PRZEPISY REKLAMACYJNE

NOWELIZACJA 2022/2023, HIERARCHIA PRZEPISÓW, PROCEDURA REKLAMACYJNA „KROK PO KROKU”, TRYBY (RĘKOJMIA, NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA)
PRZYGOTOWANIA SIĘ DO REKLAMACJI (ETAP – INFORMOWANIA O JAKOŚCI TOWARU, ETAP – ZAWARCIA UMOWY, ETAP – PRZEWOZU TOWARU, ETAP – WYDANIA TOWARU, ETAP – SERWISOWANIA TOWARU / WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW)

Zapraszamy Państwa na szkolenie z adw. Łukaszem Świderkiem z zakresu obowiązujących przepisów reklamacyjnych z uwzględnieniem:
– hierarchii przepisów
– procedury reklamacyjnej „Krok po Kroku” (wyszczególnienie trybów: rękojmia, niezgodność towaru z umową, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza)
– przygotowania się do reklamacji (w rozbiciu na etapy: Etap – Informowania o jakości towaru, Etap – Zawarcia umowy, Etap – Przewozu towaru, Etap – Wydania towaru, Etap – Serwisowania towaru / wykonywania przeglądów).

 

Informacje organizacyjne szkolenia

30 października 2023r. – Szkolenie ONLINE
19 grudnia 2023r. – Szkolenie ONLINE

Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego uczestnictwa w szkoleniu należy posiadać komputer z głośnikami z dostępem do internetu. Aby móc w pełni korzystać z możliwości jakie oferujemy sugerujemy używać podczas szkolenia mikrofonu (istotne aby móc aktywnie uczestniczyć w interaktywnym wykładzie – możliwość zadawania pytań nie tylko na czacie).
Warunki uczestnictwa: po zapisaniu się na szkolenie i rejestracji, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony Uczestnika szkolenia.

Cena szkolenia wynosi: 780,00 zł + 23% VAT / os
W cenie uwzględniono:
– udział w szkoleniu; szacowany czas trwania zajęć 9.00-14.00; z możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości
– materiały szkoleniowe w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)
– certyfikat ukończenia szkolenia w formie pdf (na życzenie Klienta istnieje możliwość dosłania wersji papierowej)

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Odpowiedzi na pytania udzielane przez Mecenasa podczas szkolenia nie są doradztwem prawnym  / eksperckim. Istnieje możliwość doradztwa realizowanego jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00 – 14.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień: 8:45 – 9:00

Program szkolenia

I. Wprowadzenie:
1. Przepisy regulujące proces reklamacyjny:
• wyszukiwanie potrzebnych przepisów i informacji do procedowania reklamacji [NOWELIZACJA 2023 – inne przepisy dla Przedsiębiorców, inne dla Konsumentów],
• jak prawidłowo czytać akty prawne,
• hierarchia aktów prawnych dotyczących procesu reklamacyjnego,
• relacja pomiędzy przepisami a firmowymi procedurami reklamacyjnymi.
2. Orzeczenia sądów i ich wpływ na procedowanie reklamacji – jak wyszukiwać orzeczenia i wykorzystywać je w codziennej pracy z reklamacjami.

