje organizacyjne szkolenia

30 września – 1 października 2024r. – Uniejów (Hotel Uniejów eco active&SPA)

Cena szkolenia wynosi: 2 285,00 zł + 23% VAT / osoba
W cenie uwzględniono:
– 16h dydaktycznych zajęć (1h dydaktyczna = 45 min)
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– lunch, kolacja (dla chętnych)
Zapewniamy opiekę koordynatora z ramienia CSK PARTNER, który jest zawsze do Państwa dyspozycji podczas trwania zajęć.

W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją noclegu.
Pokój do pojedynczego wykorzystania ze śniadaniem: 299,00 zł.
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 359,00 zł.

Godziny trwania zajęć:  I dzień 09:00 – 16:30, II dzień 09:00 – 15:30.

Program szkolenia

1. Struktura przepisów krajowych i unijnych odnośnie wprowadzenia do obrotu oraz użytku maszyn i urządzeń technicznych:

• dyrektywy starego i nowego podejścia
• podział na tzw. maszyny nowe i stare
• wymagania minimalne (społeczne) oraz zasadnicze (ekonomiczne)
• rola jednostek nadzoru rynku w systemie oceny zgodności
• normy zharmonizowane – Ustawa o normalizacji, dobrowolność stosowania norm
• najważniejsze przepisy regulujące system:

– Ustawa o odpowiedzialności za produkty wadliwe
– Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów
– Ustawa o systemie oceny zgodności z 2002 roku
– Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 2016 roku
– Ustawa Kodeks Pracy

2.  Podstawowa klasyfikacja produktu w myśl dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej

• maszyna
• maszyna nieukończona
• zespół maszyn
• wyposażenie wymienne
• łańcuchy, liny i pasy
• osprzęt do podnoszenia
• odłączalne urządzenie do przenoszenia napędu
• element bezpieczeństwa
• maszyny szczególnego ryzyka z załącznika IV dyrektywy
• wyłączenia z dyrektywy maszynowej

3. Ocena zgodności – nowe ramy prawne Unii Europejskiej (NLF) oraz angielskiego systemu celnego (UKC)

4. Nowe definicje i obowiązki podmiotów wprowadzających dany produkt do obrotu lub użytku:

• producent (pracodawca jako producent)
• upoważniony przedstawiciel
• importer
• dystrybutor
• instalator

5. Nowy system kar administracyjnych wprowadzanych przez Ustawę o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 2016 roku

• kary administracyjne a kary grzywny
• termin obowiązywania w praktyce nowych kar
• określenie podmiotu do którego kierowane są kary, kto odpowiada za zbudowaną maszynę ?

6. PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI I ANALIZY RYZYKA – WYTYCZNE SYSTEMU OCENY ZGODNOŚCI

7. Różnice pomiędzy oceną ryzyka dokonywaną przez producenta i użytkownika maszyny:

• techniczna analiza ryzyka prowadząca do określenia ryzyka resztkowego wykonana przed producenta
• ocena ryzyka zawodowego wykonana przez użytkownika
• elementy bezpieczeństwa kompleksowego
• wykaz podstawowych dokumentów tworzonych przez użytkownika maszyny wynikających z dyrektyw społecznych

8. Procedura oceny zgodności dla maszyn – wytyczne dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz przewodnika Komisji Europejskiej dla producentów:

• krótka analiza wszystkich modułów występujących w normach zharmonizowanych
• zdefiniowanie fazy projektu, produkcji i zgodności dla danego produktu
• analiza wszystkich ścieżek oceny zgodności przewidzianych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE
• określenie ograniczeń przestrzennych, konstrukcyjnych i czasowych maszyny
• przyporządkowanie maszyny do danej grupy produktów – korelacja z innymi dyrektywami nowego podejścia
• wybór ścieżki oceny zgodności w zależności od typu maszyny (maszyny z załącznika IV)
• określenie celów i wymagań dyrektywy niezbędnych do przeprowadzenia procedury oceny zgodności
• wykaz zastosowanych norm – zastosowanie zasady domniemania zgodności dla wybranej normy typu B i C

