WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA Z KLIENTEM WEWNĘTRZNYM
PRZEKONYWANIE I ANGAŻOWANIE W KOOPERACJĘ WSPOŁPRACOWNIKÓW JEDNEJ ORGANIZACJI

CZYLI JAK SKUTECZNIE ODDZIAŁYWAĆ NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ABY REALIZOWAĆ CELE I ZADANIA ZESPOŁÓW ORAZ CAŁEJ ORGANIZACJI?

W szkoleniu wykorzystana zostanie Indywidualna Analiza Extended DISC®, narzędzie, które pozwala na diagnozowanie indywidualnych talentów i predyspozycji pomocnych przy chęci skutecznej współpracy z innymi Pracownikami organizacji. Praca z wykorzystaniem modelu Extended DISC®, ułatwi Twoją komunikację w organizacji dzięki identyfikacji i zrozumieniu preferowanych, naturalnych i adaptowanych do bieżącej sytuacji zachowań innych pracowników.

Po szkoleniu Uczestnik szkolenia będzie potrafił zmapować innych Pracowników swojej organizacji oraz określić ich styl działania wynikający z preferowanych zachowań poszczególnych ich członków. Zaletą modelu jest to, że łatwo się go nauczyć i zapamiętać, a dzięki temu łatwo z niego korzystać w codziennych kontaktach i kooperacji z klientem wewnętrznym oraz we współdziałaniu w zespole i pomiędzy zespołami.

Oferta w PDF _ szkolenie z testami EXTENDED DISC

Oferta w PDF Szkolenia BEZ TESTÓW EXTENDED DISC

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:
– Extended DISC® – wypełnienie kwestionariusza Analizy Indywidualnej Extended DISC® przed rozpoczęciem szkolenia w celu zbadania własnego potencjału w obszarze współpracy, komunikowania się z innymi i sposobu odbierania świata
– diagnoza osobistych umiejętności budowania relacji i komunikowania się
– przybliżenie Uczestnikom dlaczego w jednej firmie Pracownicy nie potrafią się komunikować i znalezienie sposobów na poprawę kooperacji, wskażemy powody dlaczego wewnątrz organizacji współpraca nie działa tak jak powinna?
– jakie zachowania członków zespołu / organizacji niszczą współpracę między działami firmy?
– przybliżenie Uczestnikom dlaczego nie potrafimy dogadywać się w zespole i wspólnie realizować zadań, dowiesz się jak pokonywać trudności bez negatywnych emocji, krytyki, uprzedzeń
– poznanie procesu budowania relacji, atmosfery współpracy, pokonywanie trudności w relacjach między zespołami oraz zarządzania sytuacjami konfliktowymi (dowiesz się dlaczego współpraca jest lepsza niż eskalacja konfliktu i jak konstruktywnie wykorzystywać sytuacje konfliktowe
– techniki komunikacji między działowej/wewnątrzoddziałowej – co robić aby nie popełniać błędów, co robić aby komunikacja była skuteczna?
– znaczenie złej komunikacji w realizowaniu celów, misji, zadań
– dowożenie wyników jednostkowych / zespołowych / firmowych i przeciwdziałanie ryzyku w osiąganiu wyników firmy
– zasady współpracy zasady komunikowania pomiędzy współpracującymi pracownikami

Korzyści dla menedżerów zarządzających zespołami pracującymi z wykorzystaniem modelu Extended DISC®:

 • Menedżer wie jakie jest nasilenie poszczególnych stylów w zespole, i co za tym idzie, jest w stanie przewidzieć tendencje do określonych zachowań i reakcji członków zespołu
 • Wie jakie role zespołowe przyjmują poszczególni jego członkowie, dzięki temu łatwiej mu przydzielić zadania i zorganizować pracę zespołu
 • Poznaje motywacje poszczególnych osób w zespole, dzięki czemu może zarządzać zaangażowaniem w sposób skuteczny
 • Rozumie sposób komunikowania się poszczególnych pracowników i ich podejście do współpracy, co pozwala mu z korzyścią dla zespołu wykorzystywać tę różnorodnoąć
 • Otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące tego jakie style zarządzania preferują poszczególni członkowie jego zespołu, dzięki czemu jest w stanie trafniej dostosować  swój styl komunikacji, organizacji pracy, feedbacku i współdziałania do każdego z pracowników wg jego potrzeb.
 • Wie co robić, aby kompetencja budowanie trwałego i zaangażowanego zespołu, stała się jego mocną stroną jako menedżera
  Menedżer jako członek zespołu, otrzymuje szeregi informacji na temat  tego jak jego preferowane i adaptowane zachowania wpływają lub mogą wpływać na funkcjonowanie zespołu, którym zarządza dzięki otrzymaniu dodatkowego raportu na temat jego stylu zarządzania