II. Procedura reklamacyjna „Krok po Kroku”:
1. Tryby:
• Rękojmia,
• Niezgodność towaru z umową,
• Gwarancja,
• Odpowiedzialność odszkodowawcza
– różnice pomiędzy poszczególnymi trybami; możliwe ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy – jak to zrobić.
2. Producent / Importer – Dystrybutor / Hurtowania – Sklep – Klient ostateczny – kto do kogo ma prawo złożyć reklamację, na jakiej podstawie, kto przed kim odpowiada i w jakim zakresie; na co zwrócić uwagę, jakich błędów należy się wystrzegać.
3. Wada, niezgodność towaru z umową – za jakie wady odpowiada Sprzedawca.
4. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego, niezbędne elementy formularza, jakich błędów unikać konstruując formularz.
5. Reklamacja Klienta:
a) na co zwracać szczególną uwagę; w której części pisma Klienta szukać podstaw do odrzucenia reklamacji,
b) reklamacja dotycząca towaru: zakupionego w promocji, używanego, zakupionego w kredycie, zakupionego w leasingu, zakupionego przez Internet, telefon, od przedstawiciela handlowego – na co należy zwrócić uwagę procedując daną reklamację,
c) reklamacja a zapłata za towar – czy Klient może nie zapłacić za towar.
6. Uprawdopodobnienie zakup towaru, np.: paragon, faktura, dowód z banku, wydruk z programu lojalnościowego.
7. Przesłanie towaru do reklamacji, Udostępnienie towaru do badania, odbiór towaru od Klienta, demontaż towaru u Klienta – obowiązki Sprzedawcy, kto ponosi koszty czynności.
8. Badanie / ocena towar, opinia rzeczoznawcy w procesie reklamacyjnym – na co zwrócić uwagę zamawiając opinię; na kim spoczywa ciężar dowodu, że istnieje wada albo że jej nie ma, czy trzeba badać.
9. Terminy w reklamacjach – 5 lat, 2 lata, 1 rok, 30 dni, 14 dni, niezwłocznie.
10. Odpowiedź na reklamację – jak przygotować pismo, jakich zwrotów nie stosować, czy przywoływać podstawy prawne, co załączyć do odpowiedzi. Jak skutecznie odrzucić reklamację. Termin na przygotowanie i wysłanie odpowiedzi na reklamację, konsekwencje braku ustosunkowania się do reklamacji w terminie, forma sporządzenia odpowiedzi.
11. Uprawnienia Klienta – usunięcie/naprawa, wymian, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy;
12. Wykonanie zastępcze – na czym polega, zagrożenia dla Sprzedawcy / Wykonawcy, jak zabezpieczyć się przed wykonaniem zastępczym?
13. Odwołanie od odrzuconej reklamacji – czy trzeba je procedować?
14. Utylizacja, magazynowanie rzeczy pozostawionych u Sprzedawcy / Wykonawcy po reklamacji – koszty przechowywania towaru, odpowiedzialność za towar.
15. Koszty związane z reklamacją (m.in. demontażu, transportu, pracy serwisu, materiałów, ponownego zamontowania i uruchomienia, uszkodzenia innych rzeczy, przestoju linii produkcyjnej, ekspertyz, kar umownych, wykonania zastępczego), kto je pokrywa i w jakiej wysokości? Ograniczenie odpowiedzialności Sprzedawcy – jak ograniczyć Klientowi jego uprawnienia.

III. Przygotowanie się do reklamacji (w rozbiciu na etapy):

na etapie – Informowania o jakości towaru:
1. Jakość towaru – jak opisać towar by było to korzystne dla Sprzedawcy / Wykonawcy na etapie reklamacyjnym (m.in. w katalogach, informatorach, kartach Produktu, specyfikacjach, na wzornikach, próbnikach, itd.); jak można ograniczyć odpowiedzialność Sprzedawcy/Wykonawcy na etapie informowania o jakości towaru?
2. Średnia jakość towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – co gdy Klient reklamuje np. parametr nieopisany w specyfikacji technicznej?
3. Cechy towaru, o których zapewniał Sprzedawca/Wykonawca, REKLAMA – za jakie zapewnienia odpowiada Sprzedawca/Wykonawca, w jaki sposób ograniczyć odpowiedzialność Sprzedawcy/Wykonawcy.
4. NORMY jakościowe i ich wpływ na odpowiedzialność Sprzedawcy/Wykonawcy.

na etapie – Zawarcia umowy:
1. Zabezpieczenie się przed reklamacjami w umowie, regulaminie, ogólnych warunkach sprzedaży, ofercie, dokumentacji technicznej, itp. – jak to zrobić, co i gdzie wpisać.
2. Prawa i obowiązki stron umowy (w relacji: Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument, Przedsiębiorca-Przedsiębiorca Uprzywilejowany) – jak je ukształtować w sposób korzystny dla Sprzedawcy/Wykonawcy; opis procedury reklamacyjnej w umowie, elementy potrzebne w czasie procedowania reklamacji.
3. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy/Wykonawcy; wiedza Klienta o wadzie.
4. Oferta, negocjacje, aukcja, przetarg – kiedy zabezpieczyć się przed reklamacjami.
5. Klauzule niedozwolone (np. w umowach, regulaminach, kartach gwarancyjnych) i ich wpływ na proces reklamacyjny – jak je rozpoznawać, modyfikować.

