ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Z UWZGLĘDNIENIEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

SZKOLENIE W RAMACH ONBOARDING

Cele szkolenia
Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy psychologicznej i socjologicznej niezbędnej w zrozumieniu stosunków międzyludzkich, poznaniu własnych predyspozycji i umiejętności kierowniczych, wskazanie metod i technik rozwoju już posiadanych zdolności, jak również tych nieujawnionych, a wspierających kierowanie zespołami pracowników.

Słuchacze będą mieli okazję dokonać diagnozy własnych umiejętności kierowania zespołem pracowników, poznać swoje zalety i słabości, zapoznać się z technikami rozwijającymi ich możliwości przewodzenia pracownikom i zespołom oraz ćwiczyć w praktyczny sposób rozwiane umiejętności.

Cele szczegółowe skoncentrowane są na rozwoju następujących umiejętności: komunikowania się z pracownikami w zespole, zarządzania zespołem, delegowania zadań, motywowania i oceniania, zarządzania czasem pracy i radzenia sobie ze stresem.

Uczestnicy szkolenia:
• poznają stare i nowe techniki komunikowania się w zespole
• rozpoznają swoje silne i słabe strony w pracy zespołowej
• rozwiną indywidualne umiejętności porozumiewania się
• dowiedzą się, jak zwiększyć motywację pracowników do pracy
• nauczą się rozpoznawać ukryte sygnały spadku motywacji do pracy u swoich podwładnych
• nauczą się konkretnych technik wzbudzania w zespole zaangażowania do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań zawodowych

Program szkolenia

Blok 1: Rozwój indywidualnych umiejętności menedżerskich

1. Kierowanie pracą zespołową i zespołem pracowników
• zasady skutecznego kierowania pracą zespołową
• zdolności przywódcze – źródła władzy menedżera
• style kierowania a cechy osobowe kierownika
• modele podejmowania decyzji zespołowych
• myślenie grupowe w zespole i jego pułapki
• czynniki wpływające na proces zespołowego rozwiązywania problemów

2. Efektywność pracy zespołowej
• co wpływa na efektywność pracy zespołowej?
• bariery efektywności zespołu
• metody stymulowania efektywności pracy zespołowej

3. Efektywne porozumiewanie się w zespole
• zasady skutecznego komunikowania się
• metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej – werbalnej i niewerbalnej
• umiejętność zrozumiałego dla odbiorcy formułowania własnych myśli i opinii, przekazywania poleceń i zadań
• umiejętność słuchania i udzielania konstruktywnej odpowiedzi
• umiejętność przekonywania i argumentacji w dyskusji
• jak rozmawiać z ‘trudnymi’ pracownikami?
• formalne i nieformalne kanały komunikacji w zespole – znaczenie dla efektywnego porozumiewania się

4. Konflikty w pracy zespołowej
• przyczyny konfliktów w zespole
• specyfika konfliktów w działach technicznych
• dynamika konfliktu w zespole
• radzenie sobie z zachowaniami destrukcyjnymi w grupie
• metody i techniki rozwiązywania konfliktów w zespole pracowników

Blok 2: Nowoczesne metody i techniki motywowania pracowników

1. Dlaczego motywowanie ludzi do pracy nie działa?
• proces oceny sytuacji – poznanie i emocje, samopoczucie pracownika, intencje i zachowania
• źródła zaangażowania pracownika
• sześć perspektyw motywacyjnych – obojętna, zewnętrzna, narzucona, dopasowana, zintegrowana, spontaniczna – analiza i możliwości wykorzystania w praktyce

2. Co motywuje ludzi do pracy?
• tradycyjne potrzeby (piramida Maslowa) a motywacja do działania
• potrzeby psychologiczne (potrzeba autonomii, relacji z innymi, kompetencji) a motywacja do działania
• narzędzia skutecznego motywowania jednostki
• narzędzia skutecznego motywowania zespołu
• delegowanie uprawnień jako efektywne narzędzie organizacji pracy i motywowania
• skuteczne sposoby okazywania uznania i aprobaty
• zasady udzielania motywujących informacji zwrotnych – krytyka i pochwała
• opracowanie indywidualnych planów motywowania pracowników

3. Co demotywuje ludzi do pracy?
• emocje a motywacja do pracy
• przekonania i opinie a gotowość do pracy pracownika
• zagrożenie wartości pracownika a motywacja do pracy
• zachowanie zespołu a demotywacja pracowników
• spirala demotywacji – jak skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników

4. Praktyka motywowania w czasach rynku pracownika
• jasny system motywacji finansowej i poza-finansowej – znajomość i zrozumienie przez pracowników
• zrozumiały zakres obowiązków i odpowiedzialności – zgoda pracowników
• polityka informacyjna firma a motywowanie pracowników
• program wsparcia (finansowego i pozafinansowego) dla rodzin pracowników
• udział pracowników w zyskach firmy
• zwiększenie udziału firmy w życiu społeczności lokalnej – społeczna odpowiedzialność (CSR) firmy
• zwiększenie autonomii pracowników
• identyfikacja potrzeb pracowników i perspektywy motywacyjnej
• wprowadzanie oczekiwanych przez pracowników zmian

Metody i techniki realizacji celów warsztatu:

1. Wprowadzające do poszczególnych tematów mini wykłady (10 – 15 min.)
2. Analiza studiów przypadków – dyskusje grupowe.
3. Symulacje konkretnych sytuacji zawodowych w celu wypracowania konkretnych rozwiązań.
4. Grupowe rozwiązywanie problemów.
5. Odgrywanie ról – gry zespołowe

Ekspert - dr Anna Adamus – Matuszyńska

dr Anna Adamus – Matuszyńska

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, socjolog, doświadczony trener, PR-owiec i konsultant firm doradczych i szkoleniowych. Współorganizator cyklicznej konferencji PR Forum Public Relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Laureatka branżowej nagrody PROTONY dla najlepszych PR-owców w 2012 roku.

Stypendystka Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, stypendystka Leverhulme Foundation.
Kierownik studiów podyplomowych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt.: „Public relations” w latach 1997 – 2008 oraz pt. „Psychologia w zarządzaniu” w latach 2002 – 2008. Aktualnie – kierownik studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt.: „Psychologia menedżerska” realizowanych w Katowicach i Lublinie.

Autor i redaktor siedmiu książek oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce.

Obszary szkoleń:
– zarządzanie personelem,
– obsługa klienta, obsługa reklamacji
– komunikacja interpersonalna,
– budowanie zespołu,
– negocjacje,
– wystąpienia publiczne.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”