Korzyści dla Pracowników pracujących z wykorzystaniem modelu Extended DISC®:

 • Wiedzą i rozumieją w jaki sposób odczytywać i rozumieć zachowania innych osób w zespole, by wspierało to współpracę, komunikację i budowanie relacji w zespole
 • Pracownicy są świadomi swoich talentów i potencjału, co przekłada się na efektywniejsze działania z mniejszym wysiłkiem i mniejszym nakładem energii
 • Odkrywają swoje, najmniej komfortowe i najbardziej komfortowe zachowania szczególnie w obszarach związanych z komunikacją i współpracą, co otwiera przestrzeń do uczenia się od siebie nawzajem
 • Łatwiej budują zaufanie w firmie dzięki szczegółowej analizie zachowań, co staje się kanwą na której bazuje proces budowania współpracy z innymi Pracownikami firmy
 • Identyfikują i wykorzystają w procesach biznesowych role zespołowe  – ich mocne strony i zalety, dzięki czemu podział zadań w zespole staje się zrozumiały i jasny dla wszystkich
 • Spory i konflikty zespołowe stają się konstruktywne, ponieważ bazują na celach i zasobach, a nie na destrukcyjnych rozgrywkach interpersonalnych, wynikających z braku wiedzy na temat naturalnych zachowań
 • Mają wiedzę na temat tego, które zachowania są najbardziej charakterystyczne dla zespołu a które wymagają zwiększonej energii i dodatkowej uwagi, dlatego potrafią wykorzystywać przewagi i eliminować słabości zespołu.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do warsztatu
• Określenie zasad wspólnej pracy, zaprezentowanie metod pracy z wykorzystaniem modelu Extended DISC® , przedstawienie celów warsztatu oraz indywidualnych potrzeb Uczestników szkolenia.
• Kim jest klient wewnętrzny i na co w organizacji ma wpływ.

2. Model Extended DISC® – praktyczne zastosowanie wyników z analizy we współpracy i komunikacji z klientem wewnętrznym
• Cztery style zachowań – charakterystyka potencjału i talentów, wskazanie na obszary wymagające więcej oraz mniej wysiłku i energii w działaniu
• Czym jest Extended DISC – krótko o podstawowych założeniach modelu
• Co mierzy i czego nie mierzy kwestionariusz – jak przekładać wyniki na codzienne działanie
• Zapoznanie się z raportami indywidualnymi
• Zapoznanie się z raportem zespołowym (jakim zespołowym???, Uczestnicy nie będą stanowić zespołu ponieważ to obce osoby i po szkoleniu każdy wraca do swojej pracy) – analiza potencjału całego zespołu (bazowanie na wynikach badania całej grupy szkoleniowej). Co daje nam ten zakres z punktu widzenia, że osoby nie stanowią zespołu dla pracy zawodowej?
• Jaki jest preferowany styl zachowania każdego z Uczestników szkolenia i co z tego wynika dla współpracy i komunikacji w zespole oraz w całej organizacji, w której funkcjonują. j/w?

3. Usprawnienie komunikacji na poziomach interpersonalnych – dlaczego nie potrafimy się dogadać i wspólnie realizować zadań:
• Percepcja w komunikacji – co dzieje się poza naszą świadomością, a ma kluczowy wpływ na przepływ informacji i współpracę – odpowiedź na pytanie
• Pięć reguł komunikacji wg Grice’a – techniki zwiększające rzeczowość komunikacji – nadrzędna reguła komunikacji to współpraca;
• Model komunikacyjny „Trzy światy” – komunikacja „wewnętrzna”, czyli o tym, co myślimy, zanim zaczniemy komunikować i działać;
• Bariery i zakłócenia w komunikacji – 12 barier komunikacji wg Thomasa Gordona;