na etapie – Przewozu towaru:
1. Uszkodzenie towaru w czasie przewozu – zasady odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, wysokość należnego odszkodowania, wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika.
2. Wydanie / odbiór przesyłki – na co należy zwrócić szczególną uwagę, co oznacza pokwitowanie wydania/odbioru przesyłki, domniemania, co warto uregulować w umowie z adresatem przesyłki?
3. Protokół szkody, reklamacja (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, terminy).

na etapie – Wydania towaru:
1. Odbiór towaru przez Klienta – na co warto zwrócić uwagę.
2. Protokół zdawczo-odbiorczy – jego rola w postępowaniu reklamacyjnym, co warto zaznaczyć w protokole.
3. Kiedy Sprzedawca/Wykonawca wie o wadzie i zapewnia Klienta, że wada nie istnieje – konsekwencje takiego zachowania.

na etapie – Serwisowania towaru / wykonywania przeglądów:
W jaki sposób można zabezpieczyć Sprzedawcę / Wykonawcę przed skutkami reklamacji na etapie wykonywania przeglądów technicznych towaru lub czynności serwisowych dotyczących towaru.

 

Referencje i opinie uczestników

Mecenas nie unikał odpowiedzi na zadawane pytania, skonsultował z nami wszelkie wątpliwości,  którymi borykamy się na co dzień. Adwokat Łukasz Świderek posługiwał się łatwym językiem i w bardzo przystępny sposób prowadził szkolenie.
Weronika

Dział obsługi klienta, Timex Group Polska Sp. z o.o.

Szkolenie bez wątpienia na 5+. Adwokata Łukasza Świderka charakteryzuje dowcip, charyzma i niesamowita wiedza. Niezmiernie wciągający sposób przekazywania informacji. Odnoszenie przepisów umów do konkretnych przykładów biznesowych. Możliwość zadawania pytań przy przerabianiu bieżącego materiału. Uzyskiwanie bardzo ciekawych odpowiedzi. Omówienie sytuacji i rozwiązań wziętych z życia i doświadczenia Trenera. Trzymać tak dalej! Szkolenia tak właśnie powinny wyglądać.
Pracownicy GE POWER Sp. z o.o.

Adwokat Łukasz Świderek wykazuje się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest to, że Ekspert umożliwia nawiązanie kontaktu poszkoleniowego.
Mirosław

Prokurent, PWPU Inter - Sano Sp. z o.o.

Uczestniczyłem w różnych szkoleniach z zakresu prawa handlowego, jednakże szkolenie prowadzone przez adwokata Łukasza Świderka było jednym z ciekawszych i bogatszych merytorycznie. Niesamowicie ogromna wiedza jaką posiada Ekspert CSK PARTNER i umiejętność jej przekazania jest niewątpliwym atutem szkolenia.
Bartłomiej

Zaopatrzenie, Knorr - Bremse Group

Niesamowita umiejętność Mecenasa przekazywania ważnych kwestii (kruczków) w tworzeniu umów. Trafne przykłady, które będą wykorzystywane w pracy. Mega pomocne.
Iwona

Dyrektor Handlowy

Bardzo dobre szkolenie. Analiza przykładów Uczestników. Jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy prowadzącego. Dziękuję.

Łukasz

Saint Gobain

Metody prowadzenia szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładu z możliwością zadawania pytań. 

Ekspert - adwokat Łukasz Świderek

Adwokat Łukasz Świderek

Adwokat, przewód doktorski na Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert w z 10 letnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego.
Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa).
Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Doświadczenie zawodowe zdobył w Sądzie Okręgowym X Wydziale Gospodarczym we Wrocławiu i Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”