ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH 

Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie kierownikom, mistrzom i brygadzistom współczesnej wiedzy z zakresu zarządzania oraz psychologicznych i socjologicznych podstaw procesów zarządczych, których zrozumienie jest niezbędne do kształtowania prawidłowych i skutecznych relacji pomiędzy zarządzającymi a pracownikami technicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników na stanowiskach robotniczych.

Adresaci: Osoby kierujące zespołami pracowników technicznych, produkcyjnych – liderzy. Brygadziści, mistrzowie.

CELE:

Rozwój umiejętności KIEROWANIA ZESPOŁAMI I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW technicznych i produkcyjnych,
Doskonalenie procesu KOMUNIKOWANIA SIĘ W ZESPOLE, w tym PRZEKAZYWANIA INFORMACJI,
Rozwój i doskonalenie UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH w zespołach technicznych,
Zwiększenie SKUTECZNOŚCI PRACY lidera i podległych mu pracownikom,
Rozwój następujących umiejętności: KOMUNIKOWANIE, DELEGOWANIE, OCENIANIE,
Jak radzić sobie w SYTUACJACH TRUDNYCH I KONFLIKTOWYCH.

Program szkolenia

I MODUŁ: MODELE NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA
1. Przywódca, lider, kierownik – podobieństwa i różnice
a. kierownik zespołu – funkcja zawodowa
b. lider grupy – funkcja społeczna
c. przywódca – funkcja psychospołeczna
d. diagnoza własnych predyspozycji przywódczych
2. Skuteczne komunikowanie się lidera z zespołem pracowników technicznych i produkcyjnych
a. Style i reguły porozumiewania się
– cztery podstawowe style komunikowania: dyrektywne, analityczne, afektywne i uważające;
– wady i zalety poszczególnych stylów
b. Mowa werbalna
– świadome wykorzystywanie w procesie kierowania zespołem pracowników
– jak sprawić, aby pracownicy słuchali, co się do nich mówi?
c. mowa niewerbalna – też „mówi” – jak wykorzystać komunikowanie niewerbalne w codziennej
praktyce zawodowej, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty
d. trudne rozmowy z pracownikami – prawidłowości i sposoby ich realizowania

II. MODUŁ: METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA
3. Dlaczego motywowanie ludzi do pracy nie działa?
• proces oceny sytuacji – poznanie i emocje, samopoczucie pracownika, intencje i zachowania
• źródła zaangażowania pracownika
• sześć perspektyw motywacyjnych – obojętna, zewnętrzna, narzucona, dopasowana, zintegrowana,
spontaniczna – analiza i możliwości wykorzystania w praktyce
4. Jak motywować pracowników technicznych i produkcyjnych do pracy?
a. rola i znaczenie nagród w procesie motywowania
b. rola i znaczenie kar w procesie motywowania
c. decyzyjny model motywacji pracowników
d. wpływ informacji zwrotnej na wydajność pracy
e. metody skutecznego oddziaływania motywacyjnego
5. Czynniki systemu motywacyjnego a efektywność pracy w przedsiębiorstwie:
a. wynagrodzenie a wyniki pracy
b. uznanie przełożonych, kolegów, rodziny, otoczenia (np. klientów) a zaangażowanie pracownika
c. klimat organizacyjny a efektywność pracy
d. zadania i samodzielność ich realizacji
e. nagrody niematerialne a skuteczność działania
f. samorealizacja a zadowolenia pracownika
g. współczesne potrzeby pracowników a ich motywowanie
6. Co demotywuje ludzi do pracy?
• emocje a motywacja do pracy
• przekonania i opinie a gotowość do pracy pracownika
• zagrożenie wartości pracownika a motywacja do pracy
• zachowanie zespołu a demotywacja pracowników
• spirala demotywacji – jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników

III. MODUŁ: DELEGOWANIE I OCENIANIE PRACOWNIKÓW
7. Delegowanie jako metoda zarządzania zespołem technicznym
a. poziomy delegowania – jak i kiedy delegować zadania pracownikom
b. przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
c. realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
d. co może blokować delegowanie zadań?
e. techniki skutecznej komunikacji w procesie delegowania zadań: informowanie, wydawanie poleceń,
delegowanie uprawnień
f zasady delegowania zadań – komu, co, kiedy, dlaczego delegować
8. Ocenianie ludzi i wyników ich pracy
a. psychologiczne prawidłowości postrzegania i oceniania ludzi
b. proces oceniania pracowników (cele, kryteria, metody oceny)
c. techniki oceniania pracowników na stanowiskach robotniczych

IV. MODUŁ: TRUDNE SYTUACJE I KONFLIKTY
9. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz z trudnymi ludźmi?
a. radzenie sobie z trudnymi sytuacjami kierowniczymi
b. jak radzić sobie z trudnymi pracownikami?
c. konflikty – dlaczego są ważne w pracy zespołu?
d. przyczyny konfliktów
e. dynamika konfliktów w zespole pracowników technicznych
f. metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole pracowników

Metody prowadzenia szkolenia:
1. Mini wykłady (ok. 10 minut) – wprowadzenie do tematu, zagadnienia lub podsumowanie.
2. Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zagadnienia – dyskusja grupowa na nimi.
3. Warsztaty umiejętności – opracowywanie przykładowych rozwiązań dla potrzeb konkretnego przypadku.
4. Odgrywanie ról przez uczestników w przygotowanych symulacjach, analiza zaproponowanych rozwiązań.
5. Rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników praktycznych problemów.
6. Praca zespołowa nad rozwiązywanymi zagadnieniami.
7. Testy autodiagnozy.

Ekspert - DR ANNA ADAMUS – MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”