4. Budowanie kultury współpracy i sprawnej komunikacji w całej organizacji – analiza wyników z badania Extended DISC w kontekście pracy i współpracy z klientem wewnętrznym
• Komunikacja i współpraca w zespołach o dużej różnorodności stylów
• Komunikacja i współpraca w zespołach o stylach jednorodnych
• Kultura feedbacku w organizacji – jaki budować trwały model sprawnej kooperacji i komunikacji z klientem wewnętrznym
• Konstruktywny feedback – najbardziej sprawdzona metoda
• Koło konfliktu C. Moor’a – co wpływa na eskalację zachowań konfliktowych, a jak panowanie nad emocjami prowadzi do konstruktywnych rozwiązań
• Techniki i style rozwiązywania konfliktów
• Konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów;

5. Eliminowanie silosów w organizacji – czyli jak zacząć współpracować pomiędzy zespołami i jak dowozić wynik
• Kaskadowanie strategii jako okazja do burzenia silosów w organizacji
• Eliminowanie dysfunkcji pracy zespołowej wynikające z blokad i barier komunikacyjnych
• Budowanie zaufania w zespole oraz relacji opartych na zrozumiałej komunikacji, współpracy i zaufaniu
• Zarządzanie przez wartości jako sposób wprowadzenia i utrzymania zasad kooperacji i otwartego komunikowania się pomiędzy współpracującymi zespołami

6. Podsumowanie i zakończenie warsztatu
• Różnice pokoleniowe w preferowanych stylach komunikowania się i współpracy – wyniki badań przeprowadzonych na polskiej populacji .

*Kolejność realizacji modułów może być zmieniona ze względu na przebieg procesu grupowego.
Warsztat musi być poprzedzony przeprowadzeniem indywidualnego badania wszystkich Uczestników szkolenia, kwestionariuszem Extended DISC®.

Referencje i opinie uczestników

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami Uczestników o prowadzącej szkolenie.

Ekspert

Trener biznesu, psycholog facylitator, coach ICC, konsultant zarządzania i HR, doradca zawodowy
Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji, jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz podczas wieloletniego zarządzania własnymi firmami – handlową i szkoleniową. Od lat współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, w charakterze eksperta w trakcie realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre w oparciu o międzynarodowe standardy „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”. Prowadzi sesje AC/DC jako asesor wiodący, opracowuje scenariusze do AC/DC oraz szkoli z AC/DC.

Konsultant Competence Game (Master Level), pierwszych na rynku wirtualnych assessmentów  on-line w formie gier strategicznych.

Certyfikowany facylitator Management 3.0. oraz facylitotor Job Craftingu

Certyfikowany Coach International Coaching Community. Prowadzi sesje coachingu indywidualnego i coaching zespołowy. Wykładowca psychologii zarządzania i psychologii organizacji – współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie współpracuje Akademią Leona Koźmińskiego i Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie.

Absolwentka doktoranckich studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Magister psychologii – absolwentka Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej, oraz Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem, Master of Business Administration (MBA), Politechnika Lubelska.

Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) rzetelnego narzędzia do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej oraz PRISM Brain Mapping – złożonego narzędzia diagnostycznego. Konsultant Delight Index™ narzędzia, które mierzy klimat w organizacji w ujęciu funkcjonalnym oraz Competence Navigator narzędzia do oceny 360 na bazie kompetencji.

Konsultant  Extended DISC®, modelu, który pozwala w przejrzysty sposób przeanalizować  naturalne zachowania ludzi.

Centrum Szkolenia Kadr Partner

22 378 26 69

ul. Nowogrodzka 31

Warszawa

biuro@csk-partner.com

Newsletter

.

.

Scrolling text a... Scrollllllllllllllllling text b... Scrolling text c... Scrolling text d...

Szkolenia techniczne

„Profesjonalne szkolenia dla kadr inżynierskich i technicznych branż przemysłowych”

Szkolenia menedżerskie

„Dla menedżerów, liderów i kierowników zespołów rozwijające kompetencje osobiste i umiejętności zarządzania”

Szkolenia z Tomaszem Piotrem Sidewiczem

„Nauka przez praktykę – ucz się w konwencjonalny sposób”

Szkolenia dofinansowane

„Baza usług rozwojowych / KFS”