Centrum Szkolenia Kadr PARTNER

Your PARTNER in success

Organizacja szkoleń

wysoki poziom merytoryczny
rzetelna wiedza ekspercka
aktualność treści
atrakcyjna forma

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH 

Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie kierownikom, mistrzom i brygadzistom współczesnej wiedzy z zakresu zarządzania oraz psychologicznych i socjologicznych podstaw procesów zarządczych, których zrozumienie jest niezbędne do kształtowania prawidłowych i skutecznych relacji pomiędzy zarządzającymi a pracownikami technicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników na stanowiskach robotniczych.

Adresaci: Osoby kierujące zespołami pracowników technicznych, produkcyjnych – liderzy. Brygadziści, mistrzowie.

CELE:

Rozwój umiejętności KIEROWANIA ZESPOŁAMI I MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW technicznych i produkcyjnych,
Doskonalenie procesu KOMUNIKOWANIA SIĘ W ZESPOLE, w tym PRZEKAZYWANIA INFORMACJI,
Rozwój i doskonalenie UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZYCH w zespołach technicznych,
Zwiększenie SKUTECZNOŚCI PRACY lidera i podległych mu pracownikom,
Rozwój następujących umiejętności: KOMUNIKOWANIE, DELEGOWANIE, OCENIANIE,
Jak radzić sobie w SYTUACJACH TRUDNYCH I KONFLIKTOWYCH.

Program szkolenia

I MODUŁ: MODELE NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA
1. Przywódca, lider, kierownik – podobieństwa i różnice
a. kierownik zespołu – funkcja zawodowa
b. lider grupy – funkcja społeczna
c. przywódca – funkcja psychospołeczna
d. diagnoza własnych predyspozycji przywódczych
2. Skuteczne komunikowanie się lidera z zespołem pracowników technicznych i produkcyjnych
a. Style i reguły porozumiewania się
– cztery podstawowe style komunikowania: dyrektywne, analityczne, afektywne i uważające;
– wady i zalety poszczególnych stylów
b. Mowa werbalna
– świadome wykorzystywanie w procesie kierowania zespołem pracowników
– jak sprawić, aby pracownicy słuchali, co się do nich mówi?
c. mowa niewerbalna – też „mówi” – jak wykorzystać komunikowanie niewerbalne w codziennej
praktyce zawodowej, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty
d. trudne rozmowy z pracownikami – prawidłowości i sposoby ich realizowania

II. MODUŁ: METODY I TECHNIKI MOTYWOWANIA
3. Dlaczego motywowanie ludzi do pracy nie działa?
• proces oceny sytuacji – poznanie i emocje, samopoczucie pracownika, intencje i zachowania
• źródła zaangażowania pracownika
• sześć perspektyw motywacyjnych – obojętna, zewnętrzna, narzucona, dopasowana, zintegrowana,
spontaniczna – analiza i możliwości wykorzystania w praktyce
4. Jak motywować pracowników technicznych i produkcyjnych do pracy?
a. rola i znaczenie nagród w procesie motywowania
b. rola i znaczenie kar w procesie motywowania
c. decyzyjny model motywacji pracowników
d. wpływ informacji zwrotnej na wydajność pracy
e. metody skutecznego oddziaływania motywacyjnego
5. Czynniki systemu motywacyjnego a efektywność pracy w przedsiębiorstwie:
a. wynagrodzenie a wyniki pracy
b. uznanie przełożonych, kolegów, rodziny, otoczenia (np. klientów) a zaangażowanie pracownika
c. klimat organizacyjny a efektywność pracy
d. zadania i samodzielność ich realizacji
e. nagrody niematerialne a skuteczność działania
f. samorealizacja a zadowolenia pracownika
g. współczesne potrzeby pracowników a ich motywowanie
6. Co demotywuje ludzi do pracy?
• emocje a motywacja do pracy
• przekonania i opinie a gotowość do pracy pracownika
• zagrożenie wartości pracownika a motywacja do pracy
• zachowanie zespołu a demotywacja pracowników
• spirala demotywacji – jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników

III. MODUŁ: DELEGOWANIE I OCENIANIE PRACOWNIKÓW
7. Delegowanie jako metoda zarządzania zespołem technicznym
a. poziomy delegowania – jak i kiedy delegować zadania pracownikom
b. przekazywanie zadań a zakres kompetencji podwładnych
c. realizacja celu a ustalanie kolejności zadań
d. co może blokować delegowanie zadań?
e. techniki skutecznej komunikacji w procesie delegowania zadań: informowanie, wydawanie poleceń,
delegowanie uprawnień
f zasady delegowania zadań – komu, co, kiedy, dlaczego delegować
8. Ocenianie ludzi i wyników ich pracy
a. psychologiczne prawidłowości postrzegania i oceniania ludzi
b. proces oceniania pracowników (cele, kryteria, metody oceny)
c. techniki oceniania pracowników na stanowiskach robotniczych

IV. MODUŁ: TRUDNE SYTUACJE I KONFLIKTY
9. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz z trudnymi ludźmi?
a. radzenie sobie z trudnymi sytuacjami kierowniczymi
b. jak radzić sobie z trudnymi pracownikami?
c. konflikty – dlaczego są ważne w pracy zespołu?
d. przyczyny konfliktów
e. dynamika konfliktów w zespole pracowników technicznych
f. metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole pracowników

Metody prowadzenia szkolenia:
1. Mini wykłady (ok. 10 minut) – wprowadzenie do tematu, zagadnienia lub podsumowanie.
2. Analiza przypadków ilustrujących poszczególne zagadnienia – dyskusja grupowa na nimi.
3. Warsztaty umiejętności – opracowywanie przykładowych rozwiązań dla potrzeb konkretnego przypadku.
4. Odgrywanie ról przez uczestników w przygotowanych symulacjach, analiza zaproponowanych rozwiązań.
5. Rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników praktycznych problemów.
6. Praca zespołowa nad rozwiązywanymi zagadnieniami.
7. Testy autodiagnozy.

Ekspert - DR ANNA ADAMUS – MATUSZYŃSKA

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”