9. ODBIORY I KONTROLA MASZYN

• Relokacje maszyn na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej EOG oraz UKCA, odpowiedzialność podmiotu wprowadzającego maszynę na danym obszarze językowym
• Import maszyny spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz EOG
• Wymagania dokumentacji wynikające z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – zawartość instrukcji obsługi oraz deklaracji zgodności WE, prawidłowe oznakowanie maszyny znakiem CE
• Weryfikacja wymagań minimalnych przed wprowadzeniem maszyny do użytku – wymagane prawem procedury (dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE)
• Dokumentacja kontroli wejściowej, kontroli okresowych i specjalnych maszyn użytkowanych na terenie zakładu pracy

10. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1230 Z DNIA 14 CZERWCA 2023 R. W SPRAWIE MASZYN ORAZ W SPRAWIE UCHYLENIA DYREKTYWY 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY I DYREKTYWY RADY 73/361/EWG (W OBSZARZE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI), INTERNETU RZECZY (IOT) I ROBOTYKI)
• 
określenie priorytetu prac Komisji Europejskiej – „Europa na miarę ery cyfrowej”;

•  biała księga – „Sprawozdanie na temat wpływu sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność”,
•  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie produktów maszynowych zmieniające dyrektywę maszynową 2006/42/WE:
– obszar zmian wprowadzanych przez Rozporządzenie;
– najważniejsze zmiany definicyjne – nowe definicje maszyny z uwzględnieniem AI i IoT;
– określenie poziomu tzw. istotnej zmiany;
– nowy wykaz maszyn szczególnego ryzyka;
– aktualizacja wykazu elementów bezpieczeństwa.

 

Referencje i opinie uczestników

opinie_referencje_CSK PARTNER_Arkadiusz Maciaś_Sitech Opinie_referencje_CSK partner_arkadiusz maciaś_saint gobain opinie_referencje_CSK PARTNER_Arkadiusz Maciaś_PAŻP CSK PARTNER_Opinie_Referencje_Arkadiusz Maciaś_Hutnik Referencje_opinie_CSK PARTNER_Arkadiusz Maciaś_Relpol

Rekomendujemy CSK PARTNER jako profesjonalnego i rzetelnego organizatora szkoleń technicznych. Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra ekspertów, możliwość zadawania pytań, konsultacje indywidualne oraz dodatkowe materiały poszkoleniowe zapewniają, iż kierowani na szkolenie pracownicy zdobywają nieocenioną wiedzę od branżowych specjalistów. 

Radosław

Prezes, ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o.

Wyrażam uznanie za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia prowadzonego przez Prelegenta CSK Partner.

Andrzej

Dyrektor Rzeczoznawstwa i Dozoru Urządzeń Górniczych , Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego

Metody prowadzenia szkolenia

Metoda interaktywna polegająca na wykładzie w formie prezentacji multimedialnej połączonej z panelem dyskusyjnym.
Dodatkowo przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje po szkoleniu.

Ekspert

Absolwent Politechniki Łódzkiej, dr nauk technicznych w dziedzinie elektrotechniki, specjalista z zakresu budowy i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych, stypendysta programu Erasmus-Socrates we Włoszech na Politechnice Mediolańskiej, uczestnik stażu naukowego na Ukrainie w Przyazowskim Uniwersytecie Technicznym w Mariupolu.

Biegły Sądu Okręgowego w Łodzi z dziedziny budowy maszyn.

Autor licznych szkoleń i publikacji z zakresu dostosowania maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE oraz narzędziowa 2009/104/WE) oraz tworzenia dokumentacji technicznej.

Właściciel firmy zajmującej się odtwarzaniem dokumentacji technicznej i dostosowywaniem maszyn do wymagań dyrektywy 2006/42/WE i 2009/104/WE.

Polecane szkolenia

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”