ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁU

Cele ogólne:
Celem modułu będzie zapoznanie uczestników z technikami kierowania pracami zespołu w sposób zapewniający skuteczne i efektywne realizowanie postawionych celów i zadań. Drugim celem jest kształcenie umiejętności wytyczania celów oraz wyznaczania zadań członkom zespołu. Słuchacze podczas warsztatu będą mieli możliwość rozpoznania swoich potrzeb i priorytetów w pracy zawodowej.

Cele szczegółowe:
• poznanie pracy naszego mózgu oraz roli emocji w marnowaniu czasu pracy;
• rozwój umiejętności organizacji pracy;
• kształcenie umiejętności przezwyciężania własnych słabości;
• uczenie się podejmowania skutecznych decyzji;
• poznanie zasad przygotowania funkcjonalnego miejsca pracy;
• kształcenie umiejętności selekcji informacji;
• rozwój umiejętności skutecznego realizowania zadań.

Program szkolenia

1. Zrozumieć własny mózg – jak sprawić, żeby „mi się chciało chcieć”
a. mózg a podejmowane działania
b. mit doskonałego mózgu i jego przezwyciężenie
c. nawyki mózgu – jak powstają, jak z nimi walczyć, jak je zmieniać
d. trening mózgu – metody i techniki
e. uspokajanie mózgu – metody i techniki
f. rozpoznawanie własnych emocji

2. Zrozumieć zasady skutecznego realizowania zadań – jak wyćwiczyć pozytywne nawyki?
a. źródła efektywnych nawyków: wiedza, pragnienia, umiejętności
b. wpływ przyzwyczajeń i nawyków na wykonywanie zadań
c. efektywne zarządzanie wewnętrznymi zobowiązaniami
d. zasady zmiany osobistych nawyków
e. zarządzanie działaniem – umiejętność rozumienia swoich oczekiwań i potrzeb

3. Proces zarządzania zadaniami – jak radzić sobie z natłokiem zadań?
a. gromadzenie i zapisywanie zadań
b. analiza zadań
c. porządkowanie zadań
d. przegląd i monitorowanie zadań
e. wykonanie zadań

4. Proces wytyczania celów i priorytetów
a. definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu
b. na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów
c. pisemne a ustne ustalanie celów
d. kontrola i weryfikacja celów
e. wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych

5. Planowanie zadań i spraw do realizacji – jak o niczym nie zapomnieć?
a. definiowanie celów i zasad
b. identyfikacja zadań: pilność i ważność
c. budowanie wizji końcowych rezultatów
d. generowanie rozwiązań
e. porządkowanie zadań
f. wykorzystywanie narzędzi do planowania zadań i organizowania czasu

6. Implementacja opracowanych planów – jak pokonywać bariery?
a. urządzanie i organizacja miejsca pracy
b. gromadzenie niezbędnych narzędzi
c. gospodarowanie czasem – ocena wartości posiadanego czasu
d. przewidywanie trudności oraz metod ich przełamywania
e. zapobieganie kryzysom

7. Techniki organizacji pracy – jak korzystać z błędów innych?
– zasada OATS – wyniki, działania, czas, harmonogram
a. racjonalne czytanie dokumentów
b. racjonalne prowadzenie rozmów
c. racjonalne korzystanie z telefonu, Internetu
d. zasady nabywania dobrych nawyków
e. technika kończenia zadań
f. technika „time-boxing”
g. technika „pomidora”
h. technika 80/20
i. technika zadań ABC

8. Monitorowanie i kontrola realizowanych projektów – jak kontrolować siebie samego?
a. zasady oceny skuteczności i efektywności działania
b. współpraca z innymi osobami a monitoring realizowanych działań
c. rozpoznawanie koniecznych zmian
d. zachęcanie współpracowników do wprowadzania zmian
e. zasady wprowadzania zmian we własnych planach i planach współpracowników

Metody realizacji celów szkolenia:
– wprowadzenie – mini wykłady
– testy pozwalające rozpoznać własne siły i słabości w planowaniu zadań
– ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnego umysłu, panowania nad emocjami oraz planowaniem i realizacją zadań
– ćwiczenia grupowe – rozwiązywanie problemów